Sairanen Sanni

Sanni Sairanen on erikoistunut insolvenssioikeuteen ja riidanratkaisuun.

Luoma Lasse

Lasse Luoma on erikoistunut insolvenssioikeuteen ja riidanratkaisuun. Hänellä on laajaa kokemusta useista konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyistä sekä velkojaneuvonnasta. Riidanratkaisijana hän on edustanut asiakkaita lukuisissa oikeudenkäynneissä yleisissä tuomioistuimissa ja välitysmenettelyissä, kotimaassa ja kansainvälisesti. Lisäksi Lassella on laajaa kokemusta yhtiöoikeudellisista kysymyksistä erityisesti johdon vastuuseen ja varojenjakoon liittyen.

Melartin Siiri

Siiri Melartin on erikoistunut riidanratkaisuun ja avustaa asiakkaitamme oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä.

Illman Pinja

Pinja Illman on erikoistunut transaktioihin sekä energia- ja infrastruktuuriprojekteihin. Hän avustaa asiakaitamme myös uusiutuvan energian ja infrastruktuurihankkeiden hankekehityksessä muun muassa maankäyttöön, kaavoitukseen ja luvitukseen liittyen sekä yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa kysymyksissä. Pinja avustaa sekä kotimaisissa, että rajat ylittävissä transaktioissa.

Lotta Kumpuniemi

Lotta Kumpuniemi on erikoistunut työoikeuteen. Lotta edustaa sekä kotimaisia että ulkomaisia asiakkaitamme työsuhteen koko elinkaaren kattavissa työoikeudellisissa kysymyksissä.

Joonas Huovinen

Joonas Huovinen on erikoistunut kilpailu- ja EU-oikeuteen.

af Ursin Henrik

Henrik neuvoo asiakkaitaan immateriaalioikeuksien suojaamiseen, puolustamiseen ja kaupallistamiseen liittyvissä kysymyksissä. Hänen syvällistä erityisosaamistaan ovat esimerkiksi IPR:ien identifiointi, IPR-loukkaukset, rinnakkaistuonti, tuoteväärennökset ja piratismi, oikeudenkäynnit, sopimukset, IPR-portfolioiden hallinta sekä liikesalaisuudet ja domain-nimet. Henrik neuvoo säännöllisesti asiakkaitaan erilaisiin transaktioihin liittyvissä IPR-kysymyksissä ja työsuhteisiin liittyvissä IPR-asioissa sekä lääke- ja life sciences -aloilla. Henrik on myös EU-tavaramerkkiasiamies ja toimii domain-nimiriitoja […]

Partanen Saija

Saija Partanen on erikoistunut teknologiaoikeuteen. Hän avustaa asiakkaita myös sopimus- ja immateriaalioikeuteen sekä tietosuojaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Häggblom Isabella

Isabella Häggblom on erikoistunut transaktioihin, erikoisalueenaan uusiutuvia energiahankkeita koskevat transaktiot. Hän avustaa myös uusiutuvan energiaan liittyvässä hankekehityksessä muun muassa maankäyttösopimuksiin ja projektisopimuksiin liittyen. Isabella avustaa sekä kotimaisissa että rajat ylittävissä transaktioissa.

Samuel Hardy

Samuel Hardy on eri­kois­tu­nut ra­hoi­tus- ja yritys­jär­jes­te­lyi­hin. Li­säk­si Samuel avus­taa asiak­kai­tam­me finanssiregulaatioon liittyvissä ky­sy­myk­sis­sä. Samuel avus­taa asiak­kai­tam­me ko­ti­mai­sis­sa ja ra­jat ylit­tä­vis­sä toi­mek­sian­nois­sa.

Mikko Mäkelä

Mikko Mäkelä on erikoistunut riidanratkaisuun ja avustaa asiakkaitamme oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä.

Santeri Huuskonen

Santeri Huuskonen on eri­kois­tu­nut ra­hoi­tus- ja yritys­jär­jes­te­lyi­hin. Li­säk­si Santeri avus­taa asiak­kai­tam­me finanssiregulaatioon liittyvissä ky­sy­myk­sis­sä. Santeri avus­taa asiak­kai­tam­me ko­ti­mai­sis­sa ja ra­jat ylit­tä­vis­sä toi­mek­sian­nois­sa.

Leif Laitinen

Lei­fil­lä on mer­kit­tä­vä ko­ke­mus kan­sal­li­sis­ta ja eri­tyi­ses­ti mo­ni­mut­kai­sis­ta kan­sain­vä­li­sis­tä kiin­teis­tö­jär­jes­te­lyis­tä, si­säl­täen kiin­teis­tö­port­fo­lio- ja ra­has­toin­ves­toin­nit sekä sale and lea­se back -jär­jes­te­lyt. Hä­nen muut osaa­mi­sa­lu­een­sa si­säl­tä­vät M&A- ja pää­oma­si­joi­tuk­siin liit­ty­vän neu­von an­non. Hän neu­voo asiak­kai­ta myös ylei­sis­sä yh­tiö- ja so­pi­musoi­keu­del­li­sis­sa sekä kiin­teis­tö­oi­keu­del­li­sis­sa asiois­sa. Hän edus­taa kan­sain­vä­li­siä, poh­jois­mai­sia sekä suo­ma­lai­sia kiin­teis­tö­ra­has­to­ja, kes­kei­siä si­joit­ta­jia ja yk­si­tyi­siä sekä jul­ki­sia yh­tiöi­tä. […]

Milja Vuopio

Milja Vuopio on erikoistunut kilpailu- ja EU-oikeuteen. työvapaalla

Tiina Kämäräinen

Tiina Kämäräinen on erikoistunut työoikeuteen. Lisäksi Tiina avustaa asiakkaitamme insolvenssioikeudellisissa kysymyksissä.

Daniel Villarreal

Daniel Villarreal kuuluu HPP:n transaktiotiimiin. Hän on erikoistunut yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä rahastojuridiikkaan. Daniel neuvoo asiakkaita laaja-alaisesti sopimus- ja yhtiöoikeuden alalla. Danielilla on yli kymmenen vuoden kokemus transaktioista. Hän on toiminut sekä in-house -juristina vastaten suuren institutionaalisen sijoittajan listaamattomien sijoitusten juridiikasta, että toisessa johtavassa suomalaisessa johtavassa asianajotoimistossa yritysjärjestelyiden parissa.

Aleksi Olli

Aleksi Olli on eri­kois­tu­nut ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyi­hin. Li­säk­si Aleksi avus­taa asiak­kai­tam­me insolvenssioikeudellisissa ky­sy­myk­sis­sä.

Juska Simpanen

Juska Simpanen on erikoistunut kiinteistöjärjestelyihin ja kiinteistökehityshankkeisiin. Juskan erityisosaamista ovat myös yritysjärjestelyihin sekä sopimus- ja yhtiöoikeuteen liittyvät kysymykset. Juska on aiemmin työskennellyt eri asianajotoimistoissa Private M&A and Private Equity -tiimeissä. työvapaalla

Elina Laitinen

Elina Laitinen on erikoistunut transaktioihin sekä energia- ja infrastruktuuriprojekteihin. Lisäksi hän avustaa asiakkaitamme yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa kysymyksissä. Elina avustaa sekä kotimaisissa että rajat ylittävissä transaktioissa.

Villeheikki Huuskonen

Villeheikki Huuskonen on erikoistunut kiinteistötransaktioihin. Villeheikin erityisosaamista ovat myös yhtiöoikeuteen liittyvät kysymykset.

Jenna Kukkonen

Jenna Kukkonen on erikoistunut teknologiaoikeuteen. Hän avustaa asiakkaita myös sopimus- ja immateriaalioikeuteen sekä tietosuojaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Jenna aloitti HPP:n palveluksessa lakimiehenä vuonna 2022. Tätä ennen Jenna työskenteli kansainvälisessä teknologia-alan yrityksessä.

Marius af Schultén

Marius af Schultén kuuluu HPP:n energia ja infra -tiimiin. Hän on eri­kois­tu­nut energia- ja ympäristöoikeuteen, kes­kit­tyen eri­tyi­ses­ti uusiutuvaan ener­gi­aan liit­ty­vään hankekehitykseen sekä uusiutuvia energiahankkeita koskeviin tran­sak­tioi­hin sekä rahoitusjärjestelyihin. Mariuksella on pit­kä­ ko­ke­mus niin kotimaisten kuin kan­sain­vä­lis­ten hankekehittäjien, si­joit­ta­jien, ra­has­to­jen ja rahoituslaitosten si­joi­tuk­sis­ta suo­ma­lai­siin uusiutuvan energian hankkeisiin sekä uusiutuvan energian hankkeiden kehittämiseen liittyvästä strategisesta neuvonannosta muun […]

Jenni Malin

Jenni Malin on erikoistunut työoikeuteen. Hän avustaa sekä kotimaisia että kansainvälisiä asiakkaitamme työoikeudellisissa kysymyksissä laaja-alaisesti.   työvapaalla

Elina Lemponen

Elina Lemponen on eri­kois­tu­nut ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen. Elinan erikoisosaamista ovat ym­pä­ris­tö­lu­pa-asiat, maankäyttöön, kaavoitukseen ja luonnonsuojeluun liittyvät kysymykset, sekä niihin liittyvät hallintoprosessit.

Anna-Maria Svinhufvud

Anna-Maria Svinhufvud on erikoistunut riidanratkaisuun. Anna-Maria avustaa asiakkaita kansainvälisissä ja kotimaisissa välimiesmenettelyissä sekä oikeudenkäynneissä. Anna-Marian erityisosaamista ovat vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt (Mediation, Expert proceedings, Dispute Boards). Hän on aiemmin työskennellyt Keskuskauppakamarin välimieslautakunnassa Case Managerina ja Kansainvälisen kauppakamarin riidanratkaisupalveluissa (ICC International Centre for ADR) Deputy Managerina. työvapaalla

Sofia Oesch

Sofia Oesch on eri­kois­tu­nut yri­tys­jär­jes­te­lyi­hin. Li­säk­si Sofia avus­taa asiak­kai­tam­me yh­tiö- ja so­pi­musoi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä. Hän avus­taa asiak­kai­tam­me sekä kotimaisissa että rajat ylittävissä toimeksiannoissa.

Ida Hemming

Ida Hemming on eri­kois­tu­nut yri­tys­jär­jes­te­lyi­hin. Li­säk­si Ida avus­taa asiak­kai­tam­me yh­tiö- ja so­pi­musoi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä. Hän avus­taa asiak­kai­tam­me sekä kotimaisissa että rajat ylittävissä toimeksiannoissa.

Joska Rytkönen

Joska Rytkönen on eri­kois­tu­nut yri­tys­jär­jes­te­lyi­hin sekä yhtiöoikeuteen. Li­säk­si Joska avus­taa asiak­kai­tam­me kauppa- ja so­pi­musoi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä, keskittyen erityisesti teknologia- ja ohjelmistoliitännäisiin toimeksiantoihin. Hän avus­taa asiak­kai­tam­me sekä kotimaisissa että rajat ylittävissä transaktioissa ja projekteissa.

Maria Metso

Maria Metso on erikoistunut kilpailu- ja EU-oikeuteen. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat myös lääke- ja terveydenhuolto-oikeuteen sekä henkilötietojen käsittelyyn kuuluvat oikeudelliset kysymykset.

Sointu Sihvonen

Sointu Sihvonen on erikoistunut insolvenssioikeuteen ja riidanratkaisuun. Hänen osaamisalueeseensa kuuluvat lisäksi immateriaalioikeudet.

Fiiu Linninen

Fiiu Linninen on eri­kois­tu­nut ympäristöoikeuteen. Fiiu avustaa asiakkaita ympäristö- ja muissa lupamenettelyissä sekä maankäyttöä, ympäristövastuita ja luonnonsuojelua koskevissa kysymyksissä.

Inka Sajakoski

Inka Sajakoski on erikoistunut avustamaan asiakkaita erityisesti insolvenssioikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Inka on toiminut monipuolisesti sekä velkojien edustajana että konkurssi- ja selvittäjähallinnossa.

Roosa Raikko

Roosa Raikko on erikoistunut teknologiaoikeuteen ja tietosuojaan. Hän avustaa asiakkaita myös sopimus- ja immateriaalioikeuteen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Roosa on CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe) sertifioitu tietosuoja-asiantuntija. Roosa aloitti HPP:n palveluksessa lakimiehenä vuonna 2020. Tätä ennen Roosa työskenteli harjoittelijana muun muassa kahdessa muussa yritysjuridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa sekä teknologia-alan kasvuyrityksessä.  

Teija Lius

Teija Lius on erikoistunut rahoitusjärjestelyihin ja hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus erilaisista transaktioista niin Suomessa, Pohjoismaissa kuin kansainvälisestikin. Hän on avustanut erityisesti rahoittajia sekä monipuolisesti myös muita toimijoita haastavissa rahoitusjärjestelyissä, pääomasijoituksissa ja yritysjärjestelyissä. Ennen tuloaan HPP:lle Teija työskenteli viisi vuotta Euroopan investointipankissa Luxemburgissa. Hän on työskennellyt myös Finnfundilla (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) ja asianajajana […]

Ilona Syrjälä

Ilona Syrjälä on erikoistunut kiinteistöjärjestelyihin ja kiinteistökehityshankkeisiin. Hänen osaamisalueeseensa kuuluvat lisäksi kiinteistömarkkinoiden uudet liiketoimintamallit, erityisesti Space as a Service -ilmiö.

Lotta Vilén

Lotta Vilén on eri­kois­tu­nut yri­tys­jär­jes­te­lyi­hin. Li­säk­si Lotta avus­taa asiak­kai­tam­me yh­tiö- ja so­pi­musoi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä. Hän avus­taa asiak­kai­tam­me sekä kotimaisissa että rajat ylittävissä toimeksiannoissa

Emil Degerholm

Emil Degerholmilla on yli kymmenen vuoden laaja-alainen kokemus erilaisista yritysjärjestelyistä. Hänellä on runsaasti kokemusta erityisesti pääomasijoitusasiakkaiden avustamisesta sekä osto- ja myyntiprosesseissa että huutokauppajärjestelyissä. Lisäksi Emilillä on runsaasti kokemusta pääomasijoitusrahastoihin ja yrityskauppavakuutusprosesseihin liittyvistä toimeksiannoista. Hänen laaja kokemus koostuu eri toimialojen yritysjärjestelyihin liittyvistä toimeksiannoista mukaan lukien kiinteistötransaktiot.

Jaakko Klemettilä

Jaakko on erikoistunut yrityskauppojen verotukseen, minkä lisäksi hänellä on runsaasti kokemusta liittyen erityisesti kotimaisiin ja kansainvälisiin yritysjärjestelyihin. Jaakko avustaa asiakkaitaan suomalaisten kohdeyhtiöiden ostojen ja myyntien suunnitteluun ja toteutukseen liittyvissä veroasioissa. Yli 20 vuotta kestäneen verouransa aikana Jaakko on työskennellyt myös kahdessa suuressa tilintarkastustoimistossa, kansainvälisen asianajotoimiston Suomen veropraktiikan vetäjänä, suomalaisen pörssiyhtiön verojuristina sekä Verohallinnon asiantuntijana.

Mikaela Lind

Mikaela Lind on erikoistunut riidanratkaisuun. Hän avustaa asiakkaitamme sekä oikeudenkäynneissä että kotimaisissa ja kansainvälisissä välimiesmenettelyissä. Mikaela on toiminut asiamiehenä muun muassa toimitussopimuksia, rakentamista, vakuutussopimuksia ja jälleenmyyntiä koskevissa riita-asioissa sekä immateriaalioikeusriidoissa.   työvapaalla

Julia Pekkala

Julia Pekkala on erikoistunut riidanratkaisuun. Julia avustaa asiakkaita kansainvälisissä ja kotimaisissa välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä. Julia on toiminut asiamiehenä muun muassa laajoissa kilpailuoikeudellista vahingonkorvausta koskevissa riita-asioissa. Oikeudenkäyntien lisäksi Julialla on laaja kokemus erilaisista EU- ja kilpailuoikeudellisista toimeksiannoista.

Henna Wiklund

Henna on työoikeuden kokenut ammattilainen. Hän on työskennellyt työoikeusasioiden parissa pitkään asianajajana, minkä lisäksi hän on johtanut työoikeustiimiä yhdessä Suomen isoimmista työnantajayrityksistä. Hennan asian­tun­te­mus kattaa työ­oi­keu­del­li­set asiat laa­ja-alai­ses­ti työsuhteen koko elinkaaren ajalta työsopimuksen solmimisesta eri­lai­siin työ­suh­tei­den ja työ­nan­ta­jan lii­ke­toi­min­nan muu­tos­ti­lan­tei­siin sekä työ­suh­tei­den päät­tä­mi­seen. Hen­nal­la on vank­ka ko­ke­mus työ­elä­mään liit­ty­vis­tä neu­vot­te­lu­ti­lan­teis­ta mu­kaan lu­kien mm. yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut ja […]

Sara Laitila

Sara Laitila on eri­kois­tu­nut tek­no­lo­gia­oi­keu­teen. Hän työs­ken­te­lee toi­mis­ton tek­no­lo­gia­ryh­mäs­sä so­pi­mus- ja im­ma­te­ri­aa­lioi­keu­teen liit­ty­vis­sä toi­mek­sian­nois­sa, eri­tyis­osaa­mi­sa­lu­ee­naan tek­no­lo­gian li­sen­soin­ti (esim. pa­tent­ti- ja FRAND-li­sen­soin­ti).   perhevapaalla

Visaperttu Vasala

Visaperttu Vasala on erikoistunut riidanratkaisuun yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä. Visapertun erikoisosaamisaluetta ovat työoikeudelliset riita-asiat. Hän avustaa asiakkaita laajasti myös erilaisissa työoikeudellisissa asioissa.

Sami Uoti

Sami Uoti on erikoistunut insolvenssioikeuteen ja riidanratkaisuun. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus yrityssaneeraus- ja konkurssiasioista. Hän on toiminut koko asianajouransa aktiivisesti tuomioistuimissa ja avustanut asiakkaita lukuisissa vaativissa rikos- ja siviilioikeudenkäynneissä. Sami on myös kokenut välimies. Sami on toiminut vuodesta 2013 konkurssiasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana.

Jari Tuomala

Jari Tuomala on erikoistunut kiinteistöjärjestelyihin ja kiinteistökehityshankkeisiin. Hän avustaa asiakkaita myös maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä ympäristövastuuasioissa.

Antti Säiläkivi

Antti Säiläkivi on erikoistunut vaativaan yhtiöoikeudelliseen ja corporate governance -neuvonantoon. Antin erikoisosaamista ovat myös yritysjärjestelyt sekä private equity -toimialaan ja sijoitusrahastoihin liittyvät kysymykset. Antti avustaa eri toimialoilla toimivien yritysten lisäksi pääomasijoittajia sekä muita ammattimaisia sijoitusorganisaatioita kotimaisissa ja rajat ylittävissä toimeksiannoissa.

Jyrki Siivola

Jyrki Siivola on erikoistunut riidanratkaisuun, immateriaalioikeuksiin ja markkinointioikeuteen. Jyrkin erikoisosaamista ovat myös yleiseen sopimusoikeuteen ja yhtiöoikeuteen liittyvät kysymykset laajoine oikeudenkäynteineen. Jyrki avustaa asiakkaitamme lisäksi työoikeudellisissa rikosprosesseissa mukaan lukien mm. työturvallisuusrikokset.

Tuomas Saraste

Tuomas Saraste on erikoistunut kilpailuoikeuteen. Tuomas neuvoo asiakkaita yrityskauppavalvontaa, määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä ja kartelleja koskevissa prosesseissa. Hän on toiminut asiamiehenä lukuisissa vaativissa kartelli-, määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä sekä yrityskauppavalvontaa koskevissa prosesseissa kansallisissa kilpailuviranomaisissa sekä Euroopan komissiossa. Hän toimii myös neuvonantajana valtiontukia koskevissa kysymyksissä.

Risto Sandvik

Risto Sandvik on erikoistunut riidanratkaisuun. Risto toimii välimiehenä sekä avustaa asiakkaita kansainvälisissä ja kotimaisissa välimiesmenettelyissä sekä oikeudenkäynneissä. Hän on toiminut asiamiehenä muun muassa rakentamista, projektitoimituksia, yritysjärjestelyjä, osakassopimuksia ja jälleenmyyntisopimuksia koskevissa riita-asioissa sekä laajoissa rikosasioissa. Risto on Suomen Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon hyväksytty sovittelija.

Anna-Stephanie Roubier

Anna Roubier on erikoistunut kilpailu-, EU- ja kemikaalilainsäädäntöön. Hänellä on laaja kokemus kartelli- ja yrityskeskittymien valvontamenettelyistä sekä EU:n että kansallisella tasolla. Anna avustaa asiakkaita myös kansallisten yrityskauppailmoitusvelvollisuuksien selvittämisessä kilpailuviranomaisille. Ennen HPP:hen siirtymistään Anna on työskennellyt muun muassa suuren yhdysvaltalaisen asianajotoimiston Brysselin toimistossa ja Euroopan kemikaaliviraston oikeudellisena neuvonantajana. Anna on suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja […]

Miikka Rantanen

Miikka Rantanen on erikoistunut riidanratkaisuun. Hän avustaa asiakkaita erityisesti vahingonkorvausoikeuteen ja työoikeudellisiin riitoihin liittyvissä asioissa. Miikan osaamisalueisiin kuuluvat myös ICT-oikeudelliset kysymykset, erityisesti ICT-sopimusjuridiikka sekä tietosuoja.

Johan Pråhl

Johan Pråhl on erikoistunut sopimusoikeuteen ja riidanratkaisuun. Hän avustaa asiakkaita monimutkaisten ja laajojen riitojen ratkaisuun liittyvissä kysymyksissä pääasiallisesti suuria kaupan ja teollisuusalan yrityksiä.

Markku Mäkinen

Mark­ku Mä­ki­nen on eri­kois­tu­nut yritysjärjestelyihin ja oman pääoman ehtoisiin rahoitusjärjestelyihin. Markku avustaa asiakkaita myös vaativissa infrastruktuurihankkeissa. Ennen HPP:lle tuloaan Markku oli Nokian palveluksessa. Hänellä on pitkä ko­ke­mus vaa­ti­vis­ta tek­no­lo­gia­pro­jek­teis­ta kan­sain­vä­li­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä. Nokian palveluksessa hän vastasi muun muassa Nokian lakiasiainosastoista Kii­nas­sa ja Yh­dys­val­lois­sa. Markku on toiminut HPP:n toimitusjohtajana vuodesta 2015 alkaen.

Suvi Marttinen

Suvi Marttinen on erikoistunut ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen. Suvin erikoisosaamista ovat myös luonnonsuojelu, rakennussuojelu, maankäyttö, kiinteistötoimitukset, lunastukset ja maaoikeusasiat. Suvi palvelee asiakkaitamme energia-, kierrätys-, teollisuus-, maa- ja vesirakennusaloilla. Suvi toimii asiamiehenä hallintotuomioistuimissa ja maaoikeuksissa. Lisäksi hän avustaa myös kiinteistökehittäjiä kaavoituksessa, kiinteistönmuodostuksessa ja rakentamisen lupa-asioissa.  

Kari Marttinen

Kari Marttinen on yksi maan johtavista ympäristöoikeuden osaajista. Karin erikoisosaamista ovat suurten teollisuus- ja infrastruktuurihankkeiden monimutkaiset lupa- ja muutoksenhakumenettelyt sekä maankäytön suunnittelun prosessit. Myös vanhojen teollisuusalueiden pilaantumisvastuut ja niihin liittyvät riidat kuuluvat Karin erityisosaamiseen. Luonnonsuojelun ja infrahankkeiden välisten konfliktien ratkaisemisessa Karilla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus. Hän on toiminut päävastuullisena asianajajana useissa suurhankkeissa. Karin asiakkaita […]

Klaus Majamäki

Klaus Majamäki on erikoistunut insolvenssioikeuteen. Hänellä on laaja kokemus lukuisista konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyistä toimien sekä pesänhoitaja- ja selvittäjähallinnossa että velkojien edustajana. Klausin erikoisosaamiseen kuuluvat insolvenssimenettelyihin liittyvät oikeudenkäynnit. Klausilla on myös monipuolinen kokemus julkisista hankinnoista. Hän on toiminut asiamiehenä lukuisissa hankintavalitusasioissa ja avustanut hankintamenettelyissä hankintayksiköitä ja tarjoajia.

Iiro Lähdevuori

Iiro Lähdevuori on erikoistunut riidanratkaisuun. Iiro on toiminut asiamiehenä useissa eri sopimus-, vahingonkorvaus- ja yhtiöoikeudellisissa oikeudenkäynneissä. Hän on toiminut asiamiehenä myös useissa laajoissa kotimaisissa ja kansainvälisissä välimiesmenettelyissä. Oikeudenkäyntien lisäksi Iirolla on laaja kokemus erilaisista sopimus- ja yhtiöoikeudellisista toimeksiannoista.

Daniil Levanov

Daniil Levanov on erikoistunut riidanratkaisuun sekä teknologia-alaan. Daniilin osaaminen keskittyy erityisesti sopimusoikeuteen sekä riidanratkaisuun.

Mikko Leppä

Mikolla on pitkä kokemus koti- ja ulkomaisten asiakkaiden edustamisesta kaupallisiin riitoihin liittyvissä oikeudenkäynneissä, välimiesmenettelyissä ja vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä sekä asiakkaiden strategisessa neuvonnassa erityisesti kriisitilanteissa. Mikko toimii säännöllisesti myös välimiehenä kaupallisissa välimiesmenettelyissä sekä asiamiehenä ja uskottuna miehenä vähemmistöosakkeenomistajien osakkeita koskevissa lunastusmenettelyissä. Kansainväliset asianajajia arvioivat hakemistot (mm. Who’s Who Legal, Chambers and Partners) ovat vuosien varrella rankanneet Mikon […]

Kari-Matti Lehti

Kari-Matti Lehti on yksi Suomen johtavista informaatioteknologiaan ja ulkoistuksiin erikoistuneista juristeista. Hänellä on pitkä kokemus erityisesti sopimuksiin, ulkoistuksiin, immateriaalioikeuteen ja tietosuojaan liittyvissä asioissa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Hän on perehtynyt laaja-alaisesti erityisesti kaupallisiin sopimuksiin liittyviin järjestelyihin, strategioihin ja niiden implementointiin. Tietoviikko-lehti on valinnut Kari-Matin useita kertoja Suomen vaikutusvaltaisimpien ICT-alan vaikuttajien joukkoon.

Perttu Koivula

Perttu Koivula on erikoistunut julkisiin hankintoihin ja riidanratkaisuun. Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistään hän on työskennellyt tuomarina markkinaoikeudessa, lakimiehenä vakuutusyhtiössä ja viskaalina Helsingin hovioikeudessa.

Oskari Kemppinen

Oskari Kemppinen on erikoistunut kiinteistötransaktioihin. Oskarin erityisosaamista ovat myös yritysverotukseen ja osakeyhtiöoikeuteen liittyvät kysymykset.

Tatu Jaarinen

Tatu Jaarinen avustaa asiakkaita kaupallisten riitojen ratkaisuun liittyvissä asioissa. Tatu neuvoo ja edustaa asiakkaitamme sekä kotimaisissa että kansainvälisissä välimiesmenettelyissä, oikeudenkäynneissä, sovintoneuvotteluissa ja muussa konfliktinhallinnassa. Tatu on toiminut asiamiehenä muun muassa laajoja projektitoimituksia, it-sopimuksia, rakentamista, kiinteistöjä, yrityskauppoja, osakassopimuksia ja jälleenmyyntisopimuksia koskevissa riita-asioissa.

Outi Iso-Markku

Outi Iso-Markku on erikoistunut ympäristöoikeuteen. Hän avustaa asiakkaita teollisuuslaitosten luvitukseen, hallintolainkäyttöön ja kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä erikoisosaamisenaan ympäristövastuukysymykset sekä ympäristörikosoikeus. Lisäksi Outin erikoisosaamista on BAT-sääntely, jonka tiimoilta hän on avustanut eri toimialojen yhtiöitä muun muassa BAT-päätelmien soveltamiseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Outilla on myös kokemusta riidanratkaisusta.

Amanda Helvola

Amanda Helvola on erikoistunut teknologiaoikeuteen. Hän avustaa asiakkaita myös sopimus- ja immateriaalioikeuteen sekä tietosuojaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Aman­da aloit­ti työs­ken­te­lyn HPP:llä vuon­na 2017. En­nen HPP:n pal­ve­luk­seen siir­ty­mis­tä Aman­da työs­ken­te­li kan­sain­vä­li­ses­sä tek­no­lo­gia-alan yri­tyk­ses­sä.

Mikko Erkkilä

Mikko Erkkilä on erikoistunut ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen. Lisäksi hän avustaa riidanratkaisun liittyvissä kysymyksissä, kuten lupamenettelyissä ja muutoksenhaussa, ympäristövastuisiin liittyvissä asioissa ja infrastruktuurihankkeissa. Myös vanhojen teollisuusalueiden pilaantumisvastuut ja niihin liittyvät riidat kuuluvat Mikon erityisosaamiseen. Mikko on toiminut yli 25 vuotta asianajotehtävissä.

Stefan Boshkov

Stefan Boshkov on erikoistunut yritysjärjestelyihin ja oman pääoman ehtoisiin rahoitusjärjestelyihin. Stefanilla on vahva kokemus sekä kotimaista että rajat ylittävistä, erityisesti teollisuusyritysten transaktioista. Yritys- ja rahoitusjärjestelyjen lisäksi Stefanin osaamiseen kuuluvat yhtiöoikeus ja yritysjohdon neuvonantoon liittyvät tehtävät. Stefanilla on myös kokemusta suomalaisen osakeyhtiön lakimiehen tehtävistä. Ennen asianajoalalle siirtymistä Stefan on kartuttanut pitkän kokemuksen valtionhallinnon tehtävistä.

Maarika Joutsimo

Maarika Joutsimo on erikoistunut EU-oikeuteen ja kilpailuoikeuteen. Maarikan erikoisosaamista ovat kilpailuviranomaisissa ja tuomioistuimissa käytävät kilpailuoikeudelliset prosessit, kuten kartellitutkinnat. Maarika on hoitanut myös julkisia hankintoja koskevia prosesseja markkinaoikeudessa. Maarika neuvoo asiakkaitaan myös erilaisissa EU- ja kilpailuoikeudellisissa kysymyksissä liittyen esimerkiksi yritysten välisiin sopimuksiin ja muihin yhteistyöjärjestelyihin, hinnoitteluun, yrityskauppavalvontaan ja valtiontukiin. Maarikalla on toimialatuntemusta mm. päivittäistavarakaupan, lentoasematoiminnan, telekommunikaation, […]

Emmi Saulny

Emmi Saulny on erikoistunut teknologiaoikeuteen. Emmi avustaa asiakkaita erilaisissa sopimus- ja immateriaalioikeudellisissa sekä lääke- ja terveydenhuolto-oikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Emmillä on kokemusta laajoista tietosuojasääntelyyn liittyvistä projekteista. Emmi aloitti HPP:n palveluksessa lakimiehenä keväällä 2017. Tätä ennen Emmi on työskennellyt harjoittelijana muun muassa toisessa yritysjuridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa sekä kansainvälisissä teknologia-alan yrityksissä.   perhevapaalla

Antti Rintakoski

Antti Rintakoski on erikoistunut rahoitusjärjestelyihin ja hänellä on laaja kokemus sekä kotimaisista että rajat ylittävistä transaktioista. Hänen erikoisosaamiseensa kuuluvat esimerkiksi yritys- ja kiinteistöjärjestelyiden rahoitus, projekti- ja infrastruktuurirahoitus, joukkovelkakirjalainat, factoring- ja leasing-järjestelyt sekä vapaaehtoiset uudelleenjärjestelyt. Asianajotyössä hankitun kokemuksen lisäksi hän on työskennellyt suomalaisessa liikepankissa ja Euroopan investointipankissa.

Pekka Raatikainen

Pekka Raatikainen on erikoistunut sopimusoikeuteen, riidanratkaisuun sekä kiinteistö- ja rakennusoikeuteen. Hänellä on pitkä kokemus liikejuridiikasta sekä kotimaisten ja kansainvälisten asiakasyritysten avustamisesta sopimusoikeudellisissa asioissa, riidanratkaisussa ja immateriaalioikeudellisissa toimeksiannoissa. Hänen erityisosaamistaan on ICT-alan hankinnat, ulkoistukset, sääntely ja lisensiointi.

Tarja Pirinen

Tarja Pirinen on erikoistunut ympäristöoikeuteen. Tarja avustaa asiakkaita kaivos- ja infrastruktuurihankkeisiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä, kuten lupaprosesseissa, kaupallisissa ja oikeuksien hankintaan liittyvissä sopimuksissa. Hänellä on pitkä kokemus kaivossektorin yritys- ja rahoitusjärjestelyistä sekä malminetsintä- ja kaivostoiminnan laaja-alaisesta juridiikasta. Tarja neuvoo asiakkaita myös ympäristö- ja muissa lupamenettelyissä, hallinnollisissa prosesseissa sekä luonnonsuojelua että ympäristövastuita koskevissa kysymyksissä.

Björn Nykvist

Björn Nykvist on erikoistunut rahoitus- ja yritysjärjestelyihin sekä energia-, infra- ja kiinteistökehityshankkeisiin. Hän hoitaa pääasiassa projektirahoitukseen sekä muihin oman ja vieraan pääoman rahoitusjärjestelyihin liittyviä toimeksiantoja. Rahoituksen lisäksi Björn avustaa asiakkaita yritysjärjestelyissä sekä hankekehityksessä erityisesti energia-, kaivos- ja kiinteistöalalla. Björnin hoitamissa toimeksiannoissa on usein kansainvälisiä ulottuvuuksia. Björn on kansainvälisen asianajoyhdistyksen IBA:n sekä Deutsch-nordische Juristenvereinigungin jäsen.  

Marko Koski

Marko Koski on erikoistunut vero-oikeuteen ja avustaa asiakkaitamme sekä välillisen että välittömän verotuksen alueella. Marko neuvoo yrityskauppojen ja -järjestelyiden verokysymyksissä sekä tullilainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Markolla on kokemusta verotukseen liittyvien riskien arvioimisesta kansainvälisten vakuutusyhtiöiden tarjotessa W&I-vakuutuksia suomalaisissa transaktioissa. Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistä Marko työskenteli Konserniverokeskuksen verojohtajana, jolloin hän vastasi Suomen suurimpien yritysten verotuksesta sekä verotarkastuksista. […]

Matti Komonen

Matti Komonen on erikoistunut logistiikkaan, meri- ja kuljetusoikeuteen ja vakuutusoikeuteen. Matin osaaminen keskittyy kuljetussopimusten laatimisen ohella erityisesti meri-, kuljetus- ja vakuutusoikeudelliseen riidanratkaisuun. Hänen erikoisosaamista ovat myös merityösaarrot ja turvaamistoimet. Matti on edustanut asiakkaita yleisissä ja erikoistuomioistuimissa, välimiesoikeudessa, merivahingonlaskijamenettelyssä ja Euroopan Unionin tuomioistuimessa.

Nora Gahm­berg‑Hi­sin­ger

Nora Gahmberg-Hisinger on erikoistunut avustamaan asiakkaita meri- ja kuljetusoikeuteen, kansainväliseen kauppaoikeuteen, vakuutusoikeuteen sekä riidanratkaisuun liittyvissä kysymyksissä. Nora hoitaa toimeksiantoja kotimaisille ja kansainvälisille vakuutusyhtiöille, varustamoille, huolinta- ja kuljetusalan yrityksille, kuljetusasiakkaille, meriteollisuus- ja teknologiayrityksille, sekä valtion laitoksille ja viranomaisille. Nora on Suomen Merioikeusyhdistys Ry:n (CMI Finland), sekä WISTA Finland Ry:n (Women’s International Shipping and Trading Association) hallituksen […]

Andrew Cotton

Andrew Cotton on erikoistunut rajat ylittäviin yritysjärjestelyihin sekä kauppa- ja yhtiöoikeuteen, keskittyen erityisesti energiaan ja infrastruktuuriin liittyviin transaktioihin ja projekteihin. Andrew neuvoo myös asiakkaita uusiutuvaan energiaan liittyvissä hankkeissa ja järjestelyissä. Andrew’lla on pitkä kokemus kansainvälisten sijoittajien, rahastojen ja strategisten ostajien neuvonannosta sekä sijoituksista suomalaisiin kohteisiin. Viime vuosina Andrew on avustanut erityisesti kansainvälisiä vakuutusyhtiöitä Warranty & […]

Ota yhteyttä