HPP Asianajotoimisto kiinteistöt transaktiot

Transaktiot

HPP_1131x1019

HPP:llä on vah­va osaa­mi­nen ko­ti­mais­ten ja kan­sain­vä­lis­ten teol­li­suus­yri­tys­ten, pää­oma­si­joit­ta­jien, ins­ti­tu­tio­naa­lis­ten si­joit­ta­jien sekä jul­ki­syh­tei­sö­jen vaa­ti­vis­ta yri­tys­jär­jes­te­lyis­tä. Asiantuntijamme neu­vo­vat asiak­kai­tamme sään­nöl­li­ses­ti eri­lai­sis­sa su­lau­tu­mi­siin, yri­ty­sos­toihin, di­ves­toin­teihin, spin-of­feihin, ja­kau­tu­mi­siin ja osa­ke­vaih­toihin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Asiantuntijamme avustavat  kansallisissa ja rajat ylittävissä toimeksiannoissa strategisia ostajia, pääomasijoitusrahastoja ja yritysten rahoitusneuvojia suomalaisten yritysjärjestelyiden toteuttamisessa. 

Tutustu tiimiin

Palveluidemme kes­kei­nen läh­tö­koh­ta on, että toi­mek­sian­toa hoi­ta­va tii­mi on aina so­vi­tet­tu eri ju­ri­dii­kan osa-aluei­den osaa­mi­sel­taan si­ten, että tran­sak­tio voi­daan to­teut­taa ky­sei­sen jär­jes­te­lyn ra­ken­ne ja eri­tyi­set oi­keu­del­li­set ky­sy­myk­set huo­mioi­den. Vahvalla projektijohdolla varmistamme, että yri­tys­jär­jes­te­ly­pro­ses­si on mah­dol­li­sim­man suo­ra­vii­vai­nen, sel­keä ja asiak­kaamme kan­nal­ta hel­pos­ti hah­mo­tet­ta­va. Tämän ansiosta asiak­kaamme pystyy keskittymään kau­pal­li­siin ja jär­jes­te­lyn kan­nal­ta mui­hin kriit­ti­siin te­ki­jöi­hin.

They were very knowledgeable of the law, and able to explain it in a simple and accessible manner to non-lawyers and overseas clients. They could juggle lots at once and provided very quick responses at all times and were very available.

CHAMBERS EUROPE

Kansainvälisten yritysjärjestelyiden luotettu asiantuntija

HPP on yksi johtavista ulkopuolisena neuvonantajana toimivista yrityksistä yrityskauppavakuutusten osalta vakuutettaessa suomalaisia yritysjärjestelyjä.  Siksi meillä on erinomainen näkemys avustaa myyjiä ja taloudellisia neuvonantajia huutokauppaprosessien valmistelussa sekä harkittaessa yrityskauppavakuutusten käyttöä tarjous- ja transaktioprosessissa.

Meillä on merkittävää kokemusta julkisista ostotarjouksista, mutta myös yritysostoihin liittyvistä pörssiyhtiön osakkeenomistajien puolustusstrategioista. Lisäksi meillä on laaja näyttö osaamisesta kansainvälisissä, useiden lainkäyttöalueiden piiriin kuuluvista transaktioissa sekä työskentelystä niiden alueiden johtavien transaktiotiimien kanssa.

VALITTUJA REFERENSSEJÄ

Artikkelit

TRANSAKTIOT

Yhteys­henkilöt

Ota yhteyttä