Nora

Gahm­berg-
Hi­sin­ger

Kuljetus ja liikenne
Logistiikka
Riidanratkaisu

Nora Gahmberg-Hisinger exhibits professionalism through her unrivaled attention to detail

LEGAL 500

Nora

Gahm­berg-
Hi­sin­ger

Nora Gahmberg-Hisinger on erikoistunut avustamaan asiakkaita meri- ja kuljetusoikeuteen, kansainväliseen kauppaoikeuteen, vakuutusoikeuteen sekä riidanratkaisuun liittyvissä kysymyksissä.

Nora hoitaa toimeksiantoja kotimaisille ja kansainvälisille vakuutusyhtiöille, varustamoille, huolinta- ja kuljetusalan yrityksille, kuljetusasiakkaille, meriteollisuus- ja teknologiayrityksille, sekä valtion laitoksille ja viranomaisille.

Nora on Suomen Merioikeusyhdistys Ry:n (CMI Finland), sekä WISTA Finland Ry:n (Women’s International Shipping and Trading Association) hallituksen jäsen.

RUOTSI, SUOMI & ENGLANTI
ASIANAJAJA

Osaamisalue ja tiimit

Kuljetus ja liikenne

HPP on Suomen johtava asiantuntija liikenteeseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Osaamisemme kat­taa maa-, meri- ja ilmaliikenteen ja niihin liittyvät henkilö- ja tavarakuljetukset sekä älykkään liikenteen. Seuraamme jatkuvasti liikennetoimialan muutoksia ja avustamme asiakkaitamme muutoksiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä ja ratkaisuissa. Olem­me ol­leet sekä pe­rus­ta­mas­sa älyk­kään lii­ken­teen uusia toi­mi­joi­ta että avus­ta­neet pe­rin­tei­siä toimijoita nii­den laa­jen­tues­sa älyk­kään liikenteen alu­eel­le.

Logistiikka

HPP:lla on Suo­men joh­ta­va meri-, kul­je­tus- ja ilmailuoi­keu­teen eri­kois­tu­nut asian­tuntijatiimi, jolla on laaja kokemus me­ren­ku­lun ja kul­je­tusalan erityiskysymyksistä. Asiantuntijatiimimme avustaa monipuolisesti sekä palveluntuottajia, että heidän asiakkaitaan rahtaussopimusten, huolintasopimusten, multimodaalisopimusten, uudisrakennussopimusten, alusten ja lentokoneiden leasing-, rahoitus ja operointisopimusten laatimisessa.

Riidanratkaisu

HPP:llä on pitkä kokemus ja laa­ja-alainen osaaminen erilaisten riita-asioiden hoi­ta­mi­ses­ta sekä ylei­sis­sä tuo­miois­tui­mis­sa että vä­li­mies­me­net­te­lyis­sä. Rii­dan­rat­kai­suryhmämme on yksi Suomen suurimmista. Toiminnassamme yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla prosessitaidot, toimialatuntemus ja eri­koi­sa­lo­jen juridiikan osaaminen.

Ota yhteyttä