Oskari

Kemppinen

Kiinteistöt
Transaktiot
Verotus ja yritysrakenteet

Erikoistunut olennaiseen

HPP Asianajotoimisto

Oskari

Kemppinen

Oskari Kemppinen on erikoistunut kiinteistötransaktioihin. Oskarin erityisosaamista ovat myös yritysverotukseen ja osakeyhtiöoikeuteen liittyvät kysymykset.

Osaamisalue ja tiimit

Kiinteistöt

Neu­vom­me asiak­kai­tamme kiin­teis­tön elin­kaa­ren kaik­kiin vai­hei­siin liit­ty­vis­sä oi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä. Avustamme sään­nöl­li­ses­ti kiin­teis­tö­si­joit­ta­jia ja -ke­hit­tä­jiä ja kiinteistöjen käyt­tä­jiä eri­lai­sis­sa kiin­teis­tö­oi­keut­ta kos­ke­vis­sa toi­mek­sian­nois­sa ja pro­jek­teis­sa. Sijoittajia, rahastoja, rahoituslaitoksia ja vakuutusyhtiöitä neuvomme kiinteistöjen takuu- ja vastuuvakuutuksien kattavuuteen liittyvissä toimeksiannoissa.

Transaktiot

HPP:llä on vah­va osaa­mi­nen ko­ti­mais­ten ja kan­sain­vä­lis­ten teol­li­suus­yri­tys­ten, pää­oma­si­joit­ta­jien, ins­ti­tu­tio­naa­lis­ten si­joit­ta­jien sekä jul­ki­syh­tei­sö­jen vaa­ti­vis­ta yri­tys­jär­jes­te­lyis­tä. Asiantuntijamme neu­vo­vat asiak­kai­tamme sään­nöl­li­ses­ti eri­lai­sis­sa su­lau­tu­mi­siin, yri­ty­sos­toihin, di­ves­toin­teihin, spin-of­feihin, ja­kau­tu­mi­siin ja osa­ke­vaih­toihin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Verotus ja yritysrakenteet

Avus­tam­me eri sek­to­reil­la toi­mi­via ko­ti­mai­sia ja kan­sain­vä­li­siä asiak­kai­ta laa­ja-alai­ses­ti yri­tys­jär­jes­te­lyi­hin, lii­ke­toi­min­taan sekä ve­ro­tusmenettelyihin ja veroriitoihin liit­ty­vis­sä vero-oi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä. Tar­joam­me ve­ro­neu­von­taa osa­na HPP:n ko­ko­nais­val­tais­ta pal­ve­lu­tar­jon­taa, mut­ta myös yk­sit­täi­si­nä toi­mek­sian­toi­na.

Ota yhteyttä