Jaakko

Klemettilä

Transaktiot
Verotus ja yritysrakenteet

Jaakko Klemettila’s service has been outstanding

LEGAL 500

Jaakko

Klemettilä

Jaakko on erikoistunut yrityskauppojen verotukseen, minkä lisäksi hänellä on runsaasti kokemusta liittyen erityisesti kotimaisiin ja kansainvälisiin yritysjärjestelyihin. Jaakko avustaa asiakkaitaan suomalaisten kohdeyhtiöiden ostojen ja myyntien suunnitteluun ja toteutukseen liittyvissä veroasioissa. Yli 20 vuotta kestäneen verouransa aikana Jaakko on työskennellyt myös kahdessa suuressa tilintarkastustoimistossa, kansainvälisen asianajotoimiston Suomen veropraktiikan vetäjänä, suomalaisen pörssiyhtiön verojuristina sekä Verohallinnon asiantuntijana.

Osaamisalue ja tiimit

Transaktiot

HPP:llä on vah­va osaa­mi­nen ko­ti­mais­ten ja kan­sain­vä­lis­ten teol­li­suus­yri­tys­ten, pää­oma­si­joit­ta­jien, ins­ti­tu­tio­naa­lis­ten si­joit­ta­jien sekä jul­ki­syh­tei­sö­jen vaa­ti­vis­ta yri­tys­jär­jes­te­lyis­tä. Asiantuntijamme neu­vo­vat asiak­kai­tamme sään­nöl­li­ses­ti eri­lai­sis­sa su­lau­tu­mi­siin, yri­ty­sos­toihin, di­ves­toin­teihin, spin-of­feihin, ja­kau­tu­mi­siin ja osa­ke­vaih­toihin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Verotus ja yritysrakenteet

Avus­tam­me eri sek­to­reil­la toi­mi­via ko­ti­mai­sia ja kan­sain­vä­li­siä asiak­kai­ta laa­ja-alai­ses­ti yri­tys­jär­jes­te­lyi­hin, lii­ke­toi­min­taan sekä ve­ro­tusmenettelyihin ja veroriitoihin liit­ty­vis­sä vero-oi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä. Tar­joam­me ve­ro­neu­von­taa osa­na HPP:n ko­ko­nais­val­tais­ta pal­ve­lu­tar­jon­taa, mut­ta myös yk­sit­täi­si­nä toi­mek­sian­toi­na.

Ota yhteyttä