Antti

Rintakoski

Pääomasijoittaminen
Rahoitus
Transaktiot

We are very happy with his level of service, commercial awareness and competence.

CHAMBERS EUROPE

Antti

Rintakoski

Antti Rintakoski on erikoistunut rahoitusjärjestelyihin ja hänellä on laaja kokemus sekä kotimaisista että rajat ylittävistä transaktioista. Hänen erikoisosaamiseensa kuuluvat esimerkiksi yritys- ja kiinteistöjärjestelyiden rahoitus, projekti- ja infrastruktuurirahoitus, joukkovelkakirjalainat, factoring- ja leasing-järjestelyt sekä vapaaehtoiset uudelleenjärjestelyt.

Asianajotyössä hankitun kokemuksen lisäksi hän on työskennellyt suomalaisessa liikepankissa ja Euroopan investointipankissa.

SUOMI & ENGLANTI
ASIANAJAJA
CHAMBERS GLOBAL, CHAMBERS EUROPE, LEGAL 500, IFLR1000

Osaamisalue ja tiimit

Pääomasijoittaminen

Pitkä kokemuksemme pääomasijoitustoiminnasta yhdistettynä eri toimialojen osaamiseen luo meille vahvan kilpailuedun neuvoessamme asiakkaitamme. Pääomasijoitukset vaativat usein kiinteää yhteistyötä veroasiantuntijoidemme kanssa. Meillä on myös kattava ja pitkäaikainen pääomasijoittamiseen ja rahastojen oikeudellisiin kysymyksiin erikoistunut yhteistyöverkosto ulkomaisten asianajotoimistojen kanssa.

Rahoitus

HPP:n asian­tun­ti­joil­la on laa­ja-alai­nen ko­ke­mus vaa­ti­vis­ta ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyis­tä. Asian­tun­ti­ja­pal­ve­lum­me ydintä ovat erilaiset syndikoidut järjestelyt, akvisitio-, projekti-, joukkovelkakirja-, high yield, unitranche-, mezzanine- sale and leaseback, factoring- ja kiinteistörahoitusjärjestelyt sekä kasvuyritysten rahoituskierrokset.

Transaktiot

HPP:llä on vah­va osaa­mi­nen ko­ti­mais­ten ja kan­sain­vä­lis­ten teol­li­suus­yri­tys­ten, pää­oma­si­joit­ta­jien, ins­ti­tu­tio­naa­lis­ten si­joit­ta­jien sekä jul­ki­syh­tei­sö­jen vaa­ti­vis­ta yri­tys­jär­jes­te­lyis­tä. Asiantuntijamme neu­vo­vat asiak­kai­tamme sään­nöl­li­ses­ti eri­lai­sis­sa su­lau­tu­mi­siin, yri­ty­sos­toihin, di­ves­toin­teihin, spin-of­feihin, ja­kau­tu­mi­siin ja osa­ke­vaih­toihin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Ota yhteyttä