HPP Asianajotoimisto verotus

Verotus ja yritysrakenteet

HPP Asianajotoimisto verotus

Avus­tam­me eri sek­to­reil­la toi­mi­via ko­ti­mai­sia ja kan­sain­vä­li­siä asiak­kai­ta laa­ja-alai­ses­ti yri­tys­jär­jes­te­lyi­hin, lii­ke­toi­min­taan sekä ve­ro­tusmenettelyihin ja veroriitoihin liit­ty­vis­sä vero-oi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä. Tar­joam­me ve­ro­neu­von­taa osa­na HPP:n ko­ko­nais­val­tais­ta pal­ve­lu­tar­jon­taa, mut­ta myös yk­sit­täi­si­nä toi­mek­sian­toi­na. Avus­tam­me asiak­kai­tam­me tun­nis­ta­maan hei­dän lii­ke­toi­min­tan­sa kes­kei­set ve­ro­tuk­sel­li­set ky­sy­myk­set.

Ar­vioim­me ve­ro­koh­te­lun en­na­koi­den sekä ko­ko­nais­val­tai­ses­ti, jot­ta asiak­kaam­me vält­täi­si­vät epäe­dul­li­set ve­ro­seu­raa­muk­set. Teem­me tä­män pe­reh­ty­mäl­lä asiak­kaam­me lii­ke­toi­min­nan eri osa-aluei­siin tai yri­tys­jär­jes­te­ly­ra­ken­tee­seen. Puo­lus­tam­me asiak­kai­dem­me etu­ja, jos ve­ro­tus­ky­sy­myk­sis­tä syn­tyy eri­mie­li­syyt­tä. Tar­vit­taes­sa haem­me rat­kai­su­ja yh­teis­työs­sä ve­ro­vi­ran­omais­ten kans­sa. Ta­voit­tee­nam­me on, että asiak­kaan ja ve­ro­vi­ran­omais­ten vä­lil­le syn­tyy laa­du­kas ja ai­dos­ti rat­kai­su­kes­kei­nen kes­kus­te­lu­yh­teys.

Tutustu tiimiin

Verotiimimme erikoisosaamista ovat erityisesti sekä yritysjärjestelyt että investoinnit. Asiantuntijamme neuvovat yrityskauppojen ja järjestelyiden verokysymyksissä ja yhteistyö esimerkiksi kiinteistö-, transaktio- ja rahoitustiimimme kanssa on saumatonta. Asiakkaisiimme lukeutuvat mm. pääomasijoittajat, rahastot ja yrityskauppavakuutusten antajat.  Tiimimme arvioi verotukseen liittyviä riskejä mm. kansainvälisten vakuutusyhtiöiden tarjoamiin W&I-vakutuuksiin. Asiantuntijamme avustavat sekä välillisiin että välittömiin veroihin liittyvissä kysymyksissä ja esimerkiksi tullilainsäädännössä.

Awake, listening and reflect upon that. Respond quickly with suggestions, which is utterly important for entrepreneurs.

LEGAL 500

Vero-oikeus on olennaista kaikessa liiketoiminnassa

Asiantuntijaryhmämme tarjoaa markkinoiden johtavaa osaamista vero-, takuu- ja vastuuvakuutussopimuksissa koskien veroriskejä ja yritysjärjestelyjä Suomessa. Käytössämme on tarvittaessa laaja kansainvälinen asiantuntijaverkosto.

VALITTUJA REFERENSSEJÄ

Artikkelit

Verotus ja yritysrakenteet

Yhteys­henkilöt

Ota yhteyttä