Riidanratkaisu

HPP:llä on pitkä kokemus ja laa­ja-alainen osaaminen erilaisten riita-asioiden hoi­ta­mi­ses­ta sekä ylei­sis­sä tuo­miois­tui­mis­sa että vä­li­mies­me­net­te­lyis­sä. Rii­dan­rat­kai­suryhmämme on yksi Suomen suurimmista. Toiminnassamme yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla prosessitaidot, toimialatuntemus ja eri­koi­sa­lo­jen juridiikan osaaminen. Asia­ntuntijamme toi­mi­vat sään­nöl­li­ses­ti myös vä­li­mie­hi­nä vä­li­mies­me­net­te­lyis­sä sekä sovittelijoina vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä.

Tutustu tiimiin

Rii­dan­rat­kai­su­ryh­mäl­lem­me on omi­nais­ta vah­van pro­ses­si­ko­ke­muk­sen yh­dis­tä­mi­nen eri­koi­sa­lo­jen sy­väl­li­seen tun­te­muk­seen. Meri-, kul­je­tus-, va­kuu­tus-, rakentamis-, ym­pä­ris­tö- ja kil­pai­luoi­keu­teen liit­ty­vis­sä rii­dan­rat­kai­suis­sa HPP:n rii­dan­rat­kai­su­ryh­mä on Suo­men joh­ta­va. Olem­me myös pe­rin­tei­ses­ti vah­vo­ja yri­tys­kaup­poi­hin sekä so­pi­mus-, IPR ja tek­no­lo­gia-, työ- ja va­hin­gon­kor­vausoi­keu­teen liit­ty­väs­sä rii­dan­rat­kai­sus­sa. Meillä on erityisen vahva osaaminen myös energia-, ICT- ja kilpailuoikeuteen liittyvissä prosesseissa.

Their work was admirably effective throrough and diligent. They were able to produce simple, straightforward and understandable responses to our complicated questions.

CHAMBERS EUROPE

Löydämme asiakkaan liiketoiminnan kannalta parhaan ratkaisun

Toimeksiannoilla on usein merkittävä rahallinen tai operatiivinen arvo asiakkaillemme. Rii­dan­rat­kai­sus­sa tavoitteenamme on asiak­kaan lii­ke­toi­min­nan kan­nal­ta jär­ke­vim­män rat­kai­sun löy­tä­mi­nen, mikä usein tar­koit­taa en­si­si­jai­ses­ti so­vin­to­on pyr­ki­mis­tä. Jos erimielisyyden sovinnollinen ratkaisu ei ole mahdollista, sen ratkaisee tuomioistuin tai välimiesoikeus. Tällöin asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen lop­pu­tu­lok­sen saa­vut­ta­mi­nen edel­lyt­tää paitsi syvällistä juridiikan osaamista ja huo­lel­lis­ta pe­reh­ty­mis­tä kunkin tapauksen erityispiirteisiin, myös oikeudenkäyntistrategian ja -taktiikan hallintaa, pe­rää­nan­ta­ma­ton­ta asiakkaan edun valvomista ja taitavaa esiintymistä tuomioistuimessa.

Monet riidat ovat kansainvälisiä, ja meillä on runsaasti kokemusta asiakkaiden kokonaisvaltaisesta avustamisesta myös kansainvälisissä välimiesmenettelyissä ja muissa oikeusjärjestelmissä, tarvittaessa yhteistyössä paikallisten asiantuntijoiden kanssa.

VALITTUJA REFERENSSEJÄ

Artikkelit

Riidanratkaisu

Yhteys­henkilöt

Ota yhteyttä