Marko

Koski

Verotus ja yritysrakenteet

Erikoistunut olennaiseen

HPP Asianajotoimisto

Marko

Koski

Marko Koski on erikoistunut vero-oikeuteen ja avustaa asiakkaitamme sekä välillisen että välittömän verotuksen alueella. Marko neuvoo yrityskauppojen ja -järjestelyiden verokysymyksissä sekä tullilainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Markolla on kokemusta verotukseen liittyvien riskien arvioimisesta kansainvälisten vakuutusyhtiöiden tarjotessa W&I-vakuutuksia suomalaisissa transaktioissa.

Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistä Marko työskenteli Konserniverokeskuksen verojohtajana, jolloin hän vastasi Suomen suurimpien yritysten verotuksesta sekä verotarkastuksista. Marko on ollut kehittämässä Verohallinnon ennakollisia toimintamalleja ja hänellä on erityistä osaamista asiakkaidemme hakiessa Verohallinnon sitovia kannanottoja erilaisissa toimintamallien muutostilanteissa.

Hän on osallistunut vero- ja tullilainsäädännön valmisteluun sekä toiminut Suomen edustajana OECD:n ja EU:n komission useissa eri työryhmissä. Marko on International Fiscal Association ry:n  ja Pääomasijoittajat ry:n verotyöryhmän jäsen.

SUOMI & ENGLANTI
OTM, VARATUOMARI

Osaamisalue ja tiimit

Verotus ja yritysrakenteet

Avus­tam­me eri sek­to­reil­la toi­mi­via ko­ti­mai­sia ja kan­sain­vä­li­siä asiak­kai­ta laa­ja-alai­ses­ti yri­tys­jär­jes­te­lyi­hin, lii­ke­toi­min­taan sekä ve­ro­tusmenettelyihin ja veroriitoihin liit­ty­vis­sä vero-oi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä. Tar­joam­me ve­ro­neu­von­taa osa­na HPP:n ko­ko­nais­val­tais­ta pal­ve­lu­tar­jon­taa, mut­ta myös yk­sit­täi­si­nä toi­mek­sian­toi­na.

Ota yhteyttä