Antti

Säiläkivi

Pääomasijoittaminen
Transaktiot

Antti Säiläkivi is one of the best corporate legal professionals in Finland.

LEGAL 500

Antti

Säiläkivi

Antti Säiläkivi on erikoistunut vaativaan yhtiöoikeudelliseen ja corporate governance -neuvonantoon. Antin erikoisosaamista ovat myös yritysjärjestelyt sekä private equity -toimialaan ja sijoitusrahastoihin liittyvät kysymykset. Antti avustaa eri toimialoilla toimivien yritysten lisäksi pääomasijoittajia sekä muita ammattimaisia sijoitusorganisaatioita kotimaisissa ja rajat ylittävissä toimeksiannoissa.

SUOMI, RUOTSI & ENGLANTI
ASIANAJAJA

Osaamisalue ja tiimit

Pääomasijoittaminen

Pitkä kokemuksemme pääomasijoitustoiminnasta yhdistettynä eri toimialojen osaamiseen luo meille vahvan kilpailuedun neuvoessamme asiakkaitamme. Pääomasijoitukset vaativat usein kiinteää yhteistyötä veroasiantuntijoidemme kanssa. Meillä on myös kattava ja pitkäaikainen pääomasijoittamiseen ja rahastojen oikeudellisiin kysymyksiin erikoistunut yhteistyöverkosto ulkomaisten asianajotoimistojen kanssa.

Transaktiot

HPP:llä on vah­va osaa­mi­nen ko­ti­mais­ten ja kan­sain­vä­lis­ten teol­li­suus­yri­tys­ten, pää­oma­si­joit­ta­jien, ins­ti­tu­tio­naa­lis­ten si­joit­ta­jien sekä jul­ki­syh­tei­sö­jen vaa­ti­vis­ta yri­tys­jär­jes­te­lyis­tä. Asiantuntijamme neu­vo­vat asiak­kai­tamme sään­nöl­li­ses­ti eri­lai­sis­sa su­lau­tu­mi­siin, yri­ty­sos­toihin, di­ves­toin­teihin, spin-of­feihin, ja­kau­tu­mi­siin ja osa­ke­vaih­toihin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Ota yhteyttä