Fiiu

Linninen

Ympäristö ja luonnonvarat

Associate

Erikoistunut olennaiseen

HPP Asianajotoimisto

Fiiu

Linninen

Fiiu Linninen on eri­kois­tu­nut ympäristöoikeuteen. Fiiu avustaa asiakkaita ympäristö- ja muissa lupamenettelyissä sekä maankäyttöä, ympäristövastuita ja luonnonsuojelua koskevissa kysymyksissä.

Osaamisalue ja tiimit

Ympäristö ja luonnonvarat

HPP on Suo­men joh­ta­va pal­ve­lun­tar­joa­ja ym­pä­ris­tö­oi­keu­den sekä maan­käy­tön ja ra­ken­ta­mi­sen alueil­la. Asian­tun­ti­ja­ryh­mäm­me on Suo­men suu­rin ja sil­lä on eri­tyis­osaamista kai­kis­ta ym­pä­ris­tö­alan ja ra­ken­ta­mi­sen ky­sy­myk­sis­tä. Vuo­si­kym­me­nien ai­ka­na syn­ty­nyt ko­ke­mus varmistaa asiakkaillemme liiketoimintalähtöiset ja kestävät ratkaisut kaikkiin ym­pä­ris­tö­lii­tän­näi­siin tarpeisiin.

Ota yhteyttä