HPP Asianajotoimisto ympäristö ja luonnonvarat

Ympäristö ja luonnonvarat

lehti

HPP on Suo­men joh­ta­va pal­ve­lun­tar­joa­ja ym­pä­ris­tö­oi­keu­den sekä maan­käy­tön ja ra­ken­ta­mi­sen alueil­la. Asian­tun­ti­ja­ryh­mäm­me on Suo­men suu­rin ja sil­lä on eri­tyis­osaamista kai­kis­ta ym­pä­ris­tö­alan ja ra­ken­ta­mi­sen ky­sy­myk­sis­tä. Vuo­si­kym­me­nien ai­ka­na syn­ty­nyt ko­ke­mus varmistaa asiakkaillemme liiketoimintalähtöiset ja kestävät ratkaisut kaikkiin ym­pä­ris­tö­lii­tän­näi­siin tarpeisiin.

Avus­tam­me asiak­kai­tam­me tyy­pil­li­ses­ti jo hank­keen suun­nit­te­lu­vai­hees­ta al­kaen. Seu­raam­me jat­ku­vas­ti asiak­kai­dem­me kan­nal­ta kes­kei­sen lain­sää­dän­nön ke­hi­tys­tä, ja avus­tam­me hei­tä edun­val­von­nas­sa myös lain­val­mis­te­lu­vai­hees­sa. Yri­tys­-, kiin­teis­tö- ja ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyis­sä, jois­sa ym­pä­ris­tö­oikeudelliset nä­kö­koh­dat ovat keskeisiä, asiantuntijamme tunnistavat mahdolliset operatiiviset ja taloudelliset riskit ja tuottavat ratkaisut niiden huomioimiseksi.

Tutustu tiimiin

Autamme infrastruktuurihankkeisiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä, kuten maankäytön suunnittelun lupaprosesseissa, kaupallisissa ja oikeuksien hankintaan liittyvissä sopimuksissa.Tiimimme erityisosaamiseen kuuluvat mm. suurten teollisuus- ja infrastruktuurihankkeiden monimutkaiset lupa- ja muutoksenhakumenettelyt sekä maankäytön suunnittelun prosessit. Myös vanhojen teollisuusalueiden pilaantumisvastuut ja niihin liittyvien riitojen sekä luonnonsuojelun ja infrahankkeiden välisten konfliktien ratkaisemisessa meillä on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus.Vuo­si­kym­me­nien ai­ka­na syn­ty­nyt ko­ke­mus varmistaa asiakkaillemme liiketoimintalähtöiset ja kestävät ratkaisut kaikkiin ym­pä­ris­tö­lii­tän­näi­siin tarpeisiin.

HPP demonstrates proactivity, reactiveness and clarity in their recommendations.

CHAMBERS EUROPE

Kattavaa toimiala- ja liiketoimintatuntemusta

Tun­nem­me asiak­kai­dem­me toi­mia­lat, lii­ke­toi­min­nat ja pro­ses­sit, jonka an­sios­ta edus­tam­me laa­jas­ti teol­li­suut­ta, kiin­teis­tö­alaa, jul­ki­sia toi­mi­joi­ta sekä näi­den toi­mia­la­jär­jes­tö­jä. Asiak­kai­tam­me ovat mui­den muas­sa mer­kit­tä­vät toi­mi­jat met­sä-, me­tal­li-, ke­mia-, ener­gia-, elin­tar­vi­ke-, öljy- , jätehuolto-, logistiikka- ja kaivosalalla.

HPP:n asiantuntijat ylläpitävät yhteistyössä Edita Publishing Oy:n kanssa Edilex EHS -lakitietopalvelua ja vastaavat palvelussa ympäristö- ja työturvallisuusaiheisiin kysymyksiin.

VALITTUJA REFERENSSEJÄ

Artikkelit

Ympäristö ja luonnonvarat

Yhteys­henkilöt

Ota yhteyttä