HPP Asianajotoimisto Kuljetus ja Liikenne

Kuljetus ja liikenne

konttilaiva

HPP on Suomen johtava asiantuntija liikenteeseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Osaamisemme kat­taa maa-, meri- ja ilmaliikenteen ja niihin liittyvät henkilö- ja tavarakuljetukset sekä älykkään liikenteen. Seuraamme jatkuvasti liikennetoimialan muutoksia ja avustamme asiakkaitamme muutoksiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä ja ratkaisuissa. Olem­me ol­leet sekä pe­rus­ta­mas­sa älyk­kään lii­ken­teen uusia toi­mi­joi­ta että avus­ta­neet pe­rin­tei­siä toimijoita nii­den laa­jen­tues­sa älyk­kään liikenteen alu­eel­le.

HPP is genuinely interested in its customers. Always available and has a huge experience and knowledge of issues. The lawyers’ replies are precise and reliable.

LEGAL 500

Ymmärrys älykkään liikenteen ekosysteemin juridisille vaatimuksille

Meil­lä on laaja ja ko­ko­nais­val­tai­nen osaa­mi­nen niillä kes­kei­sillä ju­ri­dii­kan osa-alueilla, jot­ka ovat tar­peen älyk­kään liikenteen eko­sys­tee­min ke­hit­ty­mi­sel­le. Näi­tä oi­keu­de­na­lo­ja ovat esimerkiksi tek­no­lo­gia-, so­pi­mus-, kul­je­tus- ja ener­gia­oi­keus, sa­moin kuin lii­ken­teen eri­tyis­sään­te­lyyn ja mark­ki­noi­den va­paut­ta­mi­seen liit­ty­vä ju­ri­diik­ka. Osaamisemme kattaa myös sään­te­lyn eri­tyis­ky­sy­myk­set, kuten yh­teis­työ­vel­voit­teet, avoi­met ra­ja­pin­nat ja puolesta asioimisen.

Olem­me Suomen johtava oikeudellinen asiantuntija liikenteeseen liittyen ja asiantuntijatiimimme on noteerattu korkeimmalle tasolle Chambers Global ja Legal 500 -hakemistoissa.

VALITTUJA REFERENSSEJÄ

Artikkelit

Kuljetus ja liikenne

Yhteys­henkilöt

Ota yhteyttä