Kiinteistöt

rakennus

Neu­vom­me asiak­kai­tamme kiin­teis­tön elin­kaa­ren kaik­kiin vai­hei­siin liit­ty­vis­sä oi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä. Avustamme sään­nöl­li­ses­ti kiin­teis­tö­si­joit­ta­jia ja -ke­hit­täjiä ja kiinteistöjen käyt­tä­jiä eri­lai­sis­sa kiin­teis­tö­oi­keut­ta kos­ke­vis­sa toi­meksian­nois­sa ja pro­jek­teis­sa. Neuvomme sijoittajia, rahastoja, rahoituslaitoksia ja vakuutusyhtiöitä kiinteistöjen takuu- ja vastuuvakuutuksien kattavuuteen liittyvissä toimeksiannoissa. Ulkomaisia sijoittajia avustamme investointeihin ja kiinteistöjärjestelyihin sekä suomalaiseen yhtiö- ja vero-oikeuteen heidän käydessään kiinteistökauppaa Suomessa. Lii­ke- ja toi­mis­to­ti­lo­jen li­säk­si asiantuntijoillamme on laa­ja ko­ke­mus teol­li­ses­sa käy­tös­sä ole­vis­ta kiin­teis­töis­tä.

Tutustu tiimiin

Kiinteistötiimimme saa runsaasti kiitosta toimeen tarttuvasta ja käytännönläheisestä toimintatavasta, joka havainnollistaa hyvin koko HPP:n olennaiseen keskittyvää liiketoiminta-ajatusta. Kiinteistöjärjestelyiden lisäksi asiantuntijamme ovat perehtyneet esimerkiksi osakeyhtiöoikeuteen, kiinteistökehityshankkeisiin ja verojärjestelyihin. Kansainvälisesti tiimillä on syvällinen osaaminen myös mo­ni­mut­kai­sis­ta kiin­teis­tö­jär­jes­te­lyis­tä, si­säl­täen mm. kiin­teis­tö­port­fo­lio- ja ra­has­toin­ves­toin­nit sekä sale and lea­se back -jär­jes­te­lyt. 

Professional, swift and not complicating things. High value for money.

LEGAL 500

Kiinteistökehitys-, kaavoitus- ja rahoitusosaaminen asiakkaan apuna

Kiin­teis­tö­oi­keu­den ­osaa­mi­nen yh­dis­tet­ty­nä ym­pä­ris­tö- ja kaa­voi­tusoi­keu­teen mah­dol­lis­taa kiin­teis­töi­hin liit­ty­vien ris­kien, vas­tui­den ja mah­dol­li­suuk­sien ko­ko­nais­val­tai­sen tun­nis­ta­mi­sen ja hal­lin­nan sekä sitä kaut­ta li­sä­ar­von tuot­ta­mi­sen asiak­kail­lem­me. Neuvomme asiakkaitamme maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä ympäristövastuuasioissa. Pitkäaikaisen toimintamme ansiosta meil­lä on va­kiin­tu­neet suh­teet alan joh­ta­viin tek­ni­siin ja muihin neu­von­an­ta­jiin. Asiantuntijoillamme on myös pitkä kokemus merkittävien kiinteistöriitojen hoitamisesta.

VALITTUJA REFERENSSEJÄ

Artikkelit

Kiinteistöt

Yhteys­henkilöt

Ota yhteyttä