Matti

Komonen

Logistiikka
Riidanratkaisu
Vakuuttaminen

Erikoistunut olennaiseen

HPP Asianajotoimisto

Matti

Komonen

Matti Komonen on erikoistunut logistiikkaan, meri- ja kuljetusoikeuteen ja vakuutusoikeuteen.

Matin osaaminen keskittyy kuljetussopimusten laatimisen ohella erityisesti meri-, kuljetus- ja vakuutusoikeudelliseen riidanratkaisuun. Hänen erikoisosaamista ovat myös merityösaarrot ja turvaamistoimet. Matti on edustanut asiakkaita yleisissä ja erikoistuomioistuimissa, välimiesoikeudessa, merivahingonlaskijamenettelyssä ja Euroopan Unionin tuomioistuimessa.

Osaamisalue ja tiimit

Logistiikka

HPP:lla on Suo­men joh­ta­va meri-, kul­je­tus- ja ilmailuoi­keu­teen eri­kois­tu­nut asian­tuntijatiimi, jolla on laaja kokemus me­ren­ku­lun ja kul­je­tusalan erityiskysymyksistä. Asiantuntijatiimimme avustaa monipuolisesti sekä palveluntuottajia, että heidän asiakkaitaan rahtaussopimusten, huolintasopimusten, multimodaalisopimusten, uudisrakennussopimusten, alusten ja lentokoneiden leasing-, rahoitus ja operointisopimusten laatimisessa.

Riidanratkaisu

HPP:llä on pitkä kokemus ja laa­ja-alainen osaaminen erilaisten riita-asioiden hoi­ta­mi­ses­ta sekä ylei­sis­sä tuo­miois­tui­mis­sa että vä­li­mies­me­net­te­lyis­sä. Rii­dan­rat­kai­suryhmämme on yksi Suomen suurimmista. Toiminnassamme yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla prosessitaidot, toimialatuntemus ja eri­koi­sa­lo­jen juridiikan osaaminen.

Vakuuttaminen

Asiantuntijamme avustavat pankkeja, rahoituslaitoksia, vakuutusyhtiöitä, rahastoyhtiöitä ja muita finanssialan toimijoita kaikissa finanssitoimialan kysymyksissä ja järjestelyissä. Asian­tun­ti­joil­lamme on pitkä ja laa­ja-alai­nen ko­ke­mus vaa­ti­vis­ta ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyis­tä ja niihin liittyvistä rahoitusinstrumenteista. Hoidamme jatkuvasti sekä vieraan että oman pää­oman eh­toi­sia jär­jes­te­lyitä ja vapaaehtoisia restrukturointeja. Insolvenssitiimimme tarjoaa Suomen johtavaa osaamista kriisitilanteissa.

Ota yhteyttä