Stefan

Boshkov

Rahoitus
Transaktiot

Erikoistunut olennaiseen

HPP Asianajotoimisto

Stefan

Boshkov

Stefan Boshkov on erikoistunut yritysjärjestelyihin ja oman pääoman ehtoisiin rahoitusjärjestelyihin.

Stefanilla on vahva kokemus sekä kotimaista että rajat ylittävistä, erityisesti teollisuusyritysten transaktioista.

Yritys- ja rahoitusjärjestelyjen lisäksi Stefanin osaamiseen kuuluvat yhtiöoikeus ja yritysjohdon neuvonantoon liittyvät tehtävät. Stefanilla on myös kokemusta suomalaisen osakeyhtiön lakimiehen tehtävistä.

Ennen asianajoalalle siirtymistä Stefan on kartuttanut pitkän kokemuksen valtionhallinnon tehtävistä.

Osaamisalue ja tiimit

Rahoitus

HPP:n asian­tun­ti­joil­la on laa­ja-alai­nen ko­ke­mus vaa­ti­vis­ta ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyis­tä. Asian­tun­ti­ja­pal­ve­lum­me ydintä ovat erilaiset syndikoidut järjestelyt, akvisitio-, projekti-, joukkovelkakirja-, high yield, unitranche-, mezzanine- sale and leaseback, factoring- ja kiinteistörahoitusjärjestelyt sekä kasvuyritysten rahoituskierrokset.

Transaktiot

HPP:llä on vah­va osaa­mi­nen ko­ti­mais­ten ja kan­sain­vä­lis­ten teol­li­suus­yri­tys­ten, pää­oma­si­joit­ta­jien, ins­ti­tu­tio­naa­lis­ten si­joit­ta­jien sekä jul­ki­syh­tei­sö­jen vaa­ti­vis­ta yri­tys­jär­jes­te­lyis­tä. Asiantuntijamme neu­vo­vat asiak­kai­tamme sään­nöl­li­ses­ti eri­lai­sis­sa su­lau­tu­mi­siin, yri­ty­sos­toihin, di­ves­toin­teihin, spin-of­feihin, ja­kau­tu­mi­siin ja osa­ke­vaih­toihin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Ota yhteyttä