af Ursin Henrik

Henrik neuvoo asiakkaitaan immateriaalioikeuksien suojaamiseen, puolustamiseen ja kaupallistamiseen liittyvissä kysymyksissä. Hänen syvällistä erityisosaamistaan ovat esimerkiksi IPR:ien identifiointi, IPR-loukkaukset, rinnakkaistuonti, tuoteväärennökset ja piratismi, oikeudenkäynnit, sopimukset, IPR-portfolioiden hallinta sekä liikesalaisuudet ja domain-nimet. Henrik neuvoo säännöllisesti asiakkaitaan erilaisiin transaktioihin liittyvissä IPR-kysymyksissä ja työsuhteisiin liittyvissä IPR-asioissa sekä lääke- ja life sciences -aloilla. Henrik on myös EU-tavaramerkkiasiamies ja toimii domain-nimiriitoja […]

Leif Laitinen

Lei­fil­lä on mer­kit­tä­vä ko­ke­mus kan­sal­li­sis­ta ja eri­tyi­ses­ti mo­ni­mut­kai­sis­ta kan­sain­vä­li­sis­tä kiin­teis­tö­jär­jes­te­lyis­tä, si­säl­täen kiin­teis­tö­port­fo­lio- ja ra­has­toin­ves­toin­nit sekä sale and lea­se back -jär­jes­te­lyt. Hä­nen muut osaa­mi­sa­lu­een­sa si­säl­tä­vät M&A- ja pää­oma­si­joi­tuk­siin liit­ty­vän neu­von an­non. Hän neu­voo asiak­kai­ta myös ylei­sis­sä yh­tiö- ja so­pi­musoi­keu­del­li­sis­sa sekä kiin­teis­tö­oi­keu­del­li­sis­sa asiois­sa. Hän edus­taa kan­sain­vä­li­siä, poh­jois­mai­sia sekä suo­ma­lai­sia kiin­teis­tö­ra­has­to­ja, kes­kei­siä si­joit­ta­jia ja yk­si­tyi­siä sekä jul­ki­sia yh­tiöi­tä. […]

Marius af Schultén

Marius af Schultén kuuluu HPP:n energia ja infra -tiimiin. Hän on eri­kois­tu­nut energia- ja ympäristöoikeuteen, kes­kit­tyen eri­tyi­ses­ti uusiutuvaan ener­gi­aan liit­ty­vään hankekehitykseen sekä uusiutuvia energiahankkeita koskeviin tran­sak­tioi­hin sekä rahoitusjärjestelyihin. Mariuksella on pit­kä­ ko­ke­mus niin kotimaisten kuin kan­sain­vä­lis­ten hankekehittäjien, si­joit­ta­jien, ra­has­to­jen ja rahoituslaitosten si­joi­tuk­sis­ta suo­ma­lai­siin uusiutuvan energian hankkeisiin sekä uusiutuvan energian hankkeiden kehittämiseen liittyvästä strategisesta neuvonannosta muun […]

Teija Lius

Teija Lius on erikoistunut rahoitusjärjestelyihin ja hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus erilaisista transaktioista niin Suomessa, Pohjoismaissa kuin kansainvälisestikin. Hän on avustanut erityisesti rahoittajia sekä monipuolisesti myös muita toimijoita haastavissa rahoitusjärjestelyissä, pääomasijoituksissa ja yritysjärjestelyissä. Ennen tuloaan HPP:lle Teija työskenteli viisi vuotta Euroopan investointipankissa Luxemburgissa. Hän on työskennellyt myös Finnfundilla (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) ja asianajajana […]

Jaakko Klemettilä

Jaakko on erikoistunut yrityskauppojen verotukseen, minkä lisäksi hänellä on runsaasti kokemusta liittyen erityisesti kotimaisiin ja kansainvälisiin yritysjärjestelyihin. Jaakko avustaa asiakkaitaan suomalaisten kohdeyhtiöiden ostojen ja myyntien suunnitteluun ja toteutukseen liittyvissä veroasioissa. Yli 20 vuotta kestäneen verouransa aikana Jaakko on työskennellyt myös kahdessa suuressa tilintarkastustoimistossa, kansainvälisen asianajotoimiston Suomen veropraktiikan vetäjänä, suomalaisen pörssiyhtiön verojuristina sekä Verohallinnon asiantuntijana.

Henna Wiklund

Henna on työoikeuden kokenut ammattilainen. Hän on työskennellyt työoikeusasioiden parissa pitkään asianajajana, minkä lisäksi hän on johtanut työoikeustiimiä yhdessä Suomen isoimmista työnantajayrityksistä. Hennan asian­tun­te­mus kattaa työ­oi­keu­del­li­set asiat laa­ja-alai­ses­ti työsuhteen koko elinkaaren ajalta työsopimuksen solmimisesta eri­lai­siin työ­suh­tei­den ja työ­nan­ta­jan lii­ke­toi­min­nan muu­tos­ti­lan­tei­siin sekä työ­suh­tei­den päät­tä­mi­seen. Hen­nal­la on vank­ka ko­ke­mus työ­elä­mään liit­ty­vis­tä neu­vot­te­lu­ti­lan­teis­ta mu­kaan lu­kien mm. yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut ja […]

Sami Uoti

Sami Uoti on erikoistunut insolvenssioikeuteen ja riidanratkaisuun. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus yrityssaneeraus- ja konkurssiasioista. Hän on toiminut koko asianajouransa aktiivisesti tuomioistuimissa ja avustanut asiakkaita lukuisissa vaativissa rikos- ja siviilioikeudenkäynneissä. Sami on myös kokenut välimies. Sami on toiminut vuodesta 2013 konkurssiasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana.

Jari Tuomala

Jari Tuomala on erikoistunut kiinteistöjärjestelyihin ja kiinteistökehityshankkeisiin. Hän avustaa asiakkaita myös maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä ympäristövastuuasioissa.

Antti Säiläkivi

Antti Säiläkivi on erikoistunut vaativaan yhtiöoikeudelliseen ja corporate governance -neuvonantoon. Antin erikoisosaamista ovat myös yritysjärjestelyt sekä private equity -toimialaan ja sijoitusrahastoihin liittyvät kysymykset. Antti avustaa eri toimialoilla toimivien yritysten lisäksi pääomasijoittajia sekä muita ammattimaisia sijoitusorganisaatioita kotimaisissa ja rajat ylittävissä toimeksiannoissa.

Tuomas Saraste

Tuomas Saraste on erikoistunut kilpailuoikeuteen. Tuomas neuvoo asiakkaita yrityskauppavalvontaa, määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä ja kartelleja koskevissa prosesseissa. Hän on toiminut asiamiehenä lukuisissa vaativissa kartelli-, määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä sekä yrityskauppavalvontaa koskevissa prosesseissa kansallisissa kilpailuviranomaisissa sekä Euroopan komissiossa. Hän toimii myös neuvonantajana valtiontukia koskevissa kysymyksissä.

Anna-Stephanie Roubier

Anna Roubier on erikoistunut kilpailu-, EU- ja kemikaalilainsäädäntöön. Hänellä on laaja kokemus kartelli- ja yrityskeskittymien valvontamenettelyistä sekä EU:n että kansallisella tasolla. Anna avustaa asiakkaita myös kansallisten yrityskauppailmoitusvelvollisuuksien selvittämisessä kilpailuviranomaisille. Ennen HPP:hen siirtymistään Anna on työskennellyt muun muassa suuren yhdysvaltalaisen asianajotoimiston Brysselin toimistossa ja Euroopan kemikaaliviraston oikeudellisena neuvonantajana. Anna on suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja […]

Kari Marttinen

Kari Marttinen on yksi maan johtavista ympäristöoikeuden osaajista. Karin erikoisosaamista ovat suurten teollisuus- ja infrastruktuurihankkeiden monimutkaiset lupa- ja muutoksenhakumenettelyt sekä maankäytön suunnittelun prosessit. Myös vanhojen teollisuusalueiden pilaantumisvastuut ja niihin liittyvät riidat kuuluvat Karin erityisosaamiseen. Luonnonsuojelun ja infrahankkeiden välisten konfliktien ratkaisemisessa Karilla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus. Hän on toiminut päävastuullisena asianajajana useissa suurhankkeissa. Karin asiakkaita […]

Klaus Majamäki

Klaus Majamäki on erikoistunut insolvenssioikeuteen. Hänellä on laaja kokemus lukuisista konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyistä toimien sekä pesänhoitaja- ja selvittäjähallinnossa että velkojien edustajana. Klausin erikoisosaamiseen kuuluvat insolvenssimenettelyihin liittyvät oikeudenkäynnit. Klausilla on myös monipuolinen kokemus julkisista hankinnoista. Hän on toiminut asiamiehenä lukuisissa hankintavalitusasioissa ja avustanut hankintamenettelyissä hankintayksiköitä ja tarjoajia.

Mikko Leppä

Mikolla on pitkä kokemus koti- ja ulkomaisten asiakkaiden edustamisesta kaupallisiin riitoihin liittyvissä oikeudenkäynneissä, välimiesmenettelyissä ja vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä sekä asiakkaiden strategisessa neuvonnassa erityisesti kriisitilanteissa. Mikko toimii säännöllisesti myös välimiehenä kaupallisissa välimiesmenettelyissä sekä asiamiehenä ja uskottuna miehenä vähemmistöosakkeenomistajien osakkeita koskevissa lunastusmenettelyissä. Kansainväliset asianajajia arvioivat hakemistot (mm. Who’s Who Legal, Chambers and Partners) ovat vuosien varrella rankanneet Mikon […]

Kari-Matti Lehti

Kari-Matti Lehti on yksi Suomen johtavista informaatioteknologiaan ja ulkoistuksiin erikoistuneista juristeista. Hänellä on pitkä kokemus erityisesti sopimuksiin, ulkoistuksiin, immateriaalioikeuteen ja tietosuojaan liittyvissä asioissa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Hän on perehtynyt laaja-alaisesti erityisesti kaupallisiin sopimuksiin liittyviin järjestelyihin, strategioihin ja niiden implementointiin. Tietoviikko-lehti on valinnut Kari-Matin useita kertoja Suomen vaikutusvaltaisimpien ICT-alan vaikuttajien joukkoon.

Tatu Jaarinen

Tatu Jaarinen avustaa asiakkaita kaupallisten riitojen ratkaisuun liittyvissä asioissa. Tatu neuvoo ja edustaa asiakkaitamme sekä kotimaisissa että kansainvälisissä välimiesmenettelyissä, oikeudenkäynneissä, sovintoneuvotteluissa ja muussa konfliktinhallinnassa. Tatu on toiminut asiamiehenä muun muassa laajoja projektitoimituksia, it-sopimuksia, rakentamista, kiinteistöjä, yrityskauppoja, osakassopimuksia ja jälleenmyyntisopimuksia koskevissa riita-asioissa.

Antti Rintakoski

Antti Rintakoski on erikoistunut rahoitusjärjestelyihin ja hänellä on laaja kokemus sekä kotimaisista että rajat ylittävistä transaktioista. Hänen erikoisosaamiseensa kuuluvat esimerkiksi yritys- ja kiinteistöjärjestelyiden rahoitus, projekti- ja infrastruktuurirahoitus, joukkovelkakirjalainat, factoring- ja leasing-järjestelyt sekä vapaaehtoiset uudelleenjärjestelyt. Asianajotyössä hankitun kokemuksen lisäksi hän on työskennellyt suomalaisessa liikepankissa ja Euroopan investointipankissa.

Pekka Raatikainen

Pekka Raatikainen on erikoistunut sopimusoikeuteen, riidanratkaisuun sekä kiinteistö- ja rakennusoikeuteen. Hänellä on pitkä kokemus liikejuridiikasta sekä kotimaisten ja kansainvälisten asiakasyritysten avustamisesta sopimusoikeudellisissa asioissa, riidanratkaisussa ja immateriaalioikeudellisissa toimeksiannoissa. Hänen erityisosaamistaan on ICT-alan hankinnat, ulkoistukset, sääntely ja lisensiointi.

Tarja Pirinen

Tarja Pirinen on erikoistunut ympäristöoikeuteen. Tarja avustaa asiakkaita kaivos- ja infrastruktuurihankkeisiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä, kuten lupaprosesseissa, kaupallisissa ja oikeuksien hankintaan liittyvissä sopimuksissa. Hänellä on pitkä kokemus kaivossektorin yritys- ja rahoitusjärjestelyistä sekä malminetsintä- ja kaivostoiminnan laaja-alaisesta juridiikasta. Tarja neuvoo asiakkaita myös ympäristö- ja muissa lupamenettelyissä, hallinnollisissa prosesseissa sekä luonnonsuojelua että ympäristövastuita koskevissa kysymyksissä.

Björn Nykvist

Björn Nykvist on erikoistunut rahoitus- ja yritysjärjestelyihin sekä energia-, infra- ja kiinteistökehityshankkeisiin. Hän hoitaa pääasiassa projektirahoitukseen sekä muihin oman ja vieraan pääoman rahoitusjärjestelyihin liittyviä toimeksiantoja. Rahoituksen lisäksi Björn avustaa asiakkaita yritysjärjestelyissä sekä hankekehityksessä erityisesti energia-, kaivos- ja kiinteistöalalla. Björnin hoitamissa toimeksiannoissa on usein kansainvälisiä ulottuvuuksia. Björn on kansainvälisen asianajoyhdistyksen IBA:n sekä Deutsch-nordische Juristenvereinigungin jäsen.  

Matti Komonen

Matti Komonen on erikoistunut logistiikkaan, meri- ja kuljetusoikeuteen ja vakuutusoikeuteen. Matin osaaminen keskittyy kuljetussopimusten laatimisen ohella erityisesti meri-, kuljetus- ja vakuutusoikeudelliseen riidanratkaisuun. Hänen erikoisosaamista ovat myös merityösaarrot ja turvaamistoimet. Matti on edustanut asiakkaita yleisissä ja erikoistuomioistuimissa, välimiesoikeudessa, merivahingonlaskijamenettelyssä ja Euroopan Unionin tuomioistuimessa.

Nora Gahm­berg‑Hi­sin­ger

Nora Gahmberg-Hisinger on erikoistunut avustamaan asiakkaita meri- ja kuljetusoikeuteen, kansainväliseen kauppaoikeuteen, vakuutusoikeuteen sekä riidanratkaisuun liittyvissä kysymyksissä. Nora hoitaa toimeksiantoja kotimaisille ja kansainvälisille vakuutusyhtiöille, varustamoille, huolinta- ja kuljetusalan yrityksille, kuljetusasiakkaille, meriteollisuus- ja teknologiayrityksille, sekä valtion laitoksille ja viranomaisille. Nora on Suomen Merioikeusyhdistys Ry:n (CMI Finland), sekä WISTA Finland Ry:n (Women’s International Shipping and Trading Association) hallituksen […]

Andrew Cotton

Andrew Cotton on erikoistunut rajat ylittäviin yritysjärjestelyihin sekä kauppa- ja yhtiöoikeuteen, keskittyen erityisesti energiaan ja infrastruktuuriin liittyviin transaktioihin ja projekteihin. Andrew neuvoo myös asiakkaita uusiutuvaan energiaan liittyvissä hankkeissa ja järjestelyissä. Andrew’lla on pitkä kokemus kansainvälisten sijoittajien, rahastojen ja strategisten ostajien neuvonannosta sekä sijoituksista suomalaisiin kohteisiin. Viime vuosina Andrew on avustanut erityisesti kansainvälisiä vakuutusyhtiöitä Warranty & […]

Ota yhteyttä