Kari

Marttinen

Energia
Infra
Rakentaminen
Ympäristö ja luonnonvarat

He has a good knowledge of administrative issues.

CHAMBERS EUROPE

Kari

Marttinen

Kari Marttinen on yksi maan johtavista ympäristöoikeuden osaajista.

Karin erikoisosaamista ovat suurten teollisuus- ja infrastruktuurihankkeiden monimutkaiset lupa- ja muutoksenhakumenettelyt sekä maankäytön suunnittelun prosessit. Myös vanhojen teollisuusalueiden pilaantumisvastuut ja niihin liittyvät riidat kuuluvat Karin erityisosaamiseen. Luonnonsuojelun ja infrahankkeiden välisten konfliktien ratkaisemisessa Karilla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus. Hän on toiminut päävastuullisena asianajajana useissa suurhankkeissa.

Karin asiakkaita ovat metsäsektorin, metalli- ja kemianteollisuuden sekä kiertotalouden alan suuret teolliset yritykset sekä infra- ja energia-alan yritykset ja julkiset toimijat.

SUOMI & ENGLANTI
ASIANAJAJA
CHAMBERS EUROPE, LEGAL 500, IFLR1000

Osaamisalue ja tiimit

Energia

Energiatiimimme on laajalti arvostettu yhtenä Suomen johtavista energia-alan juridiikan osaajista. Asian­tun­te­muk­seemme kuu­lu­vat ener­giasektorin eri osa-alueet ja niihin liittyvät oikeudelliset kysymykset. Asiakkaitamme ovat suuret liikelaitokset, rahastoihin erikoistuneet sijoittajat, hankkeiden kehittäjät ja -toimijat sekä rahoituslaitokset.

Infra

Asiantuntijoillamme on pitkäaikainen ja mittava kokemus asiakkaiden avustamisesta laaja-alaisissa ja haastavissa infrastruktuurihankkeissa. Asiantuntijamme ovat avustaneet asiakkaitamme lukuisissa Suomen merkittävimmissä infrastruktuurihankkeissa liittyen satamiin, liikenneväyliin, lentokenttiin, kaivostoimintaan ja rakentamiseen.

Rakentaminen

HPP:n rakennustoimialan asiantuntemus kattaa kaikki kohdetyypit toimitila- tai asuntorakentamisprojekteista aina laajamittaisiin logistiikkakeskus-, ydinvoimala-, datakeskus-, jalostamo- ja muihin vastaaviin erityisrakennusprojekteihin. Autamme asiakkaitamme niin uudisrakennus-, peruskorjaus- kuin konversiohankkeissakin.

Ympäristö ja luonnonvarat

HPP on Suo­men joh­ta­va pal­ve­lun­tar­joa­ja ym­pä­ris­tö­oi­keu­den sekä maan­käy­tön ja ra­ken­ta­mi­sen alueil­la. Asian­tun­ti­ja­ryh­mäm­me on Suo­men suu­rin ja sil­lä on eri­tyis­osaamista kai­kis­ta ym­pä­ris­tö­alan ja ra­ken­ta­mi­sen ky­sy­myk­sis­tä. Vuo­si­kym­me­nien ai­ka­na syn­ty­nyt ko­ke­mus varmistaa asiakkaillemme liiketoimintalähtöiset ja kestävät ratkaisut kaikkiin ym­pä­ris­tö­lii­tän­näi­siin tarpeisiin.

Ota yhteyttä