HPP Asianajotoimisto energia

HPP demonstrates proactivity, reactiveness and clarity in their recommendations

CHAMBERS EUROPE

Energia

tuulimyllyt

Energiatiimimme on laajalti arvostettu yhtenä Suomen johtavista energia-alan juridiikan osaajista. Asian­tun­te­muk­seemme kuu­lu­vat ener­giasektorin eri osa-alueet ja niihin liittyvät oikeudelliset kysymykset. Asiakkaitamme ovat suuret liikelaitokset, rahastoihin erikoistuneet sijoittajat, hankkeiden kehittäjät ja -toimijat sekä rahoituslaitokset.

Toi­mek­sian­tom­me liit­ty­vät ener­gia­sek­to­rin investointeihin ja uu­del­leen­jär­jes­te­lyi­hin, eri­lai­siin ener­gian tuo­tan­to­hank­kei­siin, uusiu­tu­vaan ener­gi­aan ja sii­hen liit­ty­vään tek­no­lo­gi­aan, sa­moin kuin sek­to­ri­koh­tai­seen eri­tyis­sään­te­lyyn ja rii­dan­rat­kai­suun. Avus­tam­me asiak­kai­tam­me muun muas­sa läm­pö- ja voi­ma­lai­tok­siin, tuu­li-, aurinko- ja ve­si­voi­ma­hank­kei­siin, jät­teen­polt­toon ja ydin­voi­ma­hank­kei­siin liit­tyen. Asian­tun­te­muk­sem­me kat­taa myös siir­to- ja ja­ke­lu­verk­ko­lii­ke­toi­mintaan liit­ty­vät oi­keu­del­li­set ky­sy­myk­set.

They have experts in different areas and their approach is excellent.

CHAMBERS EUROPE

Erityisasiantuntemusta koko energiahankkeen elinkaaren ajan

Projektiosaamisemme ansiosta neu­vom­me asiakkaitamme Suomen vaa­ti­vimmissa voi­ma­lai­tos- ja in­ves­toin­ti­pro­jek­teis­sa, energia-alan maan­käyt­tö- ja ym­pä­ris­tö­ky­sy­myk­sis­sä sekä ym­pä­ris­tö- ja lu­pa­me­net­te­lyi­ssä. Asiantuntijoillamme on myös pit­kä ko­ke­mus pääs­tö­kaup­paan liit­ty­vis­tä toi­mek­sian­nois­ta ja muis­ta CO2-lii­tän­näi­sis­tä pro­jek­teis­ta samoin kuin energia-alan kilpailuoikeuteen liittyvistä kysymyksistä.

Projektitiimimme neuvoo laajamittaisissa energia-alan projekteissa niiden koko elinkaaren ajan, aina hankkeen suunnittelusta ja lupien saannista projektin rahoitukseen (vieraan ja oman pääoman), rakentamiseen, käyttöönottoon sekä toimintavaiheeseen asti. Energia-alan asiantuntijoiden tukena tiimissä toimivat rahoituksen, yhtiöoikeuden ja yritysjärjestelyiden, ympäristöoikeuden, maankäytön ja rakentamisen asiantuntijat. Transaktioryhmämme auttaa rahoittajia ja sijoittajia sekä hankkimaan että luovuttamaan energiaan liittyviä omaisuuseriä ja osakeportfolioita. Lisäksi riidanratkaisuryhmämme käsittelee jatkuvasti laajalti energia-alaan liittyviä riitoja.

Tiimimme on noteerattu kansainvälisesti yhtenä Suomen parhaista energia-alan juridiikan osaajista.

VALITTUJA REFERENSSEJÄ

Artikkelit

Energia

Yhteys­henkilöt

Ota yhteyttä