Melartin Siiri

Siiri Melartin on erikoistunut riidanratkaisuun ja avustaa asiakkaitamme oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä.

Illman Pinja

Pinja Illman on erikoistunut transaktioihin sekä energia- ja infrastruktuuriprojekteihin. Hän avustaa asiakaitamme myös uusiutuvan energian ja infrastruktuurihankkeiden hankekehityksessä muun muassa maankäyttöön, kaavoitukseen ja luvitukseen liittyen sekä yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa kysymyksissä. Pinja avustaa sekä kotimaisissa, että rajat ylittävissä transaktioissa.

Joonas Huovinen

Joonas Huovinen on erikoistunut kilpailu- ja EU-oikeuteen.

Partanen Saija

Saija Partanen on erikoistunut teknologiaoikeuteen. Hän avustaa asiakkaita myös sopimus- ja immateriaalioikeuteen sekä tietosuojaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Häggblom Isabella

Isabella Häggblom on erikoistunut transaktioihin, erikoisalueenaan uusiutuvia energiahankkeita koskevat transaktiot. Hän avustaa myös uusiutuvan energiaan liittyvässä hankekehityksessä muun muassa maankäyttösopimuksiin ja projektisopimuksiin liittyen. Isabella avustaa sekä kotimaisissa että rajat ylittävissä transaktioissa.

Samuel Hardy

Samuel Hardy on eri­kois­tu­nut ra­hoi­tus- ja yritys­jär­jes­te­lyi­hin. Li­säk­si Samuel avus­taa asiak­kai­tam­me finanssiregulaatioon liittyvissä ky­sy­myk­sis­sä. Samuel avus­taa asiak­kai­tam­me ko­ti­mai­sis­sa ja ra­jat ylit­tä­vis­sä toi­mek­sian­nois­sa.

Mikko Mäkelä

Mikko Mäkelä on erikoistunut riidanratkaisuun ja avustaa asiakkaitamme oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä.

Santeri Huuskonen

Santeri Huuskonen on eri­kois­tu­nut ra­hoi­tus- ja yritys­jär­jes­te­lyi­hin. Li­säk­si Santeri avus­taa asiak­kai­tam­me finanssiregulaatioon liittyvissä ky­sy­myk­sis­sä. Santeri avus­taa asiak­kai­tam­me ko­ti­mai­sis­sa ja ra­jat ylit­tä­vis­sä toi­mek­sian­nois­sa.

Milja Vuopio

Milja Vuopio on erikoistunut kilpailu- ja EU-oikeuteen. työvapaalla

Tiina Kämäräinen

Tiina Kämäräinen on erikoistunut työoikeuteen. Lisäksi Tiina avustaa asiakkaitamme insolvenssioikeudellisissa kysymyksissä.

Aleksi Olli

Aleksi Olli on eri­kois­tu­nut ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyi­hin. Li­säk­si Aleksi avus­taa asiak­kai­tam­me insolvenssioikeudellisissa ky­sy­myk­sis­sä.

Juska Simpanen

Juska Simpanen on erikoistunut kiinteistöjärjestelyihin ja kiinteistökehityshankkeisiin. Juskan erityisosaamista ovat myös yritysjärjestelyihin sekä sopimus- ja yhtiöoikeuteen liittyvät kysymykset. Juska on aiemmin työskennellyt eri asianajotoimistoissa Private M&A and Private Equity -tiimeissä. työvapaalla

Elina Laitinen

Elina Laitinen on erikoistunut transaktioihin sekä energia- ja infrastruktuuriprojekteihin. Lisäksi hän avustaa asiakkaitamme yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa kysymyksissä. Elina avustaa sekä kotimaisissa että rajat ylittävissä transaktioissa.

Villeheikki Huuskonen

Villeheikki Huuskonen on erikoistunut kiinteistötransaktioihin. Villeheikin erityisosaamista ovat myös yhtiöoikeuteen liittyvät kysymykset.

Jenna Kukkonen

Jenna Kukkonen on erikoistunut teknologiaoikeuteen. Hän avustaa asiakkaita myös sopimus- ja immateriaalioikeuteen sekä tietosuojaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Jenna aloitti HPP:n palveluksessa lakimiehenä vuonna 2022. Tätä ennen Jenna työskenteli kansainvälisessä teknologia-alan yrityksessä.

Jenni Malin

Jenni Malin on erikoistunut työoikeuteen. Hän avustaa sekä kotimaisia että kansainvälisiä asiakkaitamme työoikeudellisissa kysymyksissä laaja-alaisesti.   työvapaalla

Anna-Maria Svinhufvud

Anna-Maria Svinhufvud on erikoistunut riidanratkaisuun. Anna-Maria avustaa asiakkaita kansainvälisissä ja kotimaisissa välimiesmenettelyissä sekä oikeudenkäynneissä. Anna-Marian erityisosaamista ovat vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt (Mediation, Expert proceedings, Dispute Boards). Hän on aiemmin työskennellyt Keskuskauppakamarin välimieslautakunnassa Case Managerina ja Kansainvälisen kauppakamarin riidanratkaisupalveluissa (ICC International Centre for ADR) Deputy Managerina. työvapaalla

Sofia Oesch

Sofia Oesch on eri­kois­tu­nut yri­tys­jär­jes­te­lyi­hin. Li­säk­si Sofia avus­taa asiak­kai­tam­me yh­tiö- ja so­pi­musoi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä. Hän avus­taa asiak­kai­tam­me sekä kotimaisissa että rajat ylittävissä toimeksiannoissa.

Ida Hemming

Ida Hemming on eri­kois­tu­nut yri­tys­jär­jes­te­lyi­hin. Li­säk­si Ida avus­taa asiak­kai­tam­me yh­tiö- ja so­pi­musoi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä. Hän avus­taa asiak­kai­tam­me sekä kotimaisissa että rajat ylittävissä toimeksiannoissa.

Maria Metso

Maria Metso on erikoistunut kilpailu- ja EU-oikeuteen. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat myös lääke- ja terveydenhuolto-oikeuteen sekä henkilötietojen käsittelyyn kuuluvat oikeudelliset kysymykset.

Sointu Sihvonen

Sointu Sihvonen on erikoistunut insolvenssioikeuteen ja riidanratkaisuun. Hänen osaamisalueeseensa kuuluvat lisäksi immateriaalioikeudet.

Fiiu Linninen

Fiiu Linninen on eri­kois­tu­nut ympäristöoikeuteen. Fiiu avustaa asiakkaita ympäristö- ja muissa lupamenettelyissä sekä maankäyttöä, ympäristövastuita ja luonnonsuojelua koskevissa kysymyksissä.

Inka Sajakoski

Inka Sajakoski on erikoistunut avustamaan asiakkaita erityisesti insolvenssioikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Inka on toiminut monipuolisesti sekä velkojien edustajana että konkurssi- ja selvittäjähallinnossa.

Roosa Raikko

Roosa Raikko on erikoistunut teknologiaoikeuteen ja tietosuojaan. Hän avustaa asiakkaita myös sopimus- ja immateriaalioikeuteen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Roosa on CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe) sertifioitu tietosuoja-asiantuntija. Roosa aloitti HPP:n palveluksessa lakimiehenä vuonna 2020. Tätä ennen Roosa työskenteli harjoittelijana muun muassa kahdessa muussa yritysjuridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa sekä teknologia-alan kasvuyrityksessä.  

Ilona Syrjälä

Ilona Syrjälä on erikoistunut kiinteistöjärjestelyihin ja kiinteistökehityshankkeisiin. Hänen osaamisalueeseensa kuuluvat lisäksi kiinteistömarkkinoiden uudet liiketoimintamallit, erityisesti Space as a Service -ilmiö.

Lotta Vilén

Lotta Vilén on eri­kois­tu­nut yri­tys­jär­jes­te­lyi­hin. Li­säk­si Lotta avus­taa asiak­kai­tam­me yh­tiö- ja so­pi­musoi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä. Hän avus­taa asiak­kai­tam­me sekä kotimaisissa että rajat ylittävissä toimeksiannoissa

Sara Laitila

Sara Laitila on eri­kois­tu­nut tek­no­lo­gia­oi­keu­teen. Hän työs­ken­te­lee toi­mis­ton tek­no­lo­gia­ryh­mäs­sä so­pi­mus- ja im­ma­te­ri­aa­lioi­keu­teen liit­ty­vis­sä toi­mek­sian­nois­sa, eri­tyis­osaa­mi­sa­lu­ee­naan tek­no­lo­gian li­sen­soin­ti (esim. pa­tent­ti- ja FRAND-li­sen­soin­ti).   perhevapaalla

Daniil Levanov

Daniil Levanov on erikoistunut riidanratkaisuun sekä teknologia-alaan. Daniilin osaaminen keskittyy erityisesti sopimusoikeuteen sekä riidanratkaisuun.

Ota yhteyttä