HPP hakee juristia IP- ja teknologiaryhmään

Oletko erikoistunut olennaiseen? Oletko kiinnostunut IT-juridiikasta? Haluatko kehittyä alan huippuosaajaksi ja edetä urallasi? Haemme palvelukseemme into- ja kunnianhimoista juristia IP- ja teknologiaryhmään.

HPP Asian­ajo­toi­mis­to Oy on yksi maan joh­ta­vis­ta asian­ajo­toi­mis­tois­ta. Pal­ve­luk­ses­sam­me on täl­lä het­kel­lä 75 ju­ris­tia ja koko hen­ki­lö­kun­tam­me mää­rä on 130. IT-ju­ri­dii­kan osaa­mi­sem­me on luo­ki­tel­tu kor­keim­mal­le ta­sol­le useis­sa kan­sain­vä­li­sis­sä ver­tai­luis­sa, ku­ten Cham­bers & Part­ners, Le­gal500 ja Best Lawyers. Vuon­na 2017 lii­ke­vaih­tom­me oli yli 19 mil­joo­naa eu­roa.

IP- ja tek­no­lo­gia­ryh­mäm­me asiak­kai­ta ovat yri­tyk­set, jot­ka joko tuot­ta­vat ja myy­vät IP- tai tek­no­lo­gia­lii­tän­näi­siä tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta, tyy­pil­li­ses­ti oh­jel­mis­to­teol­li­suu­den, tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den, te­lea­lan, lo­gis­tiik­ka-alan ja lää­ke­teol­li­suu­den pii­ris­sä, tai sit­ten näi­den tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den os­ta­jia.

Haem­me IT-juridiikasta kiinnostunutta juristia kas­va­maan ja ke­hit­ty­mään IT-ju­ri­dis­ten asioi­den huip­puo­saa­jak­si.

Olet olen­nai­seen kes­kit­ty­vä ja luo­tet­ta­va osaa­ja. Si­nul­la on jo muu­ta­man vuo­den ko­ke­mus IT-ju­ri­dis­ten teh­tä­vien ja so­pi­mus­ten hoi­ta­mi­ses­ta yh­tiö­ju­ris­ti­na tai asian­ajoa­lal­ta. Odo­tam­me, että si­nul­la on vas­tuun­tun­toi­nen ja oma-aloit­tei­nen työs­ken­te­ly­ta­pa. Osaat toi­mia it­se­näi­ses­ti ja osa­na ryh­mää. Il­mai­set it­seä­si su­ju­vas­ti suo­mek­si ja englan­nik­si. Ar­vos­tam­me po­si­tii­vis­ta pal­ve­lual­tis­ta asen­net­ta ja ha­lua ke­hit­tyä alan huip­pu­asian­tun­ti­jak­si.

Meil­lä pää­set työs­ken­te­le­mään haas­ta­vis­sa ja mo­ni­puo­li­sis­sa pro­jek­teis­sa sekä ke­hit­ty­mään mut­kat­to­mas­sa työyh­tei­sös­sä, jos­sa ih­mi­set ja­ka­vat osaa­mis­taan. Tar­joam­me osaa­van jouk­ku­eem­me täy­den tuen ke­hit­ty­mi­sel­le­si ja me­nes­ty­mi­sel­le­si.

Hae teh­tä­vään vii­meis­tään 20.12.2018 täyt­tä­mäl­lä hakulomake. Lii­tä mu­kaan myös va­paa­muo­toi­nen ha­ke­muk­se­si palk­ka­toi­vei­neen ja CV.

Teh­tä­vää kos­ke­viin tie­dus­te­lui­hin vas­taa osa­kas Ter­ho Ne­va­sa­lo p. +358 40 558 7581.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä