Pinja

Illman

Energia
Immateriaalioikeudet
Transaktiot
Ympäristö ja luonnonvarat

Associate

Erikoistunut olennaiseen

HPP Asianajotoimisto

Pinja

Illman

Pinja Illman on erikoistunut transaktioihin sekä energia- ja infrastruktuuriprojekteihin. Hän avustaa asiakaitamme myös uusiutuvan energian ja infrastruktuurihankkeiden hankekehityksessä muun muassa maankäyttöön, kaavoitukseen ja luvitukseen liittyen sekä yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa kysymyksissä. Pinja avustaa sekä kotimaisissa, että rajat ylittävissä transaktioissa.

Osaamisalue ja tiimit

Energia

Energiatiimimme on laajalti arvostettu yhtenä Suomen johtavista energia-alan juridiikan osaajista. Asian­tun­te­muk­seemme kuu­lu­vat ener­giasektorin eri osa-alueet ja niihin liittyvät oikeudelliset kysymykset. Asiakkaitamme ovat suuret liikelaitokset, rahastoihin erikoistuneet sijoittajat, hankkeiden kehittäjät ja -toimijat sekä rahoituslaitokset.

Immateriaalioikeudet

Ratkaisemme tehokkaasti monimutkaiset immateriaalioikeudelliset kysymykset, jotka liittyvät esimerkiksi aineettomien oikeuksien tunnistamiseen ja hankintaan toimitusketjussa, keksintöihin, patentteihin, malleihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin ja liikesalaisuuksiin. Olemme erikoistuneet oikeuksien suojaamiseen, valvontaan, arvonmääritykseen ja portfolion hallintaan.

Transaktiot

HPP:llä on vah­va osaa­mi­nen ko­ti­mais­ten ja kan­sain­vä­lis­ten teol­li­suus­yri­tys­ten, pää­oma­si­joit­ta­jien, ins­ti­tu­tio­naa­lis­ten si­joit­ta­jien sekä jul­ki­syh­tei­sö­jen vaa­ti­vis­ta yri­tys­jär­jes­te­lyis­tä. Asiantuntijamme neu­vo­vat asiak­kai­tamme sään­nöl­li­ses­ti eri­lai­sis­sa su­lau­tu­mi­siin, yri­ty­sos­toihin, di­ves­toin­teihin, spin-of­feihin, ja­kau­tu­mi­siin ja osa­ke­vaih­toihin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Ympäristö ja luonnonvarat

HPP on Suo­men joh­ta­va pal­ve­lun­tar­joa­ja ym­pä­ris­tö­oi­keu­den sekä maan­käy­tön ja ra­ken­ta­mi­sen alueil­la. Asian­tun­ti­ja­ryh­mäm­me on Suo­men suu­rin ja sil­lä on eri­tyis­osaamista kai­kis­ta ym­pä­ris­tö­alan ja ra­ken­ta­mi­sen ky­sy­myk­sis­tä. Vuo­si­kym­me­nien ai­ka­na syn­ty­nyt ko­ke­mus varmistaa asiakkaillemme liiketoimintalähtöiset ja kestävät ratkaisut kaikkiin ym­pä­ris­tö­lii­tän­näi­siin tarpeisiin.

Ota yhteyttä