Tarjoajan poissulkeminen tarjouskilpailusta aiemmassa toiminnassa havaittujen epäkohtien vuoksi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettu laki (1397/2016) antaa hankintayksikölle mahdollisuuden sulkea epäluotettavat tarjoajat tarjouskilpailusta harkinnanvaraisesti tietyin perustein. Mikäli tarjoaja on esimerkiksi toiminut aikaisemmissa julkisia hankintoja koskevissa sopimussuhteissa sopimuksenvastaisesti tai muutoin tarjoajan luotettavuuden vaarantavalla tavalla, hankintayksikkö voi harkintansa mukaan sulkea tällaisen tarjoajan tarjouskilpailusta.

Tarjoaja voi kuitenkin esittää näyttöä luotettavuudestaan siitä huolimatta, että sitä rasittaa hankintalain mukainen harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Jos hankintayksikkö katsoo esitetyn näytön riittäväksi, se ei saa sulkea näytön antanutta tarjoajaa pois tarjouskilpailusta. Säännökset tällaisista tarjoajan korjaavista toimenpiteistä otettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2017 uudistettuun hankintalakiin.

Artikkelissa tarkastellaan ensinnäkin sitä, millä edellytyksin hankintayksikkö voi poissulkea tarjoajan sen aiemmassa toiminnassa havaittujen epäkohtien vuoksi. Toisena isona kysymyksenä tarkastellaan, kenellä on selvitysvastuu korjaavista toimenpiteistä. Yhtenä artikkelin johtopäätöksenä esitetään, ettei hankintalaissa ole säännelty korjaavien toimenpiteiden selvitysvastuun kohdentumisesta siinä määrin selkeästi, että tarjoajan tulisi esittää näyttöä luotettavuudestaan oma-aloitteisesti. Hankintayksiköiden tulisi siten antaa poissuljettavalle tarjoajalle mahdollisuus esittää korjaavia toimenpiteitä.

Associate Tatu Kärhän kirjoittama artikkeli on julkaistu Defensor Legis -julkaisun numerossa 4/2021.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä