Liikesalaisuuslaki terävöittää innovaatioiden suojaa

Liikesalaisuuslaki on tullut voimaan 15.8.2018. Uudella lailla pannaan kansallisesti täytäntöön EU:n liikesalaisuusdirektiivin mukainen sääntely. Yrityssalaisuusrikoksia koskevat rikoslain rangaistussäännökset jäävät pääosin sellaisinaan voimaan.

Liikesalaisuuslaissa säädetään liikesalaisuuden määritelmästä sekä siitä, millaiset teot ovat liikesalaisuuden oikeudetonta hankkimista, ilmaisemista tai käyttämistä. Laissa myös säädetään liikesalaisuuden haltijan kannalta erittäin tehokkaista yksityisoikeudellisista oikeussuojakeinoista.

Merkittävin uutuus on immateriaalioikeudesta tuttu ”saastunutta tuotetta” koskeva sääntely. Jos tuote suunnitellaan tai valmistetaan toiselle kuuluvaa liikesalaisuutta luvattomasti käyttäen, tuomioistuin voi määrätä tuotteen vedettäväksi pois markkinoilta tai tuhottavaksi tai muutettavaksi. Sama seuraus voi koitua siitä, jos sinänsä laillista tuotetta markkinoidaan käyttäen luvatta asiakasrekisteriä, joka on toiselle kuuluva liikesalaisuus.

Myös lakisääteiset salassapitovelvollisuudet laajenevat kattamaan kaikki käytännössä merkitykselliset sidosryhmät. Tämä ei kuitenkaan poista tarvetta tehdä liikesalaisuuksia suojaavia salassapitosopimuksia. Myös sopimusperusteisen salassapitovelvoitteen rikkominen johtaa siihen, että liikesalaisuuslain mukaiset oikeussuojakeinot ovat käytettävissä.

HPP:n osakkaan Klaus Nyblinin perusteellinen teos Liikesalaisuuksien suoja ilmestyy loppuvuonna 2018.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä