Koeaika pitenee, työlainsäädäntöön myös muita muutoksia vuonna 2017

Työsopimuslakiin ja merityösopimuslakiin on esitetty seuraavia olennaisia muutoksia, joiden on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta lukien:

  1. Pitkäaikaistyöttömän saa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteltua syytä;
  2. koeajan enimmäispituudeksi tulee kuusi kuukautta. Lisäksi työnantajalla on oikeus jatkaa koeaikaa, jos työntekijä on koeaikana poissa työstä työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi; ja
  3. työnantajan takaisinottovelvollisuus lyhenee neljään kuukauteen. Työsuhteen kestettyä 12 vuotta takaisinottoaika on kuitenkin kuusi kuukautta.

Määräaikainen työsopimus

Ensi vuoden alusta alkaen pitkäaikaistyöttömän voi palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perustellun syyn vaatimusta. Pitkäaikaistyöttömänä pidettäisiin henkilöä, joka on ollut edellisen 12 kuukauden ajan yhdenjaksoisesti työtön työnhakija.

Pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perusteltua syytä tehtävän määräaikaisen työsopimuksen enimmäiskesto voi olla yksi vuosi. Määräaikaisia sopimuksia voi kuitenkin vuoden aikana tehdä enintään kolme kappaletta ja niiden yhteenlaskettu kokonaiskesto saa olla enintään yksi vuosi.

Koeajan pidentämien

Koeajan enimmäispituus on tällä hetkellä neljä kuukautta. Lainmuutoksen myötä enimmäispituus tulee olemaan ensi vuoden alusta lukien kuusi kuukautta. Lisäksi työnantajalle mahdollistetaan oikeus pidentää koeaikaa, jos työntekijä on ollut koeaikana työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä.

Jatkossa työnantajalla on lisäksi oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Työnantajan on kuitenkin ilmoitettava koeajan jatkamisesta työntekijälle ennen koeajan päättymistä.

Esimerkki: Työntekijän kuuden kuukauden pituinen koeaika on alkanut 2.1.2017 ja koeajan on siten ollut tarkoitus päättyä 1.7.2017. Työntekijä on ollut poissa työstä sairauden vuoksi 1.4.-30.4.2017, ts. 30 kalenteripäivää. Työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella. Koeaika päättyy 1.8.2017.

Edellä esitetty koeaikaa koskeva muutos tulisi sovellettavaksi työsopimuksiin, jotka tehtäisiin lain voimaantulon jälkeen.

Takaisinottovelvollisuuden lyhentäminen

Työnantajan takaisinottovelvollisuus liittyen tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottuihin työntekijöihin lyhenee neljään kuukauteen nykyisestä yhdeksästä kuukaudesta. Työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä 12 vuotta, takaisinottoaika on kuitenkin kuusi kuukautta. Takaisinottovelvollisuuden sisältöön ei kuitenkaan tule muutoksia.

Uutta takaisinottovelvollisuutta sovellettaisiin työsopimukseen, joka päättyy uuden lain voimaantulon jälkeen. Jos siis työsopimus on irtisanottu ennen lain voimaantuloa, mutta työsuhde päättyy aikaisintaan 1.1.2017, takaisinottovelvollisuuden kestoaika määräytyisi uuden lain mukaisesti.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä