Kilpailulain uudistuksesta hallituksen esitys – kilpailuviranomaisen tutkintavaltuudet laajenevat

Kilpailulain uudistuksen ensimmäinen vaihe on jälleen edennyt. Työ- ja elinkeinoministeriön (”TEM”) tekemän esitysluonnoksen pohjalta on toukokuussa 2018 annettu hallituksen esitys laiksi kilpailulain muuttamisesta (HE 68/2018 vp). Kuten aikaisemmin kirjoitimme blogikirjoituksessamme, kilpailulain muutoksen ensimmäisen vaiheen uudistukset liittyvät pääosin Kilpailu- ja kuluttajaviraston (”KKV”) toimivallan laajentamiseen ja kilpailulain säännösten selkeyttämiseen sekä maakuntauudistukseen varautumiseen.

Hallituksen esityksen mukaan ehdotetut uudistukset on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Nyt annettu hallituksen esitys ei juurikaan poikkea aiemmasta TEM:n esitysluonnoksesta, vaan esitysluonnoksessa ehdotetut muutokset ovat menossa läpi sellaisenaan.

Kuten aikaisemmassa blogikirjoituksessamme totesimme, yritysten kannalta merkittävimpiä näistä muutoksista ovat KKV:n jatkettua tarkastusoikeutta koskevat säännökset. Esityksen mukaan kil­pai­lu­vi­ran­omai­set voivat jatkossa jat­kaa yl­lä­tys­tar­kas­tus­taan omis­sa ti­lois­saan te­ke­mäl­lä ha­ku­ja tar­kas­tuk­sel­la ot­ta­miin­sa da­tan vä­liai­kai­siin ko­pioi­hin. KKV:n tallennusvälineestä riippumaton tarkastusoikeus tarkoittaa, että jatkossa KKV voi yllätystarkastuksen aikana tarkastaa niin kännykät, tabletit kuin muutkin vastaavat mobiililaitteet. Ehdotetulla uudistuksella lisättäisiin myös tietojenvaihtoa kansallisten viranomaisten kesken. Yritysten tuleekin uudistuksen myötä varmistaa, että KKV:n tutkintavaltuuksien laajentuminen huomioidaan myös niiden kilpailuoikeudellisissa compliance-ohjeissa sekä yllätystarkastusten varalle laadituissa ohjeistuksissa.

Muut kilpailulain merkittävät muutokset koskevat KKV:n yrityskauppailmoituksen tutkimiseen liittyviä määräaikoja sekä KKV:n mahdollisuuksia priorisoida kilpailunrajoitusten käsittelyä.

Hallituksen esityksessä KKV:n mahdollisuutta priorisoida tutkittavaksi ottamiaan kilpailunrajoituksia ehdotetaan täydennettäväksi säännöksellä, jonka mukaan KKV voi priorisoinnissa ottaa huomioon myös kilpailunrajoituksen merkittävyyden tutkittamatta jättämisen edellytyksenä. Säännöksen tarkoituksena on kohdistaa viraston resurssit toimivan kilpailun kannalta merkittävimpiin kilpailunrajoituksiin.

Uudistuksen myötä kilpailulaissa asetetut yrityskauppailmoituksen kä­sit­te­ly­yn liittyvät määräajat muutettaisiin ka­len­te­ri­päi­vis­tä työ­päi­vik­si. Yrityskauppailmoituksen en­sim­mäi­sen vai­heen kä­sit­te­ly­mää­rä­ai­ka on jat­kos­sa 23 työ­päi­vää ja toi­sen vai­heen käsittelymääräaika vas­taa­vas­ti 69 työ­päi­vää. Toisen vaiheen käsittelymääräaikaa mark­ki­na­oi­keus voisi lisäksi pi­den­tää ha­ke­muk­ses­ta vie­lä 46 työ­päi­väl­lä. Uudistuksella pidennetään myös KKV:n väliaikaismääräyksiin liittyvää velvollisuutta tehdä seuraamusmaksua koskeva esitys määräajassa: jatkossa määräaika pääasiaratkaisun ja seuraamusmaksuesityksen tekemiselle olisi 60 päivän sijaan 90 päivää.

Huomionarvoinen muutos on myös kilpailulain kilpailuneutraliteettisääntelyn täsmentämiseen tähtäävä erillisen kirjanpidon vaatimus, joka koskee mark­ki­noil­la kil­pai­lu­ti­lan­tees­sa ta­lou­del­lis­ta toi­min­taa har­joit­ta­via jul­ki­syh­tei­söjä tai nii­den mää­räys­val­taan kuu­lu­via yk­si­kköjä. Kilpailulain uudistuksen myötä kirjanpidon eriyttämistä koskeva säännös lisättäisiin kilpailuneutraliteettisäännöksiä koskevaan lukuun. Lisäksi ehdotettu uudistus täsmentäisi julkisyhteisöjen ja niiden määräysvallassa olevien yksiköiden tiedonantovelvollisuutta KKV:lle. Julkisyhteisöjen kirjanpidon eriyttämisvelvollisuutta koskevat säännökset ja tulevia maakuntia koskevat muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. tammikuuta 2020.

Kilpailulain uudistuksen toinen vaihe käynnistynee lähiaikoina, kun EU-tasolla valmisteilla oleva direktiivi jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovaltuuksien parantamiseksi annetaan.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä