HPP laati ympäristöministeriölle YVA-menettelyn hankeluettelon uudistamista koskevan taustaselvityksen

hpp-golden_icon-environment_rgb

Ympäristöministeriö on julkaissut lausuntopyynnön luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävien hankkeiden luettelon uudistamista. Esityksen mukaan YVA-lain hankeluettelon sisältävä liite 1 korvattaisiin uudella liitteellä. Esityksen tavoitteena on hankeluettelon ajantasaistaminen, sisällön selkeyttäminen sekä yhdenmukaistaminen mahdollisimman pitkälle YVA-direktiivin liitteenä I olevan hankeluettelon kanssa.  Luonnoksessa ehdotetaan muun muassa tulkintaepäselvyyksiä aiheuttaneen jätteiden fysikaalis-kemiallisen käsittelyn muuttamista kemialliseksi käsittelyksi sekä tuulivoimahankkeita koskevan tehorajan nostamista nykyisestä 30 MW:sta 45 MW:iin.

HPP laati ympäristöministeriön toimeksiannosta oikeudellisiin kysymyksiin keskittyneen taustaselvityksen YVA-lain hankeluettelon ajantasaisuudesta. Selvitykseen sisältyi analyysi YVA-lain hankeluettelon ajantasaisuudesta ja eroavaisuuksista suhteessa YVA-direktiivin ja valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan Espoon sopimuksen vaatimuksiin. Lisäksi työssä koottiin yhteen ehdotettavan muutoksen kannalta keskeisten toimijoiden sekä viranomaisten näkemyksiä asiasta.

Selvityksen laatimisesta ovat HPP:llä vastanneet osakas Kari Marttinen ja Senior Associate Laura Leino. Kari on toiminut toiminnanharjoittajien neuvonantajana lukuisissa suurissa YVA-menettelyä ja muita ympäristöllisiä menettelyjä edellyttävissä hankkeissa. Kari vastaa HPP:n ympäristöoikeuspraktiikasta ja hänellä on vuosien kokemus asiakkaiden neuvonannosta ympäristölainsäädännön käytännön toimeenpanoon liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Laura on toiminut sekä oikeudellisena neuvonantajana että YVA-konsulttina useissa suurissa YVA-menettelyissä. Lisäksi Laura on työskennellyt YK:n alaisen kansainvälistä YVA-menettelyä koskevan Espoon sopimuksen sihteeristössä asiantuntijana.

Linkki ympäristöministeriön tiedotteeseen, lausuntopyyntöön HE:stä sekä HPP:n selvitykseen.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä