Elina Lemponen

Elina Lemponen on eri­kois­tu­nut ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen. Elinan erikoisosaamista ovat ym­pä­ris­tö­lu­pa-asiat, maankäyttöön, kaavoitukseen ja luonnonsuojeluun liittyvät kysymykset, sekä niihin liittyvät hallintoprosessit.

Joska Rytkönen

Joska Rytkönen on eri­kois­tu­nut yri­tys­jär­jes­te­lyi­hin sekä yhtiöoikeuteen. Li­säk­si Joska avus­taa asiak­kai­tam­me kauppa- ja so­pi­musoi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä, keskittyen erityisesti teknologia- ja ohjelmistoliitännäisiin toimeksiantoihin. Hän avus­taa asiak­kai­tam­me sekä kotimaisissa että rajat ylittävissä transaktioissa ja projekteissa.

Miikka Rantanen

Miikka Rantanen on erikoistunut riidanratkaisuun. Hän avustaa asiakkaita erityisesti vahingonkorvausoikeuteen ja työoikeudellisiin riitoihin liittyvissä asioissa. Miikan osaamisalueisiin kuuluvat myös ICT-oikeudelliset kysymykset, erityisesti ICT-sopimusjuridiikka sekä tietosuoja.

Oskari Kemppinen

Oskari Kemppinen on erikoistunut kiinteistötransaktioihin. Oskarin erityisosaamista ovat myös yritysverotukseen ja osakeyhtiöoikeuteen liittyvät kysymykset.

Amanda Helvola

Amanda Helvola on erikoistunut teknologiaoikeuteen. Hän avustaa asiakkaita myös sopimus- ja immateriaalioikeuteen sekä tietosuojaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Aman­da aloit­ti työs­ken­te­lyn HPP:llä vuon­na 2017. En­nen HPP:n pal­ve­luk­seen siir­ty­mis­tä Aman­da työs­ken­te­li kan­sain­vä­li­ses­sä tek­no­lo­gia-alan yri­tyk­ses­sä.

Emmi Saulny

Emmi Saulny on erikoistunut teknologiaoikeuteen. Emmi avustaa asiakkaita erilaisissa sopimus- ja immateriaalioikeudellisissa sekä lääke- ja terveydenhuolto-oikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Emmillä on kokemusta laajoista tietosuojasääntelyyn liittyvistä projekteista. Emmi aloitti HPP:n palveluksessa lakimiehenä keväällä 2017. Tätä ennen Emmi on työskennellyt harjoittelijana muun muassa toisessa yritysjuridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa sekä kansainvälisissä teknologia-alan yrityksissä.   perhevapaalla

Ota yhteyttä