HPP edusti Eltel Group Oy:tä ja Eltel Networks Oy:tä korkeimmassa hallinto-oikeudessa asiassa, jossa KHO hylkäsi Kilpailu- ja kuluttajaviraston tekemän valituksen koskien seuraamusmaksuesitystä voimajohtotapauksessa

HPP edusti Eltel Group Oy:tä ja Eltel Networks Oy:tä korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Korkein hallinto-oikeus (”KHO”) hylkäsi Kilpailu- ja kuluttajaviraston (”KKV”) tekemän valituksen seuraamusmaksuesityksestä voimajohtojen urakointia koskeneessa tapauksessa. KHO:n mukaan KKV ei ollut toimittanut väitettyä kilpailurikkomusta koskevaa seuraamusmaksuesitystään markkinaoikeudelle kilpailulain mukaisessa viiden vuoden määräajassa ja täten esitys oli vanhentunut. KKV esitti Eltel Networksille ja Eltel Group Oy:lle yhteensä 35 miljoonan euron seuraamusmaksua vuonna 2014.

Markkinaoikeus oli antanut asiassa 30.3.2016 päätöksen, jolla se hylkäsi KKV:n seuraamusmaksuesityksen vanhentuneena. KKV valitti asiassa KHO:teen, missä ratkaistavana oli ennen kaikkea kysymys siitä,  oliko jokin KKV:n esittämistä tapahtumista ja seikoista osoitus siitä, että väitetty kilpailun rajoitus olisi voinut jatkua ainakin 31.10.2009 saakka. KHO pyysi asiassa ennakkoratkaisua Euroopan Unionin tuomioistuimelta (”EUT”) siitä, minä ajankohtana yrityksen oletetun osallistumisen SEUT 101 artiklan 1 kohdan rikkomiseen, joka muodostuu yrityksen kilpailijoidensa kanssa yhdenmukaistamasta tarjousten jättämisestä tarjouskilpailussa, on katsottava päättyvän, kun kyseinen yritys on voittanut tarjouskilpailun ja tehnyt hankintaviranomaisen kanssa rakennusurakkaa koskevan sopimuksen, jonka täyttäminen ja kokonaismaksu on porrastettu ajallisesti.

Euroopan Unionin tuomioistuin antoi 14.1.2021 asiassa ennakkoratkaisun (C-450-19), jonka mukaan EU:n kilpailusääntöjä (SEUT 101 artiklan 1 kohtaa) on tulkittava siten, että urakkatarjouksia koskeva kartellirikkomus on kestänyt siihen ajankohtaan saakka, kun tarjousyhteistyöhön osallistunut ja tarjouskilpailun voittanut yritys on allekirjoittanut urakan tilaajan kanssa sopimuksen, jossa on määritetty urakan olennaiset piirteet ja erityisesti urakasta maksettava kokonaishinta.

KHO otti ratkaisussaan huomioon EUT:n tuomion. KHO katsoi ratkaisussaan, että väitetysti kilpailurikkomuksen kohteena olevaa rakennusurakkaa koskevan hankintasopimuksen olennaiset piirteet ja rakennusurakasta maksettava kokonaishinta oli määritelty lopullisesti, kun urakkasopimus oli allekirjoitettu 19.6.2007, eli viiden vuoden määräaika alkoi kulua tästä päivästä. Näin ollen KKV:n 31.10.2014 tekemä seuraamusmaksuesitys oli vanhentunut. KHO hylkäsi KKV:n valituksen ja katsoi markkinaoikeuden tehneen oikean ratkaisun hylätessään KKV:n seuraamusmaksuesityksen vanhentuneena.

HPP avusti Eltel Group Oy:tä ja Eltel Networks Oy:tä markkinaoikeudessa, Euroopan Unionin tuomioistuimessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä