Muutoksia tuuli- ja aurinkovoimaloiden verotukseen

Suomen kiinteistöverolakia ollaan uudistamassa

Valtiovarainministeriö on antanut luonnoksen hallituksen esitykseksi kiinteistöveron arvostamisuudistusta koskevaksi lainsäädännöksi.  Uudistus koskee kaikkia kiinteistöveron alaisia rakennuksia ja rakennelmia sekä maa-alueita ja uudistuksen tavoitteena on korvata vanhentuneet kiinteistöverotuksen arvostamisperusteet vastaamaan paremmin nykypäivän kustannus- ja hintatasoa sekä alueellisia hintaeroja.  Tarkoituksena on, että verotusarvot kokonaisuutena heijastaisivat  nykyistä paremmin käypiä arvoja.

Tuulivoimaloiden ja aurinkovoimaloiden verotusarvo perustuisi jatkossakin kyseisen voimalaitoksen todellisiin rakentamiskustannuksiin.  Esityksen mukaan kyseisten voimalaitosten perusarvona olisi kuitenkin ainoastaan 50 prosenttia rakentamiskustannuksista nykyisen 75 prosentin sijaan. Toisaalta kiinteistöveroa voitaisiin kantaa jatkossa enintään 4,65 prosenttia nykyisen 3,1 prosentin sijaan.

Voimassa oleva lainsäädäntö on tähän saakka johtanut siihen, että merituulivoimaloiden kiinteistöverotus on maatuulivoimaloita korkeampien rakentamiskustannusten ja siten korkeampien verotusarvojen johdosta merkittävästi maatuulivoimaloita kireämpää, mikä on vähentänyt kiinnostusta merituulivoiman rakentamiseen ja haitannut hallitusohjelmaan kirjattujen ympäristö- ja energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamista.

Valtionvarainministeriön antamassa HE-luonnoksessa tähän epäkohtaan on kuitenkin puututtu, sillä luonnoksen mukaan kaikkiin merelle rakennettaviin voimaloihin perusarvona pidettäisiin muita voimalaitoksia koskevan 50 prosentin sijasta ainoastaan 25 prosenttia rakentamiskustannuksista. Edellytyksenä on, että voimalaitoksen rakentaminen on aloitettu vuosina 2023 – 2027. Muutos koskisi siten merituulivoimaloita tai esimerkiksi aaltovoimaloita, mikäli sellaisia päätettäisiin joskus Suomen merialueelle rakentaa.

Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.11.2022 siten, että muutettua lainsäädäntöä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2024 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. Esitykseen sisältyvää merituulivoimaloiden kiinteistöveron alennusta sovellettaisiin kuitenkin jo vuoden 2023 verotuksessa.

HPP seuraa valmistelun etenemistä ja vastaa mielellään asiakkaiden kysymyksiin uuden lainsäädännön vaikutuksista.

Verohallinto antanut uuden ohjeen tuuli- ja aurinkovoimaloiden verotuksesta

Uudessa ohjeessa käsitellään tuulivoimalaitosten lisäksi ensimmäistä kertaa nyt myös aurinkovoimalaitosten verotusta.

Uuden ohjeen mukaan kiinteistöveroa tulee maksaa aurinkovoimalan perustuksista ja tukirakenteista.  Sen sijaan paneelit ja paneeleita mahdollisesti liikuttelevat moottorit ja rakenteet ovat kiinteistöveron ulkopuolella. Verottaja ei anna merkitystä sille, miten aurinkovoimalaitoksen tukirakenteet on ankkuroitu maahan, vaan ratkaisevaa on se, palveleeko aurinkovoimala kiinteistön käyttöä pysyvästi. Ohjeen mukaan rakennuksen katolle tai seinälle asennettavat aurinkopaneelit ovat osa rakennusta, eikä niitä oteta erikseen huomioon laskettaessa rakennuksen verotusarvoa.

Verottajan uuden ohjeen mukaan tuulivoima- ja aurinkovoimalaitosten verotusarvossa tulee huomioida myös rakennuskustannuksiin liittyvät työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset, rakennuttajan kustannukset sekä rakennusaikaiset korot ja rakennusaikaiset vakuutukset.

Ohjeessa käsitellään myös rakennuspaikan vuokraamisesta saatujen tulojen vuokraamisesta saatujen tulojen ja muiden korvausten verotusta.

Mielestämme on hyvä, että verottaja on antanut ohjeistusta nyt myös aurinkovoimaloiden verotuksesta. HPP:n näkemyksen mukaan on kuitenkin olemassa riski, että osa verottajan kannanotoista kiristää voimaloihin kohdistuvaa verorasitusta. Avustamme mielellämme asiakkaitamme niiden veroasioiden selvittämisessä.

Marko Koski
Senior Advisor

+358 (0)44 758 2475
marko.koski@hpp.fi

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä