Ympäristövastuut tulee huomioida nykyisin laaja-alaisesti yritystoiminnassa

HPP Asianajotoimiston ja AIG:n yhteistyössä järjestämä Ympäristövastuisiin varautuminen -seminaari veti keskiviikkona 22.3.2017 Rake-salin täyteen kuulijoita. Seminaarin avasivat asianajaja Tarja Pirinen HPP:ltä ja Practise Leader Christa Heinonen AIG:ltä. Lisäksi seminaarissa kuultiin puheenvuorot Mikko Erkkilältä (HPP), Anne Jerrisiltä (AIG), Louise Harmsenilta (AIG), Mikael Niskalalta (Mitopro Oy) ja Kim Järveltä (KPMG).

Seminaari alkoi juridispainotteisesti, kun Tarja Pirinen esitteli lyhyesti ympäristövastuiden lainsäädäntöperustaa sekä toiminnanharjoittajalle ympäristölainsäädännössä asetettavien velvoitteiden sisältöä. Esityksessä korostettiin yritystoiminnan ympäristövaikutusten seurannan järjestämisen ja eri toimijoiden välisen vastuunjaon merkitystä, jotta esimerkiksi yrityksen selvilläolovelvollisuutta ja riskienhallintaa koskevat ympäristövelvoitteet tulevat asianmukaisesti täytettyä.

Tämän jälkeen asianajaja Mikko Erkkilä jatkoi kertomalla yrityksen johdon vastuista sekä vastuun kohdentumisesta eri henkilötahojen välillä ympäristörikosprosessissa. Puheenvuorossa käsiteltiin myös ympäristörikosmenettelyn erikoispiirteitä sekä syytteessä oleville henkilöille ja yritykselle seuraavia mahdollisia rangaistuksia ja sivuseuraamuksia, kuten rikoshyödyn menettämisseuraamusta.

AIG:n puheenvuorossa Anne Jerris ja Louise Harmsen kertoivat erilaisista ympäristövastuuvakuutuksista sekä niiden kattamista vahingoista. Puheenvuorossa tuotiin esiin, kuinka ympäristövakuutuksen lisäksi yhtiön on hyvä harkita myös erillisen johdon vastuuvakuutuksen hankkimista.

Seminaarin viimeisessä osiossa paneuduttiin ympäristövastuiden käsittelyyn yhtiön raportoinnissa ja tilinpäätöksessä. Ympäristövastuun käsitteellä tarkoitetaan aikaisemmista tapahtumista johtuvaa, ympäristöön liittyvää olemassa olevaa velvoitetta, jonka täyttäminen todennäköisesti aiheuttaa kirjanpitovelvolliselle taloudellisia vaikutuksia.

Ensin Mikael Niskala Mitopro Oy:ltä kertoi, koska yrityksen ympäristövastuu on kirjattava pakollisena varauksena ja milloin se voidaan puolestaan esittää taseen ulkopuolisena vastuusitoumuksena tai muuna taloudellisena vastuuna. Esityksessä käsiteltiin myös, miten ja millä tasolla ympäristövastuut tulee ottaa huomioon kirjanpitolain mukaisessa toimintakertomuksessa. Yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä koskevaa velvoitetta julkaista muita kuin taloudellisia tietoja, ml. ympäristövastuut, koskeva selvitys on myös muutettu kirjanpitolain muutoksella (1376/2016) siten, että kirjanpitovelvollisella on mahdollisuus julkistaa muut kuin taloudelliset tiedot joko toimintakertomuksessa tai erillisessä selvityksessä.

Seminaarin päätti KPMG:n Kim Järven puheenvuoro, joka käsitteli kokemuksia ympäristövastuita koskevista kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännöistä. Järven mukaan ympäristövastuiden oikeaan arvioimiseen ja arvostamiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Tältä osin tulee myös huomata, että vastuut tulisi arvioida ja tehdyt arviot tarkastaa jokaisen tilinpäätöksen yhteydessä. Arviointiperusteet on syytä dokumentoida ja arvioinnissa voi olla hyvä käyttää oman arvion lisäksi ulkopuolisen asiantuntijan apua. Ympäristövastuut nousevat esiin myös esimerkiksi yrityshankintojen yhteydessä, jolloin ne voidaan tietyin edellytyksin sisällyttää velkana hankintamenolaskelmaan.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä