Uusiutuvalle energialle uusi tukijärjestelmä

Tuulivoimalla tuotettiin Suomessa noin 5,6 % vuonna 2017 kulutetusta sähköstä. Kevääseen 2018 mennessä Suomessa on julkaistu uusia tuulivoimahankkeita lähes 15 500 megawatin (MW) edestä, joista merelle suunniteltujen hankkeiden osuus on noin 2 000 MW. Hankekehityksen eri vaiheissa olevat projektit tuovat toteutuessaan Suomeen yhteensä yli 23 miljardin investoinnit. Viimeisen vuoden aikana tuulivoimatuotannon kehitys on kuitenkin hidastunut aiemmista vuosista johtuen osaksi uuden tukijärjestelmän valmistumisen odottamisesta.

Tuulivoimatoimijat ovat odottaneet uutta uusiutuvan energian tukijärjestelmää ja tietoa sen yksityiskohdista pitkään. Eduskunta on 23. toukokuuta 2018 hyväksynyt lakiehdotuksen tuotantotukilain (uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta 1396/2010) tukijärjestelmän muuttamiseksi. Uudessa laissa säädetään tarjouskilpailuun perustuvasta preemiojärjestelmästä, jossa teknologianeutraalisti edistetään uusiutuviin energialähteisiin perustuvia voimalaitosinvestointeja. Tullakseen voimaan uusi laki tarvitsee vielä Euroopan komission hyväksynnän.

24. marraskuuta 2016 hyväksytyssä energia- ja ilmastostrategiassa vuoteen 2030 linjattiin, että uudessa tukijärjestelmässä kilpailutetaan tuotantoa yhteensä 2 TWh:n edestä. Valtioneuvosto on todennut esittävänsä syksyllä kivihiilen käytön kieltämistä eduskunnalle, ja mikäli esitys hyväksytään, se tarkoittaisi enintään 2 TWh:n kilpailuttamista koskevan valtuuden pienentämistä 1,4 TWh:n suuruiseksi. Jos mainittu vähennys suoritetaan, on odotettavissa, että järjestetään vain yksi tarjouskierros. Kierroksen ajoitusta ei ole vielä määritetty, mutta näillä näkymin se järjestetään joulukuussa 2018.

Uusiutuvat energiamuodot mukana tarjouskilpailussa vesivoimaa lukuun ottamatta

Tarjouskilpailuun voi osallistua tuuli-, biokaasu-, puupolttoaine-, aurinko- tai aaltovoimalaa koskevalla investointihankkeella. Näin ollen vesivoima on suljettu pois järjestelmän piiristä. Tarjouskilpailun voittavat ne tarjoukset, joissa preemio on alhaisin ja joiden mukainen sähkön vuosituotannon määrä ei ylitä kilpailutettavaa vuosituotannon määrää. Tarjotun preemion tulee alittaa tarjouskilpailun rajahinta, joka olisi aluksi nykyisen syöttötariffin mukainen 53,5 euroa/MWh. Tukiajan enimmäispituus on 12 vuotta.

Hankkeen on täytettävä hyväksymisen ehdot

Jotta hanke voidaan hyväksyä tukijärjestelmään, tulee sen olla aidosti toteuttamiskelpoinen eli mahdollisimman valmis rakennettavaksi. Tämän vuoksi sähkön tuottajan on täytettävä tiettyjä fyysisiä osallistumisedellytyksiä voidakseen osallistua tarjouskilpailuun. Energiavirasto tarkistaa edellytysten täyttymisen osana prosessia, jossa valitaan preemiojärjestelmään hyväksytyt sähkön tuottajat. Sähkön tuottajan on maksettava tarjouksen jättämisen yhteydessä osallistumismaksu, jonka suuruus on tällä hetkellä arvioituna 2 500 euroa / tarjous. Hankkeiden toteuttamiskelpoisuus pyritään lisäksi varmistamaan prosessin aikana asetettavilla vakuuksilla, eli osallistumis- ja rakentamisvakuuksilla. Osallistumisvakuuden suuruus määräytyy tarjouskohtaisesti kertomalla tarjouksen mukainen sähkön vuosituotannon määrä kahdella eurolla/MWh. Rakentamisvakuuden suuruus on vuosituotannon määrä kerrottuna 16 eurolla/MWh.

Velvollisuus tuottaa riittävästi sähköä

Sähkön tuottajalla on velvollisuus tuottaa uusiutuvalla energialähteellä tuotettua sähköä hyväksytyn tarjouksen määrän verran. Velvollisuuden laiminlyönnistä seurauksena on valtiolle maksettava alituotantokorvaus. Sähkön tuottaja ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan alituotantokorvausta siltä osin kuin vajaus johtuisi sähköverkonhaltijasta johtuvasta syystä eikä niiltä tunneilta, joina voimalaitoksen sijaintipaikan sähkön markkinahinta on negatiivinen. Energiavirasto voi myös vapauttaa sähkön tuottajan alituotantokorvauksen maksuvelvollisuudesta tietyin edellytyksin.

 

HPP on Suomen joh­ta­via juridisia osaajia tuu­li­voi­ma-alaa koskevissa kysymyksissä. Seuraamme aktiivisesti uuden preemiojärjestelmän kehittymistä ja sen täytäntöönpanoa ja avustamme asiakkaita siihen liittyvissä kysymyksissä.

 

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä