Suomen ryhmäkannelaki erityisesti viimeaikaisen EU-oikeudellisen kehityksen valossa

Euroopan komissio antoi 11.6.2013 kauan odotetun tiedonannon kollektiivisista oikeussuojakeinoista. Samassa yhteydessä annettiin lisäksi suositus yhteisistä kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevista periaatteista ja direktiiviehdotus kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauskanteista. Komission tiedonanto on annettu oikeudelliselta luonteeltaan sitomattomana suosituksena (SEUT 288 artikla). Siinä tarkastellaan unionissa tähän mennessä toteutettuja toimia ja sidosryhmien ja Euroopan parlamentin näkemyksiä sekä esitetään komission kanta eräisiin kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskeviin keskeisiin kysymyksiin.

Kollektiivisten oikeussuojakeinojen soveltamisalan osalta suositukset eroavat kuitenkin ratkaisevasti Suomen ryhmäkannelaissa omaksutusta mallista: komissio suosittaa kollektiivisten oikeussuojakeinojen saatavilla oloa kaikissa EU-oikeuksien loukkauksista aiheutuneissa joukkovahinkotilanteissa, kun taas Suomen ryhmäkannelain soveltamisala on rajattu tiukasti kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiin riita-asioihin. Edelleen soveltamisalan ulkopuolelle on Suomessa rajattu arvopaperimarkkinalaissa (495/1989) tarkoitetun arvopaperin liikkeeseenlaskijan tai julkisen ostotarjouksen tekijän menettelyä koskevat riita-asiat. Komission suositukset vaikuttavat aiheuttavan muutospaineita Suomen ryhmäkannelakiin. Suomen ryhmäkannelain kannalta merkittävintä lienee suositusten vaikutus ryhmäkannelain soveltamisalaan: suositusten mukainen soveltamisala laajentaisi suomalaisen ryhmäkannelain soveltamisalaa huomattavasti.

Suosituksen periaatteita esitetään jäsenvaltioiden täytäntöön pantaviksi kansallisissa kollektiivisten oikeussuojakeinojen järjestelmissä 26.7.2015 mennessä.

Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partnersin osakkaan, asianajaja Pekka Puhakan ja asianajaja Johan Pråhlin aihetta koskeva artikkeli ”Suomen ryhmäkannelaki erityisesti viimeaikaisen EU-oikeudellisen kehityksen valossa” on julkaistu Defensor Legis -julkaisussa 4/2014.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä