Konkurssilaki on ajankohtainen myös nousukaudella

Näin taloudellisella nousukaudella konkursseja tapahtuu tavanomaista vähemmän. Tämä ei kuitenkaan vähennä aiheen ajankohtaisuutta. Asia on pikemminkin päinvastoin.

Insolvenssitilanteiden (konkurssi ja yrityssaneeraus) merkitys ja vaikutukset tulee ottaa huomioon yrityskaupoissa ja kaikissa omistusjärjestelyissä, jotka liittyvät yhtiöoikeudellisiin muutoksiin, erityisesti nyt, kun EU:ssa ollaan enenevässä määrin laatimassa Unionin tasoista insolvenssinormistoa. Käytännössä asia koskee lähes kaikkia suuria liike-elämän hankkeita. Insolvenssitilanteen mahdollisuus tulee ottaa huomioon usein sellaisissakin tapauksissa, joissa konkurssin mahdollisuus ei tule järjestelyä toteutettaessa kenellekään mieleen.

Aiheen jatkuvaa ajankohtaisuutta korostaa se, että konkurssilakia ollaan uudistamassa. Juuri nyt istuu lain kymmenvuotistarkastusta valmisteleva lainsäädäntötyöryhmä, jonka jäsenenä toimin. Työryhmän pohdittavana ovat esimerkiksi ympäristövastuisiin liittyvät ongelmat konkurssitapauksissa. Työryhmän seuraavan mietinnön on tämänhetkisen aikataulun mukaan määrä valmistua maaliskuun lopussa.

Toimin myös puheenjohtajana Konkurssiasiain neuvottelukunnassa, jonka tehtävänä on avustaa konkurssiasiamiestä tarjoamalla hänen käyttöönsä laajapohjaista alan asiantuntemusta ja laatia hyvää pesänhoitotapaa koskevia suosituksia.

HPP pa­nos­taakin jatkuvasti vahvemmin rahoitus- ja konkurssilainsäädännön asiantuntemukseen. Osa­na tätä pa­nos­tus­ta olen liit­ty­nyt HPP:n jo en­nes­tään am­mat­ti­tai­toi­seen ja vah­vaan rahoitus- ja insolvenssitiimiin.

Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me kai­kis­sa aiheeseen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Uskonkin, että asiakkaamme hyötyvät asiantuntemuksestamme parhaiten juuri osana HPP:n monipuolisia palveluita.

Ta­voit­tee­nam­me on erikoistua HPP:n perusajatuksen mukaisesti olennaiseen: tar­jo­amaan rat­kai­su­kes­kei­siä ja käy­tän­nön­lä­hei­siä neu­vo­ja, jot­ka pal­ve­le­vat asiak­kait­tem­me lii­ke­toi­min­nan tar­pei­ta.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä