KHO on antanut lähiaikoina useita selkeyttäviä ja linjaavia ratkaisuja osakkeiden luovutuksen yhteydessä varainsiirtoveron perusteeseen sisällytettävistä eristä

Varainsiirtoverolain mukaan kauppahinnan lisäksi varainsiirtoveron perusteeseen luetaan myös luovutuksensaajan muulle kuin luovuttajalle tekemä suoritus, joka on luovutussopimuksen ehtona, samoin kuin suoritusvelvoite, josta luovutuksensaaja on luovutussopimuksen ehtojen mukaan ottanut vastattavakseen luovuttajalle tai muulle taholle, jos suoritus tai suoritusvelvoite tulee luovuttajan hyväksi.
Varainsiirtoverolain mukaan luovutettaessa asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tai ns. tavallisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeita varainsiirtoveron perusteeseen luetaan osakkeisiin luovutushetkellä kohdistuva yhtiölainaosuus, joka osakkaalla on silloin oikeus tai velvollisuus maksaa yhtiölle.

KHO:2019:135

Kyseisessä tapauksessa kohdeyhtiön perimä yhtiövastike oli jakautunut hoito- ja pääomavastikkeeseen. Kohdeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan pääomavastikkeella oli katettu kiinteistön hankinnan rahoittamiseksi tarkoitetun lainan lyhennykset, korot ja muut lainasta aiheutuvat menot. Kohdeyhtiön osakkeiden myyjä oli maksanut kohdeyhtiölle pääomavastiketta, jolla oli katettu pankilta olleen lainan korko- ja muita rahoituskuluja. Pankin kohdeyhtiölle antama laina katsottiin olevan varainsiirtoverolaissa tarkoitettua yhtiölainaa.
KHO:n mukaan se, että kohdeyhtiö oli perinyt ja sen ainoa osakkeenomistaja oli maksanut erillistä pääomavastiketta kyseiseen yhtiölainaan kohdistuvien rahoituskulujen kattamiseksi, riitti siihen, että yhtiölainaosuus voitiin sisällyttää varainsiirtoveron perusteeseen, vaikka nimenomaista päätöstä yhtiölainan kohdistamiseksi osakkeisiin ei oltu tehty.

KHO:2019:136

KHO katsoi antamassaan ratkaisussa, että puheena olevassa tapauksessa niin kutsutun tavallisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestys ei sisältänyt määräyksiä, jonka mukaan osakkeenomistajat maksaisivat yhtiön menojen kattamiseksi yhtiövastiketta. Asiassa ei ollut myöskään esitetty mitään osakassopimusta tai muuta sopimusta tai päätöstä, jolla kohdeyhtiön osakkeenomistaja olisi velvoittautunut maksamaan kohdeyhtiölle yhtiövastikkeen kaltaisia eriä pankin myöntämän lainan hoitamiseksi.
Koska kysymyksessä ei ollut varainsiirtoverolaissa tarkoitettu yhtiölaina, pääomasijoitusta, jonka ostaja oli kaupan yhteydessä tehnyt kohdeyhtiöön lainan maksamiseksi, ei voitu lukea varainsiirtoveron perusteeseen.

KHO:2019:121

Tapauksessa oli kyse siitä, että ostaja oli kohdeyhtiön osakkeiden oston yhteydessä ostanut osakkeiden myyjiltä myös näiden kohdeyhtiöltä olevat saatavat. KHO katsoi ratkaisussaan, etteivät osakaslainat olleet sellaisia arvopapereita, jotka ovat varainsiirtoveron kohteena. KHO:n mukaan kohdeyhtiö oli jäänyt yksin vastuuseen suoritusvelvoitteiden täyttämisestä ja kysymys oli vain velkojan vaihtumisena. KHO:n mukaan saatavien ostamista ei voitu pitää suoritusvelvoitteen vastattavaksi ottamisena, eikä varainsiirtoveroa tullut suorittaa siltä osin kuin kauppahinta kohdistui osakaslainasaataviin.

KHO:2019:122

Ratkaisu koski tilannetta, jossa myyjä oli tehnyt kohdeyhtiön kanssa urakkasopimuksen, jossa myyjä oli sitoutunut suorittamaan kohdeyhtiön uudisrakennuksen rakennustyöt. Myyjä oli myös tehnyt pankin kanssa sopimuksen urakkasaamisten rahoittamisesta. KHO:n mukaan ostajan ja kohdeyhtiön sitoutumista vastaamaan omistusoikeuden siirtymisen jälkeisistä urakkamaksuista ei voitu pitää sellaisena velkana, joka olisi tullut sisällyttää varainsiirtoveron perusteeseen, koska urakkahintavelan syntyminen edellytti urakoitsijana toimivan myyjän myöhempää vastasuoritusta.

Palautushakemusten tekemistä tulee harkita

KHO:n ratkaisut selkeyttävät ja muuttavat osakkeiden luovutuksen yhteydessä maksettujen erien varainsiirtoverokohtelua. Ratkaisut avaavat uusia mahdollisuuksia tulevien yritysjärjestelyjen suunnittelussa.

HPP avustaa mielellään myös mahdollisten varainsiirtoveron palautushakemusten edellytysten arvioinnissa jo toteutetuissa järjestelyissä. Vuonna 2014 maksetuista varainsiirtoveroista palautushakemus on tehtävä viimeistään 31.12.2019.

 

Marko Koski
Senior Advisor

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä