HPP:n ympäristötiimi kirjoitti Chambersin uuden ympäristöoppaan Suomi-osion

Kari Mart­ti­nen, Tar­ja Pi­ri­nen, Min­na Ju­ho­la ja Outi Iso-Mark­ku HPP:n ym­pä­ris­tö­tii­mis­tä ovat yh­des­sä kir­joit­ta­neet Suo­mea kos­ke­van osion juu­ri il­mes­ty­nee­seen Cham­bers En­vi­ron­men­tal Law 2019 -op­paa­seen.

Opas kat­taa ku­vauk­sen uusim­mas­ta an­ne­tus­ta sään­te­lys­tä eri ym­pä­ris­tö­oi­keu­den alo­jen nä­kö­kul­mis­ta Suo­mes­sa ja tu­lee ole­maan hyö­dyl­li­nen ym­pä­ris­tö­alan asian­tun­ti­joil­le sekä ul­ko­mai­sil­le la­ki­mie­hil­le hei­dän avus­taes­sa asiak­kai­taan ym­pä­ris­töä kos­ke­vis­sa pro­jek­teis­sa Suo­mes­sa.

HPP on Suo­men joh­ta­va oi­keu­del­li­nen pal­ve­lun­tar­joa­ja ym­pä­ris­tö­oi­keu­den alal­la. Ym­pä­ris­tö­oi­keu­den asian­tun­ti­ja­ryh­mäm­me on yksi Suo­men suu­rim­mis­ta ja sil­lä on eri­tys­asian­tun­te­mus­ta kai­kis­ta ym­pä­ris­tö­alan ky­sy­myk­sis­tä. Myös oi­keu­del­lis­ten pal­ve­lu­jen tar­joa­jia maa­il­man­laa­jui­ses­ti luo­kit­te­le­va Cham­bers on aset­ta­nut HPP:n asian­tun­ti­jat Band 1-ka­te­go­ri­aan joka vuo­si ”Ener­gy & Na­tu­ral Re­sources” -ka­te­go­rias­sa.

Chambers Environmental Law Guide 2019

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä