HPP:n riidanratkaisuseminaari keräsi kuntien jäteyhtiöiden edustajat koolle

HPP järjesti 18.9.2014 kuntien jäteyhtiöille suunnatun riidanratkaisuseminaarin, jossa HPP:n asiantuntijat paneutuivat ajankohtaisiin jätealaa koskeviin aiheisiin mm. julkisiin hankintoihin ja riidanratkaisuun liittyen. Kiinnostus jätealan riitatilanteisiin keskittyneelle seminaarille oli suuri ja seminaariaiheet herättivät keskustelua ja ajatusten vaihtoa osallistujien ja puhujien kesken.

HPP:n osakas Jouni Alanen alusti uusista hankintadirektiiveistä niiden kansallisesta täytäntöönpanosta sekä tuomioistuinten ja valvontaviranomaisten toimivallasta jätealaan liitännäisissä riitaisuuksissa. Lisäksi Alanen kertoi jätehuoltotehtävien siirtämisestä jätelaitokselle sekä esitteli jätealan uutta oikeuskäytäntöä.

Senior Associate Perttu Koivula loi katsauksen markkinaoikeuden toimintaan ja valitusten käsittelyyn markkinaoikeudessa, erityisesti julkisten hankintojen osalta.

Kilpailuoikeuden asiantuntija Senior Associate Maarika Joutsimo kertoi viimeaikaisesta kilpailuoikeudellisesta oikeuskäytännöstä Suomessa ja EU:ssa keskittyen erityisesti jätteiden käsittelyyn sekä kierrätys- ja lajittelujärjestelmiin. Joutsimo käsitteli myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston ajankohtaista selvitystä ja toimenpiteitä jätealaan liittyen.

Jätealan riidoista yleisesti sekä erityisesti ns. jätteiden ”ohiviennistä” alusti Senior Associate Johan Pråhl. Pråhl kävi lävitse ohiviennin syitä, seurauksia ja siitä aiheutuvia vahinkoja sekä ohivientiin liittyvien rikos- ja siviiliprosessien erityispiirteitä.

Osakas Pekka Puhakka käsitteli esityksessään välimiesmenettelyä jätealan riitaisuuksia silmällä pitäen sekä lisäksi välimiesmenettelyn eroavaisuuksia tuomioistuinprosessiin nähden.

Osakas Kari Marttisen puheenvuoron aiheena oli ympäristönsuojelulain uudistus jätelaitosten toiminnan näkökulmasta. Esitys keskittyi uuden ympäristönsuojelulain tuomiin muutoksiin jätealan toimijoiden kannalta.

HPP:n riidanratkaisu-, julkiset hankinnat sekä ympäristöoikeusryhmä antavat mielellään lisätietoa seminaarista ja siinä käsitellyistä aiheista.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä