HPP:n asiantuntijat osallistuivat tuulivoimarakentamisen edistämistä koskevaan valtioneuvoston selvitykseen

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS) julkaisi 30.6.2021 selvityksen tuulivoimarakentamisen edistämisestä. Selvityksessä tutkittiin tapoja edesauttaa Suomen uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamista tuulivoiman osalta hallitusohjelman mukaisesti.

Selvityksessä tarkastellaan kolmea osakokonaisuutta: tuulivoimarakentamisen viranomaismenettelyitä, merituulivoiman kannattavuutta sekä tuulivoiman ja aluevalvonnan yhteensovittamista. Hanke alkoi alkuvuonna 2020 ja päättyi kesäkuussa 2021. Kukin osakokonaisuus koostuu nykytilanteen kuvauksesta sekä johtopäätöksinä esitetyistä toimenpide-ehdotuksista. Viranomaismenettelyiden sujuvoittamisehdotukset koostuvat ohjeistuksen ja toimijoiden välisen vuoropuhelun lisäämisestä sekä yksityiskohtaisemmista ehdotuksista koskien YVA-menettelyä, kaavoitusta, vaikutusten arviointia sekä eräitä muita lupa- ja lausuntomenettelyitä.

Erityistä huomiota valtakunnallisessa mediassakin on saanut Puolustusvoimien aluevalvonnan ja tuulivoiman yhteensovittamisen kehittäminen sekä se, että tästä prosessista säädettäisiin nimenomaisesti lailla.

Tuulivoimarakentaminen kehittyy huimaa vauhtia ja sitä koskevan sääntelyn on pysyttävä teknologisen ym. kehityksen mukana. Käynnissä on useita tuulivoimarakentamiseen liittyviä lainsäädäntöhankkeita, kuten maankäyttö- ja rakennuslain uudistus sekä kiinteistöverouudistus, joiden nykytilannetta ja uudistamisvaihtoehtoja selvityksessä esitetään.

”Hienoa, että HPP sai yhtenä Tier 1 -kategorian energiasektorin toimistona käyttää osaamistaan tukeakseen tätä hanketta, jolla edistettiin tuulivoimarakentamisen kehittämistä Suomessa. Lisäksi myötävaikutimme näin sujuvampaan prosessiin myös tulevaisuuden kehityshankkeissa”, kertoo Björn Nykvist, energiatiimin osakas ja kokenut asianajaja tuulivoimaloiden kehittämisen, rakentamisen ja toiminnan neuvonnassa.

”Työskentely eri ministeriöiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa oli hyvin mielenkiintoista ja avasi uusia näkökulmia tuulivoimahankkeisiin”, selvitystä kirjoittamassa ollut Senior Associate Jesse Viljanen sanoo.

Hankkeen vastuullisena vetäjänä toimi FCG Finnish Consulting Group Oy ja lainsäädännöllisenä asiantuntijana HPP Asianajotoimisto Oy. HPP:n asiantuntijoista kirjoittajana toimi Jesse Viljanen, mutta työssä avustivat merkittävästi myös muut tiimin jäsenet, kuten Associate Suvi Kurki-Suonio.

Muita yhteistyökumppaneita hankkeessa olivat VTT, Ilmatieteenlaitos FMI ja KPMG. Lisäksi hankkeessa hyödynnettiin sidosryhmätyöpajoja. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi ympäristöministeriö ja lisäksi ohjausryhmässä olivat edustajat työ- ja elinkeinoministeriöstä, oikeusministeriöstä ja puolustusministeriöstä.

HPP:n ener­gia­tii­mi on yksi joh­ta­vis­ta ener­gia­tii­meis­tä Suo­men oi­keu­del­lis­ten pal­ve­lu­jen mark­ki­noil­la. Oikeudellisten palvelujen tarjoajia maailmanlaajuisesti luokitteleva Chambers on asettanut HPP:n asiantuntijat Tier 1 -kategoriaan joka vuosi ”Ener­gy & Na­tu­ral Re­sources” -ka­te­go­rias­sa.

 

Ympäristöministeriön sivustolle

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sivustolle

 

 

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä