EU ja Suomi vauhdittavat innovatiivisia hankintoja

EU:n ja Suomen viranomaiset ovat julkaisseet vuoden 2017 kuluessa lukuisia aloitteita, toimintaohjelmia, ohjeita jne. innovatiivisten julkisten hankintojen vauhdittamiseksi. Tuorein Suomessa julkaistu on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) 13.12.2017 julkaisema toimenpideohjelma innovatiivisista julkisista hankinnoista. Toimenpideohjelma sisältää 14 toimenpidettä, jotka jakautuvat neljään kategoriaan: johtamiseen, tiedon jakamiseen, osaamisen kehittämiseen ja konkreettisiin työkaluihin kuten riskien hallinnan työkaluihin. Hankintoja olisi esimerkiksi käsiteltävä tulosohjauksessa systemaattisuuden varmistamiseksi, niille olisi nimettävä vastuuhenkilö organisaatiossa ja hallinnonaloille olisi järjestettävä innovatiivisten hankintojen koulutusta. Toimenpiteet vievät TEM:n mukaan kohti hallituksen tavoitetta, että viisi prosenttia julkisista hankinnoista olisi innovatiivisia.

Innovatiivisten julkisten hankintojen lisäämiseksi on myös perusteilla kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää avustusta keskuksen perustamiseen ja sen toimintaan. Keskuksen on määrä aloittaa toimintansa 1.3.2018. Osaamiskeskuksen tehtävänä on mm. lisätä markkinavuoropuhelua ja tukea hankintojen valmistelu- ja suunnitteluprosessin kehittämistä: miten hankitaan tulosta ja vaikuttavuutta ja miten hankintaprosessi rakennetaan yhdessä.

EU:ssa erityisen mielenkiintoinen on EU:n komission 3.10.2017 julkaisema aloite liittyen julkisiin investointeihin. Osana aloitetta komissio on julkaissut luonnoksen oppaaksi innovatiivisten hankintojen edistämisestä, ja avannut sen osalta julkisen kuulemisen, joka jatkuu 31.12.2017 saakka. Komissio pyrkii aloitteella tukemaan jäsenmaita, jotta niiden tekemät hankinnat olisivat laadukkaita ja verovaroille saataisiin mahdollisimman suuri hyöty.

Yksi osa komission aloitetta on suurten infrastruktuurihankkeiden vapaaehtoinen ennakkoarviointimekanismi. Mekanismi koostuu kolmesta osasta, joista erityisesti neuvontapalvelu ja ilmoitusmekanismi vaikuttavat hyvin mielenkiintoisilta. Neuvontapalvelu koskee hankkeita, joiden ennakoitu kokonaisarvo on yli 250 miljoonaa euroa. Jäsenvaltiot voivat esittää komissiolle kysymyksiä erilaisista keskeisistä hankintasäännöksiä koskevista tulkintakysymyksistä, kuten esimerkiksi kuinka julkisen ja yksityisen toimijan kumppanuus voidaan toteuttaa. Ilmoitusmekanismi koskee puolestaan yli 500 miljoonan euron hankkeita. Siinä hankintayksiköt voivat pyytää komissiota tarkastamaan, onko kokonainen infrastruktuurihanketta koskeva hankintasuunnitelma hankintasäännösten mukainen. Mekanismin käytännön toimivuutta on ehditty Suomessa jo epäilemään, mutta HPP:n omiinkin kokemuksiin perustuen mekanismista voisi olla merkittävää hyötyä käytännössä.

Lainsäädännön tasolla innovatiivisia hankintoja voidaan toteuttaa perinteisillä neuvottelumenettelyillä (vanha neuvottelumenettely ja uudempi kilpailullinen neuvottelumenettely) sekä uusilla hankintadirektiiveillä ja hankintalaeilla käyttöön otetulla innovaatiokumppanuudella. Tämän uuden hankintamenettelyn tarkoituksena on innovatiivisen tavaran, palvelun tai rakennusurakan kehittäminen ja tämän tuloksena tuotettavien tavaroiden jne. hankkiminen. Menettelyn pääsisältönä on siis kilpailuttaa innovaation kehittäminen. Lopputuote voidaan sitten hankkia valitulta innovaatiokumppanilta suoraan ilman kilpailuttamista.

Suomessa on tähän saakka toteutettu tai aloitettu HPP:n keräämien tietojen mukaan ainakin seitsemän innovaatiokumppanuushanketta. Ne ovat koskeneet tuhkan jalostusta massastabiloinnin sideaineeksi, tekstinlouhintatyökalun kehitystä ja toteutusta Verohallinnolle, väliaikaisten leikkaussalien rakentamista, uudenlaista tapaa toteuttaa oppimaan oppimisen arviointia lukioissa, Helsingin Länsisataman ja Tallinnan Vanhan sataman lähtevää liikennettä koskevan palvelu- ja liiketoimintamallin sekä markkinointisuunnitelman kehittämistä, robotiikka- ja keinoälyratkaisujen kehittämistä Helsingin kaupungin keskustakirjastoon, Olympiastadionin istuinten kehittämistä sekä erään asuinalueen kehittämistä.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä