Associate Trainee transaktioryhmään (M&A) kesä 2019

Et­sim­me opin­to­jen lop­pu­vai­hees­sa ole­vaa As­socia­te Trai­nee -har­joit­te­li­jaa tou­ko­kuus­sa 2018 al­ka­val­le har­joit­te­lu­jak­sol­le. Har­joit­te­lu­jak­so kes­tää 4-5 kuu­kaut­ta, jon­ka ai­ka­na työs­ken­te­ly on ko­ko­päi­väis­tä. Pää­set te­ke­mään laa­ja-alai­ses­ti nuo­ren avus­ta­van ju­ris­tin teh­tä­viä, työs­ken­nel­len tii­viis­sä yh­teis­työs­sä toi­mis­tom­me tran­sak­tio­ryh­män kans­sa.

Teh­tä­vii­si kuu­lu­vat avus­ta­vat toi­men­pi­teet yri­tys- ja ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyi­den kaik­kiin vai­hei­siin liit­tyen, esi­mer­kik­si oi­keu­del­li­set sel­vi­tys­työt, tie­don­haut, eri­lais­ten ju­ri­dis­ten asia­kir­jo­jen laa­ti­mi­nen, yh­tey­de­no­tot vi­ran­omai­siin ja avus­ta­mi­nen oi­keu­del­lis­ten due di­li­gence-tar­kas­tus­ten te­ke­mi­ses­sä.

Tran­sak­tio­ryh­män As­socia­te Trai­nee­na me­nes­tyk­sen ta­kaa aito kiin­nos­tus tran­sak­tioi­ta ja yh­tiö­oi­keut­ta koh­taan, so­si­aa­li­nen ja avoin asen­ne, kyky suo­riu­tua vas­tuul­li­sis­ta työ­teh­tä­vis­tä osin it­se­näi­ses­ti sekä halu op­pia ja ke­hit­tyä huip­pu­ju­ris­tiem­me oh­jauk­ses­sa. Työ­teh­tä­vie­si vaa­ti­vuus­ta­so ke­hit­tyy har­joit­te­lu­jak­son ai­ka­na oman am­ma­til­li­sen ke­hit­ty­mi­se­si mu­kaan.

Meil­lä pää­set osak­si dy­naa­mis­ta ja mut­ka­ton­ta HPP:n po­ruk­kaa sekä ke­hit­tä­mään osaa­mis­ta­si haas­teel­lis­ten työ­teh­tä­vien kaut­ta. So­vit hy­vin jouk­koom­me, jos si­nul­la on mut­ka­ton ja avoin asen­ne, so­pi­vas­ti oma-aloit­tei­suut­ta ja rut­kas­ti sin­nik­kyyt­tä teh­tä­viä suo­rit­taes­sa­si.

Jos kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä, täy­tä 23.12.2018 men­nes­sä hakulomake ja liitä mukaan englanninkielinen hakemuksesi, CV ja opintosuoritusote yhtenä liitetiedostona.

Ky­se­lyi­hin har­joit­te­lu­jak­sos­ta vas­taa HR- ja mark­ki­noin­tias­sis­tent­ti An­nii­na Suo­mi +358 9 474 21, anniina.suomi@hpp.fi

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä