HPP avusti Volution Groupia Oy Pamon Ab:n osakkeiden kaupassa

HPP toi­mi Vo­lu­tion Grou­pin oi­keu­del­li­se­na neu­vo­nan­ta­ja­na Oy Pa­mon Ab:n (”Pamon”) osa­ke­kan­nan han­kin­nas­sa.

Pa­mon on joh­ta­va ko­neel­lis­ten il­man­vaih­to- ja läm­mön­tal­teen­ot­to­jär­jes­tel­mien suun­nit­te­li­ja, val­mis­ta­ja ja toi­mit­ta­ja, joka toi­mii pää­asias­sa uu­dis­ra­ken­ta­mi­sen ja ra­ken­nus­ten pe­rus­pa­ran­ta­mi­sen mark­ki­noil­la Suo­mes­sa.

Vo­lu­tion Group plc on joh­ta­va il­man­vaih­to­tuot­tei­den toi­mit­ta­ja asuin- ja lii­ke­ra­ken­nus­ten ra­ken­ta­mi­sen mark­ki­noil­la Iso-Bri­tan­nias­sa, Poh­jois­mais­sa, Kes­ki-Eu­roo­pas­sa ja Austra­laa­sias­sa. Sen osak­keet ovat jul­ki­sen kau­pan­käyn­nin koh­tee­na Lon­toon pörs­sis­sä.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä