Markkinaoikeudelta kolme merkittävää ratkaisua tarjoajan poissulkemisesta tarjouskilpailusta

Markkinaoikeus: Jätteenkuljetussopimusta koskeva rikkomus oli lainmukainen peruste sulkea tarjoaja uuden tarjouskilpailun ulkopuolelle – HPP edusti asiassa hankintayksikköä (MAO:419/20)

Tausta

Kuntien omistama jäteyhtiö, Rosk’n Roll Oy Ab, oli vuonna 2018 kilpailuttanut kunnan vastuulle kuuluvat jätteen siirtokuljetukset vuosille 2020-2022. Hinnan ohella tarjousten vertailuperusteena oli jäteautoissa käytettävän polttoaineen ympäristöystävällisyys. Hankinta oli jaettu kahteen osaan, Länsi- ja Itä-Uudenmaahan.

Eräs tarjoajayritys ilmoitti käyttävänsä kuljetuksissa 100 prosenttisesti uusiutuvaa dieseliä (ns. biodieseliä). Yritys voitti osin tämän ansiosta molemmat hankinnan osat. Vaatimus kirjattiin myös sekä neuvottelupöytäkirjoihin että – mikä olennaisinta – osapuolten väliseen palvelusopimukseen.

Palvelun tuottamisen aikana havaittiin kuitenkin, että kuljetusyritys käytti yli 50 prosentissa sopimuskuljetuksia tavallista dieselpolttoainetta, mitä Rosk’n Roll piti olennaisena sopimusrikkomuksena. Tämän lisäksi Rosk’n Roll katsoi kuljetusyrityksen rikkoneen palvelusopimusta käytetyn polttoaineen raportointivelvoitteiden osalta.

Kuljetusyritys katsoi kuitenkin toimineensa sopimuksen mukaisesti eikä suostunut korjaamaan toimintaansa Rosk’n Rollin vaatimin tavoin. Tämän seurauksena Rosk’n Roll purki palvelusopimuksen.

Rosk’n Roll joutui näin ollen kilpailuttamaan jätteenkuljetukset uudestaan. Yhtiö päätyi sulkemaan kuljetusyrityksen tarjouskilpailun ulkopuolelle, perusteena aikaisempi olennainen sopimusrikkomus ja siitä seurannut sopimuspurku sekä niistä seurannut luottamuspula yhtiötä kohtaan.

Kuljetusyritys valitti sen poissulkemista koskevasta päätöksestä markkinaoikeuteen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus antoi ratkaisunsa asiassa 25.9.2020. Ratkaisu ja sen perustelut olivat harvinaisen yksityiskohtaiset – ratkaisu oli peräti 25 sivuinen.

Markkinaoikeus vahvisti, että Rosk’n Rollilla oli ollut oikeus sulkea kuljetusyritys tarjouskilpailun ulkopuolelle 81 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun vakavan sopimusrikkomuksen perusteella. Lainkohdassa säädetään yhdestä 81 §:n sisältämästä niin kutsutusta harkinnanvaraisesta poissulkemisperusteesta. Sen mukaan hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan,

  • jonka suorituksissa aikaisemmissa hankintasopimuksissa tai käyttöoikeussopimuksissa on ollut merkittäviä tai toistuvia puutteita jonkin keskeisen vaatimuksen toteuttamisessa ja
  • puutteet ovat johtaneet kyseisen aikaisemman sopimuksen ennenaikaiseen irtisanomiseen, purkamiseen, vahingonkorvauksiin tai muihin vastaaviin sanktioihin.

Markkinaoikeus korosti perusteluissaan sitä, että kuljetusyrityksen palvelujensa tuottamiseen tarjoaman polttoaineen laatu on ollut keskeinen tarjouskilpailun lopputulokseen vaikuttanut tekijä. Yrityksen menettelyssä käyttää hankintayksikön kuljetuksissa muuta kuin 100-prosenttista biodieseliä, oli ollut kysymys merkittävästä puutteesta hankintasopimuksen keskeisen vaatimuksen toteuttamisessa. Hankintayksikkö oli lisäksi reklamoinut sopimusrikkomuksesta eikä yritys ollut suostunut muuttamaan menettelyään. Sopimuksen purkaminen ei markkinaoikeuden mukaan ollut sen toteuttamiseen liittyvästä merkittävästä puutteesta johtuen suhteellisuusperiaatteen vastainen.

Markkinaoikeus päätyi näin ollen siihen, että

”hankintayksikkö oli sille hankintalain 81 §:n soveltamisessa kuuluva harkintavalta huomioon ottaen voinut pitää kuljetusyrityksen menettelyä aikaisemmassa samankaltaisessa hankintasopimuksessa siinä määrin olennaisesti ja merkittävästi puutteellisena, että se on voinut aikaisemman sopimuksen purettuaan arvioida hankintalain 81 §:n 1 momentin 9 kohdan poissulkemisperusteen täyttyvän nyt kysymyksessä olevassa hankintamenettelyssä ja sulkea valittajan tarjouskilpailusta.”

Markkinaoikeus: Tarjoajan poissulkeminen oli hankintalain mukainen, vaikka sopimusrikkomus ei ollut johtanut sopimuksen purkuun (MAO:420/20)

Markkinaoikeuden toisessa harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita koskevassa tapauksessa oli kyse Pyhtään kunnan kilpailuttamasta kunnan alueiden ylläpitopalvelujen hankinnasta viiden vuoden ajanjaksolle 1.6.2020-1.6.2025. Pyhtään kunta sulki 8.1.2020 tekemällään päätöksellä aikaisemmin ylläpitopalvelujen palveluntuottajana toimineen tarjoajan tarjouskilpailusta muun muassa sen aikaisempien sopimussuoritusten olennaisten puutteellisuuksien vuoksi.

Markkinaoikeuden asian käsittelyn aikana Pyhtään kunta esitti useita yksittäisiä esimerkkejä poissuljetun tarjoajan aikaisemmista puutteellisista sopimussuorituksista, kuten teiden talvikunnossapidon laiminlyönneistä sekä niiden johdosta tekemistään reklamaatioista viisivuotisen sopimuskauden aikana. Markkinaoikeus katsoi, ettei poissuljettu tarjoaja ollut kiistänyt kaikkia Pyhtään kunnan esittämiä puutteellisuuksia ja että aiempaa sopimussuhdetta koskevissa suorituksissa oli ollut toistuvia puutteita palvelusopimuksen olennaisten osien suorittamisessa. Poissuljetun tarjoajan aikaisempi menettely oli siten kyseenalaistanut sen luotettavuuden hankinnan kohteena olevien alueiden ylläpitopalvelujen onnistuneeksi suorittamiseksi.

Markkinaoikeus katsoi, että Pyhtään kunnalla oli ollut oikeus sulkea tarjoaja tarjouskilpailusta hankintalain 81 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisten sopimussuoritusten olennaisten puutteellisuuksien vuoksi. Toisin kuin edellä mainitussa Rosk´n Rollin hankinta-asiassa, aikaisempaa sopimusta ei ollut purettu. Pyhtään kunta oli kuitenkin määrännyt poissuljetulle tarjoajalle puutteellisista sopimussuorituksista rahallisia sanktioita, kuten hinnanalennuksia. Tarjoajan poissulkemisen edellytykset sopimussuoritusten olennaisten puutteellisuuksien vuoksi siten täyttyivät.

Markkinaoikeus: Tarjoaja oli voitu sulkea tarjouskilpailusta, vaikka asiassa oli samaan aikaan vireillä riita-asia käräjäoikeudessa (MAO:421/20)

Markkinaoikeuden kolmannessa ratkaisussa oli kyse Vantaan kaupungin kilpailuttamasta urheilupuiston välinesuojan rakennusurakasta. Vantaan kaupunki oli sulkenut tarjoajan tarjouskilpailusta sillä perusteella, että poissuljettu tarjoaja oli pääurakoitsijana tehnyt hankintalain 81 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitettuja olennaisesti puutteellisia sopimussuorituksia aikaisemmassa monitoimitalon laajennusurakassa, jossa hankintayksikkönä oli myös Vantaan kaupunki.

Rakennusurakka valmistui näiden puutteellisuuksien vuoksi yhteensä 58 työpäivää myöhässä urakkasopimuksessa sovitusta aikataulusta. Monitoimitalon laajennus sisälsi myös koulun opetustiloja ja rakennusurakan viivästymisen vuoksi yhteensä 500 opiskelijalle jouduttiin järjestämään opetustoimintaa väistötiloissa koulukauden alussa. Vantaan kaupunki pidätti poissuljetulta tarjoajalta urakkasopimuksen viimeisestä maksuerästä viivästyssakkona 235 150 euroa ja esitti sille myös 37 624 euron suuruisen vahingonkorvausvaatimuksen. Asiasta on lisäksi vireillä riita-asia Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Markkinaoikeus katsoi vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti, että tarjoajan poissulkeminen hankintalain 81 §:n 1 momentin 9 kohdan nojalla ei edellytä, että sopimusrikkomusta koskevassa riita-asiassa olisi annettu tuomioistuimen ratkaisu. Vantaan kaupunki oli dokumentoinut puutteellisuudet työmaa-asiakirjoihin ja ilmoittanut nämä myös poissuljetulle tarjoajalle. Vantaan kaupunki oli myös ilmoittanut poissuljetulle tarjoajalle, että se oli valmis luopumaan viivästyssakon vaatimisesta, jos urakka saadaan sovitussa aikataulussa valmiiksi. Markkinaoikeus katsoi tästä johtuen, että urakan valmistuminen ennen koulujen aloitusajankohtaa on ollut keskeinen vaatimus urakkasuorituksessa.

Markkinaoikeus siten katsoi, että Vantaan kaupunki oli voinut pitää poissuljetun tarjoajan menettelyä aikaisemmassa samankaltaisessa hankintasopimuksessa siinä määrin olennaisesti ja merkittävästi puutteellisena, että tarjoaja oli voitu poissulkea hankintamenettelystä hankintalain 81 §:n 1 momentin 9 kohdan nojalla olennaisesti puutteellisten sopimussuoritusten vuoksi.

 

Jouni Alanen
Partner, Head of Public Procurement
+358 40 775 7171
jouni.alanen@hpp.fi

Tatu Kärhä
Associate
+358 44 989 9277
tatu.karha@hpp.fi

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä