Kriittisiä lääkkeitä ja terveydenhuollon tarvikkeita koskevaan kilpailijayhteistyöhön helpotuksia koronaviruspandemian aikana

Euroopan komissio julkaisi 8.4.2020 väliaikaisen tiedonannon, jossa määritetään, millaista yhteistyötä kilpailevat yritykset saavat EU-kilpailusääntöjen estämättä tehdä lääkkeisiin ja muihin kriittisiin terveydenhuollon tarvikkeisiin liittyen koronaviruspandemian aikana. Tiedonannon keskeinen tavoite on varmistaa, että EU:n jäsenvaltioissa säilyisi koronaviruspotilaiden hoidossa välttämättömien lääkkeiden ja tarvikkeiden, kuten hoitohenkilökunnan suojavarusteiden, saatavuus. Suomessa Kilpailu- ja kuluttajavirasto, KKV, on myös ilmoittanut ottavansa EU:n linjaukset huomioon siten, että se ei puutu kansallisen kilpailulain nojalla koronaviruspandemian aikana yritysten yhteistyöjärjestelyihin, joita voidaan pitää välttämättöminä kriittisten lääkkeiden ja terveydenhuollon tarvikkeiden riittävän saatavuuden turvaamiseksi. Toisaalta KKV on ilmoittanut puuttuvansa myös pandemian aikana tiukasti sellaisiin kilpailijoiden järjestelyihin, joiden tavoitteena on välttämättömän tuotannon turvaamisen sijasta hintojen nostaminen.

Komission tiedonannon mukaan EU:n kilpailuoikeussääntely ei estä yhteistyömuotoja, joilla kriittisten lääkevalmisteiden tai esimerkiksi suojamaskien valmistajat tai jakelijat pyrkivät varmistamaan tuotteidensa riittävän saatavuuden ja tehokkaan jakelun EU:n eri jäsenmaissa. Koronaviruspandemia on kasvattanut merkittävästi joidenkin kriittisten lääkkeiden ja terveydenhuollon tarvikkeiden kysyntää.  Näiden kriittisten tuotteiden tuotantokapasiteetin lisäämiseksi tai tuotannon uudelleen järjestämiseksi tehdyt kilpailijoiden väliset yhteistyötoimet voivat siten olla välttämättömiä tuotteiden riittävän saatavuuden varmistamiseksi.

Komissio on tiedonannossaan maininnut seuraavanlaisia esimerkkejä yritysten sallitusta yhteistyöstä:

  • valmistettavien tuotteiden raaka-aineiden yhteisten kuljetusten koordinointi
  • yhteistyö sellaisten keskeisten kriittisten lääkevalmisteiden tunnistamiseksi, joiden saatavuuteen sisältyy riskejä, ottaen huomioon niiden tuotantoa koskevat ennusteet
  • tiedon vaihtaminen yritysten yhteenlasketuista tuotanto- ja kapasiteettimääristä (yrityskohtaisten tietojen vaihto ei kuitenkaan ole sallittua)
  • yhteistyö sellaisen laskentamallin laatimisessa, jolla ennustetaan lääkevalmisteiden kysyntää jäsenvaltioittain ja tunnistetaan, miltä osin valmisteiden saatavuudessa on niukkuutta
  • tiedon jakaminen tuotteiden saatavuudesta, ja siitä, onko yrityksillä mahdollisuus lisätä tuotteiden tarjontaa kysyntää vastaavilla määrillä joko olemassa olevista varastoistaan tai tuotantoaan lisäämällä (ei kuitenkaan yrityskohtaisen tiedon jakamista).

Kriittisten tuotteiden saatavuusongelmien välttämiseksi myös niiden tuotannon uudelleen organisoimista koskeva kilpailijayhteistyö voi olla tarpeellista. Yritysten sopimalla tuotannon lisäämisellä ja optimoinnilla turvattaisiin lääkevalmisteiden saatavuus niiden kysynnän mukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Tuotannon muuttamista, varaston hallinnointia ja mahdollisesti myös jakelua koskeva yhteistyö voi edellyttää kilpailevien yritysten välillä kaupallisesti sensitiivisen tiedon vaihtoa ja sopimista siitä, mikä tehdas tuottaa mitäkin tuotetta. Tällainen menettely olisi normaaleissa olosuhteissa EU:n kilpailusääntöjen vastaista. Komissio toteaa tiedonannossa kuitenkin, että se ei puuttuisi tällaisiin järjestelyihin, jotka (i) on tarkoitettu ja objektiivisesti arvioituna välttämättömiä tehostamaan tuotantoa kriittisten tuotteiden saatavuusongelmien välttämiseksi, (ii) ovat luonteeltaan väliaikaisia ja (iii) eivät ole laajempia, kuin mikä on välttämätöntä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Komissio toteaa tiedonannossaan myös, että mikäli viranomainen kannustaa tai koordinoi yritysten yhteistyötä tai yhteistyö toteutetaan viranomaisen määrittämissä puitteissa, se otetaan huomioon menettelyn sallittavuuden arvioinnissa. Menettely on sallittua silloin, kun viranomaiset vaativat yrityksiä väliaikaisesti tekemään keskinäistä yhteistyötä kiireellisissä tilanteissa kuten järjestämään tuotantoaan ja jakeluaan varmistaakseen koronaviruspotilaiden terveydenhuollon toteuttamisen.

Joka tapauksessa yritysten on tarkkaan arvioitava yhteistyönsä sallittavuus myös koronapandemian aikana.

Lausunto kokonaisuudessaan

Lehdistötiedote

KKV:n tiedote

 

Maarika Joutsimo
Senior Advisor

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä