ECN+-direktiivi ja sen merkitys yritysten toimintaan toimialajärjestöissä

Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt joulukuussa 2018 ehdotuksen ECN+-direktiiviksi, joka lisää EU:n jäsenmaiden kilpailuviranomaisten toimivaltaa. Kyseinen direktiivi antaa muun muassa kansallisille kilpailuviranomaisille mahdollisuuden muuttaa toimialajärjestöille kilpailurikkomuksista määrättävien sakkojen laskentatapaa, jonka seurauksena järjestöille ja niiden jäsenyrityksille määrättävät sakot voivat jatkossa olla määrältään aiempaa korkeampia. Direktiivi lisää siten riskiä EU:n jäsenmaissa toimivien toimialajärjestöjen ja niiden jäsenyritysten nykyistä suuremmista kilpailuoikeudellisista sakkoseuraamuksista. Direktiivin täytäntöönpano tulee tehdä jäsenmaissa 4.2.2021 mennessä.

ECN+-direktiivi lisää toimialajärjestöjen ja niiden jäsenyritysten oikeudellisia vastuita ja koventaa seuraamuksia toimialajärjestön puitteissa tehdyistä kilpailurikkomuksista. Tähän saakka kilpailurikkomuksista määrättävän sakon määrä on laskettu pelkästään toimialajärjestön oman liikevaihdon perusteella, mutta jatkossa myös toimialajärjestön jäsenyritysten liikevaihto voidaan ottaa huomioon sakkoa määrättäessä. Tämän lisäksi ECN+-direktiivi antaa kansallisille kilpailuviranomaisille oikeuden vaatia alun perin toimialajärjestölle määrätyn sakon maksamista miltä tahansa kyseisen järjestön päätöksentekoelimeen kuuluvalta jäsenyritykseltä, jos sakkoa ei saada perittyä täysimääräisesti kyseiseltä toimialajärjestöltä. Näin ollen mahdollinen toimialajärjestöille määrättävien sakkojen määrä sekä toimialajärjestöihin kuuluvien jäsenyrityksien vastuu sakoista kasvaa huomattavasti aikaisemmasta käytännöstä.

Sakkojen laskentatapaa koskevaa uudistustarvetta on perusteltu sillä, että toimialajärjestöillä ei ole omaa tahtoa, vaan ne ajavat jäsenyritystensä intressejä ja toteuttavat näiden tahtoa. Toimialajärjestöjen jäsenyritysten on myös usein katsottu hyötyneen järjestön puitteissa tapahtuneesta kilpailurikkomuksesta, toisin kuin kyseinen toimialajärjestö. Tässä mielessä pelkän toimialajärjestön oman liikevaihdon perusteella määritettyä sakkotasoa on pidetty järjestön puitteissa tapahtuvasta kilpailurikkomuksesta saavutettuun hyötyyn nähden liian matalana ja sen kilpailurikkomuksia ennaltaehkäisevää vaikutusta vähäisenä. ECN+-direktiivin aiheuttamista muutoksista johtuen EU:ssa yrityskauppojen suunnitteluun liittyvissä selvityksissä on jatkossa syytä kiinnittää entistä tarkemmin huomiota yrityskauppojen kohteena olevien yritysten toimialajärjestötoimintaan liittyviin mahdollisiin kilpailuoikeudellisiin riskeihin.

ECN+-direktiivin pohjimmainen tarkoitus on varmistaa EU:n kilpailuoikeuden tehokas täytäntöönpano kansallisella tasolla. ECN+-direktiivin aiheuttamien muutosten myötä on kilpailulainsäädännön huomioiminen entistäkin tärkeämpää toimialajärjestöille ja niiden jäsenyrityksille. Kyseisten toimijoiden tulee kilpailuoikeudellisten riskien minimoimiseksi kiinnittää jatkossa tarkempaa huomiota siihen, että niiden toiminta täyttää kilpailulainsäädännön vaatimukset.

 

Tatu Kärhä
Associate

Emmi Tunturi
Associate Trainee

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä