Laittoman valtiontuen takaisinperintä

Valtiontukisäännöksillä on tärkeä merkitys Euroopan unionin sisämarkkinasääntelyssä toimivien markkinoiden ja kilpailun takaamiseksi. Mikäli tuki katsotaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklassa tarkoitetuksi valtiontueksi, kyse on lähtökohtaisesti laittomasta valtiontuesta. Tuen myöntäneen viranomaisen tulee tällöin periä laittomasti myönnetty tuki korkoineen takaisin tuensaajalta.

Takaisinperinnän tarkoituksena on poistaa tehokkaasti ja välittömästi kilpailun vääristymä, joka on aiheutunut sääntöjenvastaisesta tuesta saadusta kilpailuedusta. Tehokkaan ja välittömän takaisinperinnän vaatimus aiheuttaa usein jännitteitä yksityisten oikeuksien suojaamisen kanssa.

Artikkelissa käydään ensinnäkin läpi laittoman valtiontuen takaisinperinnän keskeiset piirteet ja periaatteet. Toisena isona kysymyksenä tarkastellaan takaisinperinnän laajentamista. Lopuksi tarkastellaan välitoimihakemusten merkitystä haettaessa takaisinperinnän lykkäämistä sekä jäsenvaltioille koituvia seurauksia laittoman valtiontuen takaisinperinnän laiminlyömisestä.

Associate Tatu Kärhän kirjoittama artikkeli on julkaistu Defensor Legis -julkaisun numerossa 5/2020.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä