HPP kirjoitti Chambersin vuoden 2019 kaivostoimintaa koskevan oppaan Suomi-osion

Osakas Tar­ja Pi­ri­nen HPP:n ym­pä­ris­tö­tii­mis­tä kirjoitti Suo­mea kos­ke­van osion Cham­bers Global Practice Guide Mining 2019 -op­paa­seen.

Opas kat­taa laajan ku­vauk­sen kaivosoikeuden ja kaivosprojekteja koskevan ympäristöoikeuden sään­te­lys­tä Suo­mes­sa. Opas on hyö­dyl­li­nen kaivosalan asian­tun­ti­joil­le sekä ul­ko­mai­sil­le la­ki­mie­hil­le hei­dän avus­taes­sa asiak­kai­taan kaivosprojekteissa Suo­mes­sa.

HPP on Suo­men joh­ta­via oikeudellisia pal­ve­lun­tar­joa­jia kaivostoiminnan alalla. Ym­pä­ris­tö­oi­keu­den asian­tun­ti­ja­ryh­mäm­me on yksi Suo­men suu­rim­mis­ta ja sil­lä on eri­tyis­asian­tun­te­mus­ta kai­kis­ta ym­pä­ris­tö­alan ky­sy­myk­sis­tä.

 

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä