EU:n uusi aluetukiohjelma käynnistynyt – Mitä yritysten pitää huomioida hakiessaan tukea investoinnilleen?

Aluetukien uusi ohjelmakausi

Yritykset voivat saada ohjelmakaudella 2021-2027 tekemiinsä investointeihin tukea EU:n aluekehitysrahastosta. Euroopan komissio painottaa ohjelmakautena rahoitettavien investointien arvioinnissa muun muassa innovatiivisuutta, vihreän kehityksen huomioimista esimerkiksi vähähiilistämisen kautta sekä alueellisia työllisyysvaikutuksia. Komissio on vahvistanut maakohtaisesti ne alueet, joiden kehittämiseksi kansalliset viranomaiset voivat myöntää yrityksille EU-rahoitteisia alueellisia investointitukia. Suomessa tällaisia alueita on erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa.

EU:n jäsenmaat pystyvät aluetukipolitiikan keinoin tukemaan taloudellista kehitystä ja työllisyyttä Euroopan vähemmän kehittyneillä alueilla ja edistämään unionin sisämarkkinoiden alueellista yhtenäisyyttä. Tukitoimenpiteillä tasoitetaan EU:n sisäisiä alueellisia eroja ja kannustetaan yrityksiä investoimaan toimintoihinsa myös syrjäisimmillä ja harvaan asutuilla seuduilla. Yritysten investoinnit tuovat alueelle lisää työpaikkoja ja parantavat alueen elinvoimaisuutta. Investoinnit työllistävät alueella usein myös yritysten alihankkijoita, tavarantoimittajia ja muita yhteistyökumppaneita. Investoinneilla voidaan saada yrityksille käyttöön uutta tai parempaa teknologiaa sekä ympäristöystävällisempiä ja energiatehokkaampia toimintamalleja. Yrityksen tuotantolaitosinvestointi voi edesauttaa myös alueen infrastruktuurin ja liikenneyhteyksien kehittämistä. Riskinä ovat kuitenkin tukitoimenpiteiden mahdolliset kilpailua vääristävät markkinavaikutukset, kuten tuensaajan aseman vahvistuminen. Tukia myöntävän viranomaisen onkin aina ennen tuen myöntämistä varmistuttava siitä, että markkinoilla on riittävästi kilpailua, eikä tuki vahvista liikaa yrityksen markkina-asemaa kilpailua vääristävällä tavalla.

Aluetukien myöntämistä sääntelevät Euroopan komission uudet aluetukisuuntaviivat tulivat voimaan 1.1.2022. Uudistuneessa sääntelyssä otettiin huomioon EU:n ympäristö-, teollisuus- ja digitaaliset strategiat (European Green Deal ja European Industrial and Digital Strategies).

Alueellisen investointituen keskeiset edellytykset ja tuen hakeminen

Viranomaisen on aluetukea myöntäessään kiinnitettävä huomiota seuraaviin edellytyksiin:

 • Tuella tulee olla aidosti kannustava vaikutus yrityksen investointiin. Tuen pitää tehokkaasti kannustaa yritystä investoimaan nimenomaan kyseiselle alueelle;
 • Tuki ei saa suuruudeltaan ylittää sitä, mikä on välttämätöntä, jotta kyseiselle alueelle saadaan houkuteltua investointeja;
 • Tuella ei saa olla haitallisia markkinavaikutuksia, se ei saa esimerkiksi edesauttaa ylikapasiteetin syntymistä taantuville markkinoille;
 • Tuki ei saa ylittää kyseisellä alueella sovellettavaa aluetuen enimmäismäärää;
 • Tuki ei saa aiheuttaa muualla EU:ssa olemassa olevan tai jo lakkautetun toiminnan siirtämistä tuettuun hankkeeseen tai toimintojen uudelleenjärjestämistä; ja
 • Tuen avulla ei saa siirtää toimintoja toiselta EU:n alueelta, jonka taloudellisen kehityksen taso on samanlainen tai matalampi kuin alueella, jossa tuettu investointi toteutetaan.

Suomessa alueellisten investointitukien hakeminen on keskitetty neljälle ELY-keskukselle seuraavalla tavalla:

 • Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Oulu);
 • Itä-Suomessa Etelä-Savon ELY-keskus (Mikkeli);
 • Länsi-Suomessa Keski-Suomen ELY-keskus (Jyväskylä); ja
 • Etelä-Suomessa Hämeen ELY-keskus (Lahti)

Investointia suunnittelevan yrityksen tulee selvittää hakukriteerit ja olla yhteydessä oman alueensa ELY-keskukseen hyvissä ajoin ennen virallisen hakemusprosessin käynnistämistä.

Tuen kannustavan vaikutuksen osoittaminen

Alueellista investointitukea ei myönnetä sellaiseen hankkeeseen, jonka toteuttamiseen tuen myöntämisellä ei olisi merkitystä tai johon sillä olisi vain vähäinen merkitys. Alueellisen investointituen kannustava vaikutus investoinnin tekemiseen on osoitettavissa vain, jos yritys ei ole aloittanut investointihanketta ennen tukihakemuksensa vireillepanoa. Hankkeen aloittamiseksi katsotaan hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen, hankkeen rakennustöiden aloittaminen, hankinnan toimitus, hankintaa koskevan maksun tai maksuerän suorittaminen sekä muu sitoumus, joka tekee hankkeen toteuttamisesta peruuttamattoman.

Hankkeen esivalmisteluun liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen ennen tuen hakemista ei kuitenkaan tarkoita hankkeen aloittamista, eivätkä tällaiset toimenpiteet estä tuen myöntämistä. Esivalmisteluun liittyviksi toimenpiteiksi katsotaan esimerkiksi hankkeen suunnittelutyö, lupien hankinta ja toteutettavuustutkimukset sekä ulkomaisten näyttelyiden ja messujen näyttelypaikan varaaminen ja siihen liittyvän ennakko- tai varausmaksun suorittaminen.

Euroopan unionin tuomioistuin on asiassa C-349/17 Eesti Pagar antamassaan tuomiossa todennut, että kansallisten viranomaisten tulee tutkia, onko yrityksen tukihakemus jätetty ”ennen hanketta tai toimintaa koskevien töiden aloittamista”. Edellä mainitut työt ovat alkaneet silloin, kun yritys on tehnyt ensimmäisen hankkeen tai toiminnan laitetilausta koskevan ehdottoman ja oikeudellisesti velvoittavan sitoumuksen. Merkitystä ei ole sitoumuksesta irtautumisesta mahdollisesti aiheutuvilla kustannuksilla. Eesti Pagar -tapauksessa yritys ei ollut oikeutettu investointitukeen, koska se oli tehnyt ennen hakemuksensa jättämistä hankkeeseen liittyviä ehdottomia ja oikeudellisesti velvoittavia sitoumuksia.

EU:n yleinen tuomioistuin on vahvistanut asiassa T-551/10 Fri-El Acerra antamassaan tuomiossa, että hankkeeseen liittyvä taloudelliselta arvoltaan pienikin sopimus estää tuen myöntämisen. Tässä tapauksessa yritykselle oli myönnetty aluetukea voimalaitosinvestointiin. Yritys oli kuitenkin tehnyt yli vuosi ennen tukihakemuksensa jättämistä kyseiseen hankkeeseen liittyvän, mutta sen kokonaiskustannuksiin nähden arvoltaan hyvin pienen tilauksen. Tuomioistuin katsoi, että hanke oli aloitettu tilauksen tekemisellä, eikä alueen kehittämiseen liittyvää kannustavaa vaikutusta tukea haettaessa enää ollut. Koska tuen myöntämiselle asetetut kriteerit eivät täyttyneet, kansallisen viranomaisen myöntämä alueellinen investointituki katsottiin EU-valtiontukisäännösten vastaiseksi. Merkitystä ei ollut sillä, että ennen hakemusta tehdyn tilauksen arvo oli suuruudeltaan vain 10 % koko investoinnin arvioiduista kustannuksista.

Kansallisessa oikeuskäytännössä korkein hallinto-oikeus on ottanut kantaa asiassa KHO 2013:50 siihen, oliko hankittavaan alukseen liittyvän varausmaksun maksaminen ollut sellainen ehdoton ja oikeudellisesti velvoittava sitoumus, että se oli katsottava toimenpiteen aloittamiseksi. Asiassa riidanalaista oli aluksen tilaustoimenpiteen aloittamisajankohta ja se, oliko hanke aloitettu ennen tukihakemuksen vireillepanoa. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan yrityksen aluksesta maksamaa varausmaksua ei voitu pitää käsirahana eikä kauppahinnan ensimmäisenä maksueränä. Korkeimman hallinto-oikeuden tulkinta oli, että lopullinen sopimus hankittavan aluksen tilaamisesta oli syntynyt vasta myöhemmin, kun kyseisestä tilaustoimenpiteestä oli päätetty myyjäyrityksen hallituksen kokouksessa. Tällöin oli syntynyt oikeudellisesti velvoittava sitoumus, joka oli tehnyt kyseisestä investoinnista peruuttamattoman. Sen sijaan varausmaksun maksaminen ei ollut oikeudellisesti velvoittava sitoumus, eikä siten tilaustoimenpiteen aloittamista. Korkeimman hallinto-oikeuden kanta poikkesi tältä osin ELY-keskuksen kannasta.

Suuryrityksille asetetut tuen myöntämisen erityisedellytykset

Alueellisia investointitukia voivat hakea kaikenkokoiset ja -tyyppiset yritykset. Tuen myöntämiselle on kuitenkin asetettu lievemmät ehdot silloin, kun hakijana on pieni tai keskisuuri yritys. Pk-yritysten kriteerit on määritetty EU-tasoisessa suosituksessa (2003/361/EC). Suosituksen mukaan pk-yrityksessä tulee olla alle 250 työntekijää ja yrityksen vuosittainen liikevaihto ei saa ylittää 50 miljoonaa euroa, tai tase ei saa ylittää 43 miljoonaa euroa. Arvioinnissa otetaan huomioon koko yritysryhmä, ei pelkästään tuen hakijana oleva yritys.
Mikäli tuen hakijana on suurempi yritys, edellytyksenä alueelliselle investointituelle on, että investointi koskee sellaista uutta toimialaa, jota hakijayritys ei ole aiemmin harjoittanut kyseisessä toimipaikassa. Toimialan arvioinnissa käytetään Suomessa Tilastokeskuksen nelinumeroista toimialaluokittelua, jonka perusteella on todennettavissa, kuuluuko investointihanke eri toimialalle kuin yrityksen aiempi toiminta. Kansallisessa oikeuskäytännössä korkein hallinto-oikeus on asiassa KHO 2019:140 antamassaan ratkaisussa katsonut vastoin ELY-keskuksen näkemystä, että ratsastuskoulupalvelujen tarjoaminen kuuluu eri toimialan piiriin kuin suunniteltu hevosten täysihoitopalvelun tarjoaminen.

Vaikka suurin osa alueellisista investointituista myönnetään paikallisesti toimiville pk-yrityksille, myös kansainvälisellä suuryrityksellä on mahdollisuus saada EU-rahoitteista aluetukea investointeihinsa. Konkreettisena esimerkkinä suuryritykselle myönnetystä aluetuesta on Euroopan komission antama päätös 7.1.2022 asiassa SA.59516, jossa hyväksyttiin Unkarin myöntämä 24 miljoonan euron alueellinen investointituki eteläkorealaiseen suureen konserniin kuuluvalle Volta Energy Solutionsille. Tuki myönnettiin Unkarissa aluetukikarttaan kuuluvalla alueella sijaitsevan, mm. sähköautojen akkujen valmistamisessa tarvittavaa kuparifoliota tuottavan tehtaan laajentamishanketta varten. Investointituki kohdistui Volta Energy Solutionsin 206 miljoonan euron suuruiseen investointiin. Komissio esitti seuraavat erityiset perustelut tuen hyväksymiselle:

 • investointituki auttaa luomaan työpaikkoja sekä lisää talouden kehittymistä ja kilpailukykyä kyseisellä Unkarin vähemmän kehittyneellä alueella;
 • ilman julkista tukea hanke olisi toteutettu Euroopan talousalueen ulkopuolella; ja
 • tuki ei ole määrältään enempää, kuin mikä on välttämätöntä sille, että investointi tehdään Unkarissa, eikä Euroopan talousalueen ulkopuolella, ja se täyttää kaikki tuelle asetetut vaatimukset ottaen myös huomioon Unkarin aiemmin myöntämän tuen samalle tehtaalle.

Komissio päätyi siten arvioinnissaan johtopäätökseen, että hankkeen myönteiset vaikutukset alueelliseen kehitykseen selvästi ylittivät tukitoimenpiteen aiheuttamat vahingolliset kilpailua rajoittavat vaikutukset. Komissio hyväksyi tukitoimenpiteen EU:n valtiontukisääntöjen mukaisena.

Yhteenveto: Mitä tukea hakevan yrityksen pitää erityisesti huomioida

Aluetuen hakemista uuden EU:n aluetukiohjelman puitteissa harkitsevan yrityksen tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että edellytys tuen kannustavasta vaikutuksesta täyttyy. Tukihakemuksen kohteena olevaa investointihanketta koskeva toimitus- tai alihankintasopimus taikka hankkeen rakennustöiden aloittaminen esimerkiksi maapohjaa kaivamalla ennen hakemuksen vireillepanoa estää käytännössä aina tuen myöntämisen yritykselle. Yritysten on huomioitava, että ne eivät voi tehdä taloudelliselta arvolta pieniäkään tilauksia tai muita oikeudellisesti sitovia hanketta koskevia toimenpiteitä tai rakennustöitä ennen tukihakemuksen jättämistä. Muussa tapauksessa riskinä on tuen kannustavan vaikutuksen puuttuminen ja tukihakemuksen hylkääminen.

Suurempien yritysten on lisäksi huomioitava, että niille voidaan myöntää alueellista investointitukea vain uuteen, eri toimialaluokan piiriin kuuluvaan investointiin kyseisessä toimipaikassa. Suuryritysten tulee myös osoittaa, että tukitoimenpiteen hyödyt alueen kehitykselle ovat suuremmat kuin tuen kilpailua vääristävät vaikutukset. Lisäksi yrityksen on hyvä osoittaa jo hakemuksessa, että ilman tukitoimenpidettä kyseinen investointi olisi jätetty kokonaan tekemättä tai investointi olisi ilman tukea toteutettu Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Aluetukea hakevien yritysten tulee laatia huolellisesti tukihakemus ja varmistaa, että niiden toiminta täyttää kaikilta osin haettavalle tuelle asetetut pakottavat kriteerit. ELY-keskuksilla ei ole pakottavien kriteerien osalta harkinnanvaraa. Hakemus, joka ei täytä aluetuen kriteereitä, on hylättävä, vaikka investointihankkeen katsottaisiinkin hyödyttävän aluetta. Tukihakemuksen laatimiselle ja tuen myöntämiskriteereihin perehtymiselle kannattaa varata yrityksessä riittävästi aikaa ja käyttää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita apuna, jotta vältetään riski kriteerien täyttämättä jäämisestä tai hakemuksen puutteellisuudesta johtuvasta kielteisestä tukipäätöksestä.

Yritysten alueelliset investointituet hyödyttävät parhaimmillaan koko alueen elinkeinoelämää ja myös alueen asukkaita. Syrjäisempien ja harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuuden parantamiseksi ja eri alueiden välisten erojen tasaamiseksi on tukipolitiikalla tavoiteltava sitä, että mahdollisimman moni kriteerit täyttävä investointihanke näillä tuettavaksi määritetyillä alueilla pääsisi EU-rahoituksen piiriin. Tuen saaminen edellyttää yrityksiltä panostamista tukihakemuksen laadintaan sekä riittäviin ennakkokeskusteluihin tukiviranomaisten kanssa.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä