Jouni

Alanen

EU ja kilpailu
Julkiset hankinnat
Riidanratkaisu

Erikoistunut olennaiseen

HPP Asianajotoimisto

Jouni

Alanen

Jouni Alanen on erikoistunut avustamaan asiakkaita EU:n sisämarkkina- ja kilpailuoikeuteen sekä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat myös muiden muassa jäte- ja vesihuoltoalojen oikeudelliset kysymykset.

Jounilla on laaja kokemus yksityisten ja julkisten yritysten kilpailukysymyksiin ja oikeudellisiin vastuisiin liittyvistä toimeksiannoista. Hän on kirjoittanut EU:n sisämarkkina- ja kilpailuoikeuteen liittyviä artikkeleita ja muita julkaisuja ja laatinut lausuntoja ja selvityksiä EU-oikeuden kansallisesta soveltamisesta ja tulkinnasta eri viranomaisille, yrityksille ja toimialajärjestöille.

SUOMI, ENGLANTI & SAKSA
ASIANAJAJA LL.M. EUR. (SAARLAND)

Osaamisalue ja tiimit

EU ja kilpailu

Yksi Suo­men joh­ta­vista EU- ja kilpailuoikeuteen erikoistuneista ­tiimeistä, jonka asiantuntijoilla on asianajotoiminnan lisäksi laaja kokemus työskentelystä kilpailuviranomaisissa ja yrityksissä. Pal­ve­lem­me rat­kai­su­kes­kei­ses­ti kai­kis­sa kil­pai­luoi­keu­teen liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Neuvonantomme kattaa mm. yritysten väliset yhteistyö- ja sopimusjärjestelyt, määräävän markkina-aseman kysymykset, yrityskauppavalvonnan sekä compliance-ohjelmien laatimisen ja toteuttamisen yrityksille sekä toimialajärjestöille.

Julkiset hankinnat

Kokeneet asiantuntijamme avustavat sekä hankintayksiköitä että tarjoajia monimutkaisissa hankintamenettelyissä ja sopimusasioissa. Laadimme myös oikeudellisia lausuntoja julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä. Avustamme vuosittain kymmenissä julkisia hankintoja koskevissa oikeudenkäynneissä markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Riidanratkaisu

HPP:llä on pitkä kokemus ja laa­ja-alainen osaaminen erilaisten riita-asioiden hoi­ta­mi­ses­ta sekä ylei­sis­sä tuo­miois­tui­mis­sa että vä­li­mies­me­net­te­lyis­sä. Rii­dan­rat­kai­suryhmämme on yksi Suomen suurimmista. Toiminnassamme yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla prosessitaidot, toimialatuntemus ja eri­koi­sa­lo­jen juridiikan osaaminen.

Ota yhteyttä